Αναζήτηση
logo
Ανοιχτός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου Προγραμματική Σύμβαση για το έργο “Αντικατάσταση τμήματος εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Κωφών”

Ο Δήμος Αλμυρού προκηρύσσει Ανοικτή Διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου Προγραμματική σύμβαση για το έργο «Αντικατάσταση τμήματος εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Κωφών» προϋπολογισμού 125.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%

Διακήρυξη με ΑΔΑΜ

Προκήρυξη

Τεχνική Εκθεση

Τιμολόγιο

Προϋπολογισμός

ΕΣΥ

ΕΤΕΠ

Οικονομική Προσφορά

ΤΕΥΔ

ΤΕΥΔ επεξεργάσιμο