Στοιχεία Θέματος Συνεδρίασης 00006 / 2006 Επιστροφή

AAΈτοςΗμερομήνια 
000082006 03/04/2006 Επιλογή
000072006 30/03/2006 Επιλογή
000062006 13/03/2006 Επιλογή
000052006 08/03/2006 Επιλογή
000042006 03/03/2006 Επιλογή
000032006 13/02/2006 Επιλογή
000022006 25/01/2006 Επιλογή
000012006 11/01/2006 Επιλογή
000312005 29/12/2005 Επιλογή
000302005 21/12/2005 Επιλογή
000292005 15/12/2005 Επιλογή
000282005 13/12/2005 Επιλογή
000272005 12/12/2005 Επιλογή
000262005 30/11/2005 Επιλογή
000252005 16/11/2005 Επιλογή
000242005 17/10/2005 Επιλογή
000232005 03/10/2005 Επιλογή
000212005 08/09/2005 Επιλογή
000202005 23/08/2005 Επιλογή
000222005 19/08/2005 Επιλογή
000192005 10/08/2005 Επιλογή
000182005 28/07/2005 Επιλογή
000172005 11/07/2005 Επιλογή
000162005 04/07/2005 Επιλογή
000152005 22/06/2005 Επιλογή
|< << 7 8 9 10 11 12 13 14 >> >|
Σελίδα 12 από 14


A/A: 00109 Ημερήσια Διάταξη: ΕΝΤΟΣ Εισηγητής: Βέργας Κων/νος Πρόεδρος
Κατηγορία: Περιγραφή:
ΓΕΝΙΚΑ Προγραμματισμός Προσλήψεων Προσωπικού έτους 2006.
Περίληψη:

Στοιχεία Απόφασης

A/A: 00048 Έτος: 2006 Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας: ΟΜΟΦΩΝΙΑ
Περίληψη Απόφασης Κείμενο Απόφασης Σκεπτικό Απόφασης Download Απόσπασμα Απόφασης
Προγραμματισμός Προσλήψεων Προσωπικού έτους 2006.
Α. Εγκρίνει τον προγραμματισμό πρόσληψης προσωπικού έτους 2005 με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου ως εξής: 1.ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 1 Θέση Ιατρού Εργασίας Για την κάλυψη των αναγκών και της υποχρέωσης του Δήμου για παροχή υπηρεσιών ιατρικής προστασίας και πρόληψης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του Π.Δ. 17/96 και των παρ.4, 14 του Π.Δ. 186/95. Η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με το Δήμο Αλμυρού ενός γιατρού εργασίας, θα καταρτισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.2527/1997. Το προς ανάθεση έργο δεν ανάγεται στον κύκλο καθηκόντων των υπαλλήλων του Δήμου και δεν προβλέπεται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας αντίστοιχη θέση, ούτε προβλέπεται η άσκηση αρμοδιοτήτων αυτών από Υπηρεσία του Δήμου, ούτε υπηρετεί στο Δήμο Αλμυρού υπάλληλος με την ειδικότητα του ιατρού. Οι συμβάσεις που θα καταρτιστούν είναι γνήσιες συμβάσεις μίσθωσης έργου και δεν υποκρύπτουν σχέση εξαρτημένης εργασίας, καθόσον δεν ανάγεται η υπηρεσία τους στο συνήθη κύκλο εργασίας. Η σύμβαση καλύπτεται από τα άρθρα 681 και επόμενα του Α.Κ., σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/97 και του Π.Δ. 294/1988 αντίστοιχα. Ο ανάδοχος του έργου (ιατρός εργασίας) θα εκτελέσει το σε αυτόν ανατεθέν έργο για διάστημα ενός έτους, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και σε χώρους του Δήμου που θα ορίζονται συγκεκριμένα με τη σύμβαση. 2.ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ 1 θέση Ηλεκτρολόγου – Μηχανολόγου. Για τη συμπλήρωση της συγκρότησης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και για την επίβλεψη των εκτελεσθησομένων έργων τα οποία δεν ανάγονται στον κύκλο καθηκόντων των υπαλλήλων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, ούτε μπορούν να εκτελεσθούν από τους υπηρετούντες υπαλλήλους επειδή είναι έργα εξειδικευμένα και απαιτούν ειδικές γνώσεις και εμπειρία. Η σύμβαση καλύπτεται από τα άρθρα 681 και επόμενα του Α.Κ., σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/97 και του Π.Δ. 294/1988 αντίστοιχα. Το προς εκτέλεση - ανάθεση έργο είναι προσωρινό και θα διαρκέσει ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, η δε παράδοση του έργου θα γίνεται τμηματικά ανά μήνα. Οι δαπάνες μισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού για το έτος 2005 θα βαρύνουν την πίστωση του Κ.Α. 00-6177 ποσού 4.160,00 € του πρ/σμού του Δήμου οικον. έτους 2005, η οποία θα ενισχυθεί με αναμόρφωση του πρ/σμού και θα καλυφθεί από τακτικά έσοδα του Δήμου.
Ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε το παραπάνω θέμα και έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο ο οποίος είπε τα εξής: 1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.1568/1985 του οποίου η εφαρμογή με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.1836/1989 επεκτάθηκε στα Ν.Π.Δ.Δ. στους ΟΤΑ και στις Επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 50 εργαζόμενους, ο Δήμος έχει την υποχρέωση εφόσον απασχολεί πάνω από 50 εργαζομένους να χρησιμοποιεί στις υπηρεσίες του Ιατρό Εργασίας. Για την εφαρμογή των πιο πάνω διατάξεων είναι αναγκαία η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με το Δήμο Αλμυρού ενός (1) γιατρού εργασίας, η οποία θα καταρτισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.2527/1997. Το προς ανάθεση έργο δεν ανάγεται στον κύκλο καθηκόντων των υπαλλήλων του Δήμου και δεν προβλέπεται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας αντίστοιχη θέση ούτε προβλέπεται η άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών από Υπηρεσία του Δήμου, ούτε υπηρετεί στο Δήμο Αλμυρού υπάλληλος με την ειδικότητα του ιατρού. Οι συμβάσεις που θα καταρτιστούν είναι γνήσιες συμβάσεις μίσθωσης έργου και δεν υποκρύπτουν σχέση εξαρτημένης εργασίας, καθόσον δεν ανάγεται η υπηρεσία τους στο συνήθη κύκλο εργασίας. Οι σύμβαση καλύπτονται από τα άρθρα 681 και επόμενα του Α.Κ., σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/97 και του Π.Δ. 294/1988 αντίστοιχα. Ο ανάδοχος του έργου (ιατρός εργασίας) θα εκτελέσει το σε αυτόν ανατεθέν έργο για διάστημα ενός (1) έτους από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και σε χώρους του Δήμου που θα ορίζονται συγκεκριμένα με τη σύμβαση. 2.Είναι αναγκαία η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έναν (1) Μηχανολόγο – Ηλεκτρολόγο για την επίβλεψη των εκτελεσθησομένων έργων, τα οποία δεν υπάγονται στον κύκλο καθηκόντων των υπαλλήλων Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αλμυρού, ούτε μπορούν να εκτελεσθούν από τους υπηρετούντες υπαλλήλους, επειδή είναι έργα εξειδικευμένα και απαιτούν ειδικές γνώσεις και εμπειρία. Οι συμβάσεις που θα καταρτιστούν είναι γνήσιες συμβάσεις μίσθωσης έργου και δεν υποκρύπτουν σχέση εξαρτημένης εργασίας, καθόσον δεν ανάγεται η υπηρεσία τους στο συνήθη κύκλο εργασίας. Η σύμβαση καλύπτεται από τα άρθρα 681 και επόμενα του Α.Κ., σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/97 και του Π.Δ. 294/1988 αντίστοιχα. Το προς εκτέλεση - ανάθεση έργο είναι προσωρινό και θα διαρκέσει ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, η δε παράδοση του έργου θα γίνεται τμηματικά ανά μήνα. Οι δαπάνες μισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού για το έτος 2005 θα βαρύνουν την πίστωση του Κ.Α. 00-6177 ποσού 4.160,00 € του πρ/σμού του Δήμου οικον. έτους 2005, η οποία θα ενισχυθεί με αναμόρφωση του πρ/σμού και θα καλυφθεί από τακτικά έσοδα του Δήμου. Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Δημάρχου μετά από διαλογική συζήτηση, αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 4,14 του Π.Δ. 186/95, του άρθρου 6 του Ν.2527/1997 καθώς και την εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου. Α. Εγκρίνει τον προγραμματισμό πρόσληψης προσωπικού έτους 2005 με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου ως εξής: 1.ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 1 Θέση Ιατρού Εργασίας Για την κάλυψη των αναγκών και της υποχρέωσης του Δήμου για παροχή υπηρεσιών ιατρικής προστασίας και πρόληψης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του Π.Δ. 17/96 και των παρ.4, 14 του Π.Δ. 186/95. Η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με το Δήμο Αλμυρού ενός γιατρού εργασίας, θα καταρτισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.2527/1997. Το προς ανάθεση έργο δεν ανάγεται στον κύκλο καθηκόντων των υπαλλήλων του Δήμου και δεν προβλέπεται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας αντίστοιχη θέση, ούτε προβλέπεται η άσκηση αρμοδιοτήτων αυτών από Υπηρεσία του Δήμου, ούτε υπηρετεί στο Δήμο Αλμυρού υπάλληλος με την ειδικότητα του ιατρού. Οι συμβάσεις που θα καταρτιστούν είναι γνήσιες συμβάσεις μίσθωσης έργου και δεν υποκρύπτουν σχέση εξαρτημένης εργασίας, καθόσον δεν ανάγεται η υπηρεσία τους στο συνήθη κύκλο εργασίας. Η σύμβαση καλύπτεται από τα άρθρα 681 και επόμενα του Α.Κ., σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/97 και του Π.Δ. 294/1988 αντίστοιχα. Ο ανάδοχος του έργου (ιατρός εργασίας) θα εκτελέσει το σε αυτόν ανατεθέν έργο για διάστημα ενός έτους, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και σε χώρους του Δήμου που θα ορίζονται συγκεκριμένα με τη σύμβαση. 2.ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ 1 θέση Ηλεκτρολόγου – Μηχανολόγου. Για τη συμπλήρωση της συγκρότησης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και για την επίβλεψη των εκτελεσθησομένων έργων τα οποία δεν ανάγονται στον κύκλο καθηκόντων των υπαλλήλων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, ούτε μπορούν να εκτελεσθούν από τους υπηρετούντες υπαλλήλους επειδή είναι έργα εξειδικευμένα και απαιτούν ειδικές γνώσεις και εμπειρία. Η σύμβαση καλύπτεται από τα άρθρα 681 και επόμενα του Α.Κ., σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/97 και του Π.Δ. 294/1988 αντίστοιχα. Το προς εκτέλεση - ανάθεση έργο είναι προσωρινό και θα διαρκέσει ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, η δε παράδοση του έργου θα γίνεται τμηματικά ανά μήνα. Οι δαπάνες μισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού για το έτος 2005 θα βαρύνουν την πίστωση του Κ.Α. 00-6177 ποσού 4.160,00 € του πρ/σμού του Δήμου οικον. έτους 2005, η οποία θα ενισχυθεί με αναμόρφωση του πρ/σμού και θα καλυφθεί από τακτικά έσοδα του Δήμου.
Πατήστε αποθήκευση για να αποθηκευτεί το αρχείο που θα σας ανοίξει.

Download...