Ημερολόγιο

Άυγουστος 2020
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Τελευταίες Εκδηλώσεις

Δέν υπάρχουν γεγονότα

Χρήσιμα Links

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ

Ο Δήμαρχος Αλμυρού:

διακηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου/αναδόχων της δημόσιας σύμβασης «Συντήρηση – επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Αλμυρού»,

όπως αυτή περιγράφεται στην αριθ. 7/2019 μελέτη της Δ/νσης Προγραμματισμού του Δήμου Αλμυρού, προϋπολογισμού ενενήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και τριάντα λεπτών (93.925,30€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ 7/2019

ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή

Εντυπα οικονομικής προσφοράς σε επεξεργάσιμη μορφή