Στοιχεία Θέματος Συνεδρίασης 00011 / 2006 Επιστροφή

AAΈτοςΗμερομήνια 
000022007 22/01/2007 Επιλογή
000012007 07/01/2007 Επιλογή
000312006 08/12/2006 Επιλογή
000302006 27/11/2006 Επιλογή
000292006 08/11/2006 Επιλογή
000282006 30/10/2006 Επιλογή
000272006 11/09/2006 Επιλογή
000262006 06/09/2006 Επιλογή
000252006 04/09/2006 Επιλογή
000242006 28/08/2006 Επιλογή
000232006 21/08/2006 Επιλογή
000222006 11/08/2006 Επιλογή
000212006 05/08/2006 Επιλογή
000202006 31/07/2006 Επιλογή
000192006 24/07/2006 Επιλογή
000182006 10/07/2006 Επιλογή
000172006 05/07/2006 Επιλογή
000162006 26/06/2006 Επιλογή
000152006 23/06/2006 Επιλογή
000142006 05/06/2006 Επιλογή
000132006 31/05/2006 Επιλογή
000122006 23/05/2006 Επιλογή
000112006 17/05/2006 Επιλογή
000102006 17/04/2006 Επιλογή
000092006 11/04/2006 Επιλογή
|< << 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >> >|
Σελίδα 11 από 14


A/A: 00199 Ημερήσια Διάταξη: ΕΝΤΟΣ Εισηγητής: Βέργας Κων/νος Πρόεδρος
Κατηγορία: Περιγραφή:
ΓΕΝΙΚΑ Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας λειτουργίας Καταστήματος «Καφετέρια» με παροχή υπηρεσιών διαδικτύου (INTERNET)
Περίληψη:

Στοιχεία Απόφασης

A/A: 00127 Έτος: 2006 Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας: ΟΜΟΦΩΝΙΑ
Περίληψη Απόφασης Κείμενο Απόφασης Σκεπτικό Απόφασης Download Απόσπασμα Απόφασης
Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας λειτουργίας Καταστήματος «Καφετέρια» με παροχή υπηρεσιών διαδικτύου (INTERNET)
1. Εγκρίνει τη χορήγηση της αιτούμενης άδειας στην παρακάτω: α) Ευσταθιάδου Γραμματή άδεια ίδρυσης Καταστήματος "Καφετέρια με παροχή υπηρεσιών διαδικτύου (Ιντερνετ)" - Βασ. Κων/νου 135 2. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο για την χορήγηση της σχετικής άδειας στην αιτούσα με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Νόμος κοινοποιούμενης σε φωτοαντίγραφο στις αρμόδιες Υπηρεσίες.
Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε στο Συμβούλιο τα ακόλουθα: Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Π.Δ. 410/95 "Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας" όπως αυτός ισχύει, η αρμοδιότητα χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος ανήκει στους Δήμους. ΄Ηδη υποβλήθηκε στο αρμόδιο Γραφείο Εσόδων του Δήμου αίτηση και φάκελος δικαιολογητικών της κάτωθι: 1. Ευσταθιάδου Γραμματή άδεια ίδρυσης Καταστήματος "Καφετέρια με παροχή υπηρεσιών διαδικτύου (Ιντερνετ)" - Βασ. Κων/νου 135 Η Νομοθεσία που ισχύει σήμερα για το θέμα αυτό είναι: α) Το Π.Δ. 180/79 (ΦΕΚ - 46 Α΄) όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί. β) Η υπ' αριθ. Α1β/8577/83 Υγειονομική Διάταξη και ειδικότερα τα άρθρα 1-36 αυτής με τα οποία καθορίζονται οι γενικοί και οι ειδικοί όροι ίδρυσης και λειτουργίας Καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος όπως τροποποιήθηκαν με την αριθ. ΥΙΒ/2000 υγειονομική διάταξη. γ) Η ΚΥΑ 31710/93 με την οποία καθορίζεται ο τύπος, το περιεχόμενο και τα δικαιολογητικά για την έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. δ) Το άρθρο 43 της Α1β/8577/83 Υγειονομικής Διάταξης και η Γ1/12922/74 όμοια με τις οποίες καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι χορήγησης της αιτούμενης άδειας. Με την υπ' αριθ. 1107414/1491/Τ & Ε.Φ./26-11-03 κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Δημόσιας Τάξεως και Εμπορικής Ναυτιλίας, η οποία εκδόθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 του Ν. 3037/2002, καθορίστηκαν οι όροι προϋποθέσεις, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου. Η Δ/νση Υγείας με το υπ' αριθ. 2880/18-4-2006 έγγραφό της, γνωμάτευσε θετικά για την χορήγηση άδεια λειτουργίας του παραπάνω καταστήματος, καθόσον πληρούνται όλοι οι υγειονομικοί όροι, όπως και οι διατάξεις της Κ.Υ.Α. 1107414/1491/26-11-2003 (ΦΕΚ 1827/Β) βάσει της οποίας καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης αδείας λειτουργίας προσφοράς Υπηρεσιών Διαδικτύου. Όπως προκύπτει από τον σχετικό φάκελο η ανωτέρω αιτούσα: α) Έχει υποβάλλει όλα τα οριζόμενα από τις πιο πάνω διατάξεις δικαιολογητικά. β) Όπως προκύπτει από τα συνυποβαλλόμενα διακιολογητικά έχει τις απαραίτητες εγκρίσεις της Υγειονομικής Υπηρεσίας. Σύμφωνα με τα παραπάνω το Συμβούλιο θα πρέπει να αποφασίσει για την χορήγηση ή όχι της αιτούμενης άδειας. Το Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, είδε τις διατάξεις του άρθρου 25 του Δ.Κ.Κ. όπως αυτό συμπληρώθηκε από το άρθρο 41 του Ν. 2218/94, την αριθ. 1107414/1491/Τ & Ε.Φ./26-11-03 κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Δημόσιας Τάξεως και Εμπορικής Ναυτιλίας, τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 1107414/1491/26-11-2003 (ΦΕΚ 1827/Β) και τις λοιπές σχετικές διατάξεις και αφού διαπιστώθηκε η πληρότητα του φακέλου με τα σχετικά δικαιολογητικά, μετά από διαλογική συζήτηση
Πατήστε αποθήκευση για να αποθηκευτεί το αρχείο που θα σας ανοίξει.

Download...