Αναζήτηση
logo
Ανακοίνωση Πρόσληψης 17 ατόμων ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση Πρόσληψης 17 ατόμων ορισμένου χρόνου

 

  1. 1.Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.