Ημερολόγιο

Άυγουστος 2021
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Τελευταίες Εκδηλώσεις

Δέν υπάρχουν γεγονότα

Χρήσιμα Links

Δημόσιος ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με τίτλο "Ανάπλαση K.X. Δ. Αλμυρού μέσω της υπόγειας αποθήκευσης -αποκομιδής των δημοτικών απορριμμάτων"

Ο Δήμαρχος Αλμυρού διακηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016, για την δημόσια σύμβαση «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.ΑΛΜΥΡΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ», όπως αυτή περιγράφεται στην αριθ. 2/2020 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Αλμυρού, συνολικού προϋπολογισμού διακοσίων δεκαοκτώ χιλιάδων εξακοσίων δεκατεσσάρων ευρώ  (218.614,00 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% . 

 

ΜΕΛΕΤΗ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΕΕΕΣ σε μορφή pdf 

ΕΕΕΣ σε μορφή xml