Ημερολόγιο

Σεπτέμβριος 2020
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Τελευταίες Εκδηλώσεις

Δέν υπάρχουν γεγονότα

Χρήσιμα Links

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου της σύμβασης «Συντήρηση – επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου»

Ο Δήμαρχος Αλμυρού:

Προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου της σύμβασης «Συντήρηση – επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου», όπως αυτή περιγράφεται στην αριθ. 1/2020 μελέτη της Δ/νσης Προγραμματισμού του Δήμου Αλμυρού, προϋπολογισμού εξήντα έξι χιλιάδων διακοσίων δέκα οκτώ ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (66.218,54€), με Φ.Π.Α. 24%.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ 1/2020

ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή

ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ