Αναζήτηση
logo
Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας 2 μηνών – Ηλεκτρολόγος, Καθαριστές

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων ήτοι: ενός (1) ατόμου
κλάδου / ειδικότητας ΥΕ Εργατών Τεχνικών Εργασιών / ΥΕ Εργατών
Ηλεκτρολογικών Εργασιών & τεσσάρων (4) ΥΕ Προσωπικού
Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
Ως τυπικό προσόν διορισμού ή πρόσληψης ορίζεται απολυτήριος τίτλος
υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για
υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού
σχολείου) ή απολυτήριος τίτλος Γυμνασίου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ή
απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 ή πτυχίο Κατώτερης Τεχνικής Σχολής του
Ν.Δ. 580/1970 ή πτυχίο Κατωτέρας Τεχνικής Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ Β.Δ. 3/1952,
Ν.Δ. 212/1969, ν. 4504/1966 ή άλλος ισότιμος των ανωτέρω τίτλος της αλλοδαπής

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότατα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των
καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (ποινική καταδίκη,
υποδικία, στερητική ή δικαστική συμπαράσταση κ.λ.π ).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής
δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του
Υπαλληλικού Κώδικα (ποινική καταδίκη, υποδικία, στερητική ή δικαστική συμπαράσταση
κ.λ.π ).
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που
προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/07, σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 169 του Ν.3584/2007.
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 για πιθανό κώλυμα υπέρβασης της 2/μηνης
απασχόλησης μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, στην οποία να δηλώνει
τους φορείς του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα του άρθρου 14 παρ.1 του
Ν.2190/1994 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν.3812/2009 στους
οποίους έχει απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση
κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, καθώς και την ακριβή χρονική
διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη) κατά τους τελευταίους δώδεκα (12)
μήνες πριν από την υποβολή της αιτήσεώς του.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συγκεκριμένη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται μόνο στην περίπτωση που
ο υποψήφιος έχει απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την
αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών κατά τους τελευταίους
δώδεκα (12) μήνες, σε φορείς του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα του άρθρου
14 παρ.1 του Ν.2190/1994 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 1 του
Ν.3812/2009.
5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των
δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής), προκειμένου για
υποψηφίους που είναι έγγαμοι, που έχουν ανήλικα τέκνα, ή πιστοποιητικό γεννήσεως,
προκειμένου για υποψηφίους που είναι άγαμοι.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά,
στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού, Ταχ.Δ/νση: Βασ. Κων/νου 117, Τ.Κ. 37100, στο
Γραφείο Πρωτοκόλλου (τηλ. επικοινωνίας: 2422 350251 ), εντός προθεσμίας πέντε (5)
ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του
Δήμου και συγκεκριμένα από Παρασκευή 01/09/2023 έως και την Τρίτη 05/09/2023.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Παράταση, ανανέωση ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως
άκυρη