Ημερολόγιο

Σεπτέμβριος 2020
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Τελευταίες Εκδηλώσεις

Δέν υπάρχουν γεγονότα

Χρήσιμα Links

Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ»

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ

Ο Δήμαρχος Αλμυρού διακηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016, για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ», όπως αυτή περιγράφεται στην αριθ. 5/2020 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Αλμυρού,

προϋπολογισμού τριακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων   ευρώ   (349.000,00

€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ 5/2020

ΕΕΕΣ σε μορφή pdf

ΕΕΕΣ σε μορφή xml