Αναζήτηση
logo
Αναγνώριση Τέκνου

Εναρκτήριο γεγονός

Προσέρχονται πολίτες για να δηλώσουν αναγνώριση (πατέρας και μητέρα).

Διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί από τον ενδιαφερόμενο

Παραλαμβάνεται αίτηση από το τμήμα κατά την οποία ζητείται η καταχώρηση του γεγονότος. Δηλώνεται και από τους δύο γονείς με τις ταυτότητές τους.
Η δήλωση γίνεται είτε στον τόπο γέννησης είτε στον τόπο της έδρας του συμβολαιογράφου όπου γίνεται η αναγνώριση οπότε σε αυτή την περίπτωση συντάσσεται και ληξιαρχική πράξη εκθέσεως. (βλέπε βάπτιση).
Μέσα σε ένα μήνα από την αναγνώριση – είτε συμβολαιογραφική πράξη είτε έκδοσης δικαστικής απόφασης – θα πρέπει να γίνει η δήλωση. Αν παρέλθει η προθεσμία υπάρχει πρόστιμο, παράβολο των 4,5€. Αν επίσης παρέλθει και η δεύτερη προθεσμία των ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία αναγνώρισης, υπάρχει παράβολο των 13 €.
Προσκομίζεται βεβαίωση συμβολαιογράφου για το γεγονός ή δικαστική απόφαση αναγνώρισης.
Γίνεται η καταχώρηση στο βιβλίο γεννήσεων και στον υπολογιστή και εκδίδεται η ληξιαρχική πράξη γεννήσεως με τα νέα στοιχεία. Ενημέρωση Δημοτολογίου με έγγραφο.

Έγγραφα που χρειάζεται να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος

1.Βεβαίωση συμβολαιογράφου για το γεγονός ή δικαστική απόφαση αναγνώρισης.
2.Τις ταυτότητες και των δύο γονέων

Κόστος Υπηρεσίας

* 0 €: αν η δήλωση γίνει εντός 30 ημερών
* 4.5€: αν η δήλωση γίνει σε 30-90 ημέρες
* 13€:αν η δήλωση γίνει μετά από 90 ημέρες