Ημερολόγιο

Ιούνιος 2021
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Τελευταίες Εκδηλώσεις

Δέν υπάρχουν γεγονότα

Χρήσιμα Links

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»

Ο Δήμαρχος Αλμυρού:

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με υποβολή σφραγισμένων έντυπων προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει, για την επιλογή αναδόχου της δημόσιας σύμβασης «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας», όπως αυτή περιγράφεται στην αριθ. 1/2021 μελέτη της Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλμυρού, προϋπολογισμού σαράντα μιας χιλιάδων εκατόν ενενήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (41.198,88€), με Φ.Π.Α. 24%.

Περίληψη διακήρυξης

Διακήρυξη

Μελέτη

ΤΕΥΔ

Οικονομική Προσφορά

Διευκρινίσεις