Αναζήτηση
logo
Άδεια Πολιτικoύ Γάμου

Εναρκτήριο γεγονός
Προσέρχεται ο πολίτης που ζητάει την έκδοση άδειας πολιτικού γάμου

Διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί από τον ενδιαφερόμενο

Γίνεται και από τους δύο ενδιαφερόμενους.
Δικαίωμα για έκδοση άδειας πολιτικού γάμου έχουν οι Έλληνες στον τόπο κατοικίας τους εφ’όσον είναι ενήλικοι.
Δικαίωμα για έκδοση άδειας πολιτικού γάμου έχουν και οι αλλοδαποί που βρίσκονται στην Ελλάδα και έχουν άδεια παραμονής ή τουριστική βίζα (σύμφωνα με τον ν 1975/91 άρθρο 31)
Γίνεται ενημέρωση για τα δικαιολογητικά.
Συμπληρώνεται η αντίστοιχη αίτηση στον τόπο κατοικίας.
Γίνεται έλεγχος των στοιχείων και οι ενδιαφερόμενοι παίρνουν τον «φάκελό» τους και παίρνουν αριθμό από το κεντρικό πρωτόκολλο και μετά τα καταθέτουν στο Ληξιαρχείο. Οι άδειες γάμου εκδίδονται μετά από εφτά (7) μέρες και έχουν εξάμηνη ισχύ.
Τότε και οι δύο ενδιαφερόμενοι προσέρχονται στο τμήμα και κάνουν αίτηση προσδιορισμού ημερομηνίας τέλεσης πολιτικού γάμου. Τα στοιχεία πάνω στην αίτηση είναι τα τελικά και δεν αλλάζουν ενώ η πρωτότυπη αίτηση παίρνει αριθμό κεντρικού πρωτοκόλλου.
Την ημέρα τέλεσης του γάμου οι μελλόνυμφοι προσέρχονται με τις ταυτότητές τους ή τα διαβατήρια ομοίως και οι ενήλικοι μάρτυρες.
Υπογράφουν στο βιβλίο πολιτικών γάμων και δηλώνουν το επώνυμο των τέκνων που θα γεννηθούν στο βιβλίο προσδιορισμού επωνύμου.
Το επώνυμο μπορεί να είναι του συζύγου ή της συζύγου ή και των δύο, όχι πάνω όμως από δύο επώνυμα. Ομοίως και στα φωτοαντίγραφα τα οποία και κρατούν για την έκδοση της ληξιαρχικής πράξης γάμου και της ληξιαρχικής πράξης γέννησης αντίστοιχα.
Τελείται ο γάμος. Οι γάμοι γίνονται κάθε Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα.

Έγγραφα που χρειάζεται να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος

1.Αίτηση, παραλαμβάνεται από το ληξιαρχείο,

2.Ληξιαρχική πράξη γέννησης των ενδιαφερόμενων από τον τόπο γέννησης (μεταφρασμένο και επικυρωμένο όπου χρειάζεται),

3.Δημοσίευση του γάμου σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα – από ένα έντυπο για κάθε ενδιαφερόμενο, με τα ονόματα στην ελληνική γραφή και τον τόπο κατοικίας ,

4.Παράβολο χαρτοσήμου 15 € για κάθε ενδιαφερόμενο – από Δ.Ο.Υ.- ,

5.Αποδεικτικό στοιχείο κατοικίας – λογαριασμός ΔΕΗ ή εκκαθαριστικό εφορίας ή βεβαίωση μονίμου κατοικίας,

6.Την άδεια παραμονής από χώρες που απαιτείται,

7.Υπεύθυνη δήλωση του ν 1499/86 που συμπληρώνεται στο ληξιαρχείο με την προσκόμιση των παραπάνω δικαιολογητικών, όπου δηλώνεται ο τόπος κατοικίας και ο βαθμό γάμου και

8.Διαζευκτήριο ή ληξιαρχική πράξη θανάτου, εφόσον συντρέχουν λόγοι, μεταφρασμένο και επικυρωμένο.

Εξαιρέσεις από την διαδικασία

Για ανήλικους κάτω των 18 ετών χρειάζεται επιπλέον δικαστική άδεια.
Για Σύριους εκτός των παραπάνω, χρειάζεται και ειδική έγκριση από το Υπουργείο εσωτερικών της Συρίας και της εδώ Πρεσβείας. Κατά την τέλεση του γάμου, αν ο μάρτυρας είναι αλλοδαπός θα πρέπει να είναι νόμιμος στην Ελλάδα. Υπάρχει περίπτωση να φέρουν την άδεια γάμου από τη χώρα τους, υποχρεωτικά όμως μεταφρασμένη από την Πρεσβεία τους και το Υπουργείο Εξωτερικών.

Κόστος Υπηρεσίας

* 30 € (2 παράβολο χαρτοσήμου των 15 €)
* 70 € Ανταποδοτικό Τέλος (στο Ταμείο Δήμου)