Ημερολόγιο

Μάιος 2020
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Τελευταίες Εκδηλώσεις

Δέν υπάρχουν γεγονότα

Χρήσιμα Links

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΤΡΙΑΞΟNΙΚΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ, ΕΝΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑ – ΦΟΡΤΩΤΗ, ΔΥΟ ΚΟΙΝΩΝ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Ο Δήμαρχος Αλμυρού

διακηρύσσει διεθνή ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27, 36 και 37 του Ν. 4412/2016, για την «Προμήθεια ενός τριαξονικού ανατρεπόμενου φορτηγού, ενός εκσκαφέα – φορτωτή, δύο κοινών μη ανατρεπόμενων φορτηγών και ενός επιβατικού οχήματος», όπως αυτά περιγράφονται στην αριθ. 29/2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Αλμυρού και στην αριθ. 6/2019 μελέτη της Δ/νσης Προγραμματισμού του Δήμου Αλμυρού, συνολικού προϋπολογισμού τριακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (345.000,00€), με Φ.Π.Α. 24%. Η προμήθεια υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

ΤΜΗΜΑ Α - Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 72957

Τριαξονικό ανατρεπόμενο φορτηγό,   προϋπολογισμού                 168.000,00€ ( με

ΦΠΑ)

ΤΜΗΜΑ Β   - Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 72958

Εκσκαφέας-Φορτωτής προϋπολογισμού 106.000,00€ ( με ΦΠΑ)

ΤΜΗΜΑ Γ   - Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 72959

Κοινά μη ανατρεπόμενα φορτηγά            προϋπολογισμού            54.000,00€ (με ΦΠΑ)

ΤΜΗΜΑ Δ   - Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 72960

Επιβατικό όχημα     προϋπολογισμού       17.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΜΕΛΕΤΕΣ

ΕΕΕΠ