Αναζήτηση
logo
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Όθρυς

H Αναπτυξιακή Ανώνυμη εταιρία λειτουργεί ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη του Δήμου Αλμυρού της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Β. Σποράδων όπως και της ευρύτερης περιοχής της περιφέρειας Θεσσαλίας, με την επωνυμία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΘΡΥΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ( ΟΘΡΥΣ  Α.Ε.) – Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. και το διακριτικό τίτλο «ΟΘΡΥΣ Α.Ε.» σύμφωνα με τα προβλεπόμενα: α) στο ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, Άρθρο 252 παρ. 3β και επόμενα του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/8-6-06)

Έδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος Αλμυρού Νομού Μαγνησίας.

Σκοπός της εταιρίας είναι η συμβολή στην αξιοποίηση, ανάπτυξη, διαχείριση, συντήρηση, και προστασία των φυσικών πόρων στην εισαγωγή καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στο παραγωγικό σύστημα, στην  εισαγωγή και διεύρυνση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στην υποστήριξη και ανάπτυξη νέων συλλογικών δομών, στην κοινωνική ανάπτυξη και γενικότερα στην οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική και περιβαλλοντική ανάδειξη και ανάπτυξη του ορεινού όγκου της Όθρυος του Δήμου Αλμυρού της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας ή και της Περιφέρειας Θεσσαλίας και εφόσον της ζητηθεί άλλων περιοχών της Ελλάδος.

 

Στην ΟΘΡΥΣ.Α.Ε πραγματοποιήθηκαν οι διεργασίες

α) της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας στις 30-06-2011 και

β) η συγκρότηση και καθορισμός αρμοδιοτήτων του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας

Η ανωτέρω  σχετικές πράξεις κατατέθηκαν στην αρμόδια

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΠΤΥΞΗΣ Π.Ε.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Και έλαβαν τούς υπ΄αριθμ. Αριθμούς πρωτοκόλλου

2776/01-07-2011 και

2777/01-07-2011 αντίστοιχα

 

Σχετικά αρχεία:

 

1ον) ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΘΡΥΟΣ, ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 30-06-2011 ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΛΜΥΡΟ, ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 117.

2ον) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΘΡΥΟΣ

3ον) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010  2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010)

4ον) ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 4 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΟΘΡΥΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ( ΟΘΡΥΣ  Α.Ε.) – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.  » ΤΗΣ 01-07-2011 ΜΕ ΘΕΜΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ