Ημερολόγιο

Άυγουστος 2021
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Τελευταίες Εκδηλώσεις

Δέν υπάρχουν γεγονότα

Χρήσιμα Links

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΦΗΟ)

Ο Δήμαρχος Αλμυρού

διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 και 117 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύουν, για την «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) του Δήμου Αλμυρού», όπως αυτή περιγράφεται στην αριθ. 8/2021 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Αλμυρού, προϋπολογισμού τριάντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα ευρώ (39.680,00 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμυρού στον Αλμυρό, Βασ. Κωνσταντίνου 117, ΤΚ 37100, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Δευτέρα 26/07/2021 και ώρα 11:00 π.μ..

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ 8/2021

ΕΕΕΣ σε μορφή pdf

ΕΕΕΣ σε μορφή xml