Αναζήτηση
logo
Απόφαση Δημάρχου 196/2020 περί Τροποποίησης της 29/2019 Απόφασης Δημάρχου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 196/2020

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθμ. 29/2019 Απόφασης του Δημάρχου Αλμυρού».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87 τ.Α).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ114/Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 161 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ143/Α΄), καθώς και τις
διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 38 του Ν.3801/2009.
4. Την αριθμ.24/8-10-2019 Απόφαση του Δημάρχου Αλμυρού, περί πρόσληψης –
διορισμού Γενικής Γραμματέως.
5. Την αριθμ.29/2230/23-10-2019 Απόφαση του Δημάρχου Αλμυρού, περί
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στη Γενική Γραμματέα του Δήμου.
6. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Αλμυρού (ΦΕΚ 1930/Β΄/31-8-2011).
7. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου.

 

Απόφαση Δημάρχου 196/2020