Αναζήτηση
logo
Ανοικτή Πρόσκληση Συγκρότησης Επιτροπής Διαβούλευσης

Ανοικτή Πρόσκληση Συγκρότησης Επιτροπής Διαβούλευσης

Ο Δήμος Αλμυρού κατ’ εφαρμογή του άρθρου 76 Ν. 3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»