Ημερολόγιο

Άυγουστος 2020
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Τελευταίες Εκδηλώσεις

Δέν υπάρχουν γεγονότα

Χρήσιμα Links

Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την "προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος"

Ο Δήμαρχος Αλμυρού διακηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016, για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ», όπως αυτή περιγράφεται στην αριθ. 1/2020 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Αλμυρού,

προϋπολογισμού εκατόν πενήντα χιλιάδων   ευρώ   (150.000,00 €),

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Διακήρυξη

Περίληψη διακήρυξης

Μελέτη

Φύλλο Συμμόρφωσης

ΤΕΥΔ επεξεργάσιμο