Ημερολόγιο

Ιούλιος 2019
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Τελευταίες Εκδηλώσεις

Δέν υπάρχουν γεγονότα

Χρήσιμα Links

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΕΡΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»

Ο Δήμαρχος Αλμυρού

   διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 και 117 του Ν. 4412/2016, για την «Προμήθεια & τοποθέτηση γερανού για την αποκομιδή υπόγειων κάδων απορριμμάτων», όπως αυτή περιγράφεται στην αριθ. 5/2019 μελέτη της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης Πληροφορικής Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αλμυρού, προϋπολογισμού είκοσι οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ

(28.500,00 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ 5/2019

ΤΕΥΔ επεξεργάσιμο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ