Αναζήτηση
logo
Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού

με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δυο(2) μηνών για τις εξής ειδικότητες:

ΔΕ Οδηγών

ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων έργου

ΥΕ 16 Εργατών καθαριότητας

ΥΕ 16 Εργατών πρασίνου

Παρακάτω θα βρείτε όλα τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά για να υποβάλλετε την αίτηση σας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ-ΠΟΙΝΙΚΟ