Αναζήτηση
logo
Στατιστικά υλοποίησης προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου 2011

Εισηγητική έκθεσης της οικονομικής υπηρεσίας  προς την οικονομική επιτροπή, για την τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

Αλμυρός, 2/6/2011

Αρ. πρωτ. 9879

 

Προς: Οικονομική Επιτροπή

Θέμα: Εισηγητική έκθεση Ά τριμήνου του έτους 2011 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού

Σύμφωνα με την  περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.

Με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, ορίζονται τα εξής:

«Η οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου. Εάν με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το οικείο συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η  Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 2, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Με την αριθ. 86/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2011 και εγκρίθηκε με την αριθ. 1382/54369-20/5/2011, απόφαση της Γ.Γ.Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.

Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της:

         την  περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10

         την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010

         η  Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»

την αριθ.86/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2011 και εγκρίθηκε με την αριθ. 1382/54369-20/5/2011, απόφαση της Γ.Γ.Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.

         τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Αλμυρού.

 

εισηγούμαστε προς την οικονομική επιτροπή

α. Τα στοιχεία που πρέπει περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου, με βάση  τα πραγματοποιηθέντα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Αλμυρού.

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή οι κάτωθι πίνακες:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α΄τριμήνου του έτους 2011

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Α΄τριμήνου του έτους 2011.

Έσοδα και Εισπράξεις 

Κωδικοί Αριθμοί

Έσοδα και Εισπράξεις

Προϋπολογισμός σε ευρώ

Απολογισμός Α΄τριμήνου σε ευρώ

0

1 (πλην 13)

2

31

32

4

5

13

Τακτικά Έσοδα

Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)

Έσοδα παρελθόντων ετών

Εισπράξεις από Δάνεια

Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη

Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων.

Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους

Επιχορηγήσεις για επενδύσεις

 

Σύνολο Πόρων

2.603.155,75

688.189,55

105.501,07

202.000,00

671.917,68

409.737,50

361.464,42

2.275.553,81

7.317.519,78

1.750.687,56

3.140,75

10.127,59

0,00

34.510,28

196.097,91

361.464,42

171.142,10

2.527.170,61


 Έξοδα και Πληρωμές

Κωδικοί Αριθμοί

Έξοδα και Πληρωμές

Προϋπολογισμός σε ευρώ

Απολογισμός Α΄τριμήνου σε ευρώ

60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

1.127.659,28

612.711,95

61, 62

Αμοιβές και παροχές τρίτων

706.587,34

39.623,87

63, 64

Φόροι – τέλη, λοιπά γενικά έξοδα

107.775,00

309,13

651

Τοκοχρεολύσια δανείων

22.600,00

1.012,69

66

Προμήθειες – Αναλώσεις υλικών

348.996,00

21.656,77

67, 68

Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα

355.180,58

102.001,00

81

Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε

505.602,65

134.537,58

82, 85

Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις

463.464,93

183.281,93

 

Επενδύσεις

71

Αγορές παγίων 

382.009,70

0,00

73

Έργα

2.446.365,22

0,00

74

Μελέτες

638.098,71

0,00

75

Συμμετοχή σε επιχειρήσεις

85.750,00

0,00

652

Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων

90.350,00

74.600,21

9111

Αποθεματικό

37.080,37

0,00

Σύνολο εξόδων και πληρωμών

7.317.519,78

1.169.735,13

 

 

 

Για την οικονομική  υπηρεσία

Ο προϊστάμενος τμήματος Εξόδων

                                                                 Χρήστος Βασιλάκος