Αναζήτηση
logo
Άδεια Πολιτικού Γάμου για Αλλοδαπούς που διαμένουν στην Ελλάδα

1. Αίτηση (δίνεται από το Δήμο)

2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή πιστοποιητικό γέννησης μεταφρασμένο στα Ελλάδα από Ελληνική Πρεσβεία ή Προξενείο

3. Βεβαίωση από το Προξενείο τους στην Ελλάδα ότι δεν έχουν κώλυμα γάμου, μεταφρασμένη στα Ελληνικά και εάν η χώρα προέλευσης του αλλοδαπού έχει προσχωρήσει στη σύμβαση της Χάγης τότε να υπάρχει η σφραγίδα APOSTILE

4. Απόφαση διαζυγίου για τους διαζευγμένους, μεταφρασμένη στα Ελληνικά

5. Πιστοποιητικό θανάτου σε περίπτωση χηρείας, μεταφρασμένο στα Ελληνικά

6. Φωτοτυπία διαβατηρίου και άδεια παραμονής (εάν δεν υπάρχει άδεια παραμονής δεν εκδίδεται άδεια γάμου)

7. Παράβολο χαρτοσήμου 18€, ένα για κάθε άδεια γάμου

8. Δημοσίευση γνωστοποίησης του γάμου σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα (χρειάζεται ένα φύλλο της ίδιας εφημερίδας για τον κάθε μελλόνυμφο)