Στοιχεία Θέματος Συνεδρίασης 00017 / 2005 Επιστροφή

AAΈτοςΗμερομήνια 
000082006 03/04/2006 Επιλογή
000072006 30/03/2006 Επιλογή
000062006 13/03/2006 Επιλογή
000052006 08/03/2006 Επιλογή
000042006 03/03/2006 Επιλογή
000032006 13/02/2006 Επιλογή
000022006 25/01/2006 Επιλογή
000012006 11/01/2006 Επιλογή
000312005 29/12/2005 Επιλογή
000302005 21/12/2005 Επιλογή
000292005 15/12/2005 Επιλογή
000282005 13/12/2005 Επιλογή
000272005 12/12/2005 Επιλογή
000262005 30/11/2005 Επιλογή
000252005 16/11/2005 Επιλογή
000242005 17/10/2005 Επιλογή
000232005 03/10/2005 Επιλογή
000212005 08/09/2005 Επιλογή
000202005 23/08/2005 Επιλογή
000222005 19/08/2005 Επιλογή
000192005 10/08/2005 Επιλογή
000182005 28/07/2005 Επιλογή
000172005 11/07/2005 Επιλογή
000162005 04/07/2005 Επιλογή
000152005 22/06/2005 Επιλογή
|< << 7 8 9 10 11 12 13 14 >> >|
Σελίδα 12 από 14


A/A: 00306 Ημερήσια Διάταξη: ΕΝΤΟΣ Εισηγητής: Ράππος Σπύρος Δήμαρχος
Κατηγορία: Περιγραφή:
ΓΕΝΙΚΑ Παροχή εγγύησης του Δήμου Αλμυρού για δανειοδότηση της ΔΕΥΑ Αλμυρού.
Περίληψη:

Στοιχεία Απόφασης

A/A: 00197 Έτος: 2005 Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας: ΟΜΟΦΩΝΙΑ
Περίληψη Απόφασης Κείμενο Απόφασης Σκεπτικό Απόφασης Download Απόσπασμα Απόφασης
Παροχή εγγύησης του Δήμου Αλμυρού για δανειοδότηση της ΔΕΥΑ Αλμυρού.
1.Εγκρίνει κατά πλειοψηφία με ψήφους 12 Ναι και 9 Όχι το παρόν θέμα ως κατεπείγον. 2.Παρέχει την εγγύηση του Δήμου στο Ταμείο Παρακαθηκών και Δανείων για την δανειοδότηση της ανωτέρω Επιχείρησης μέχρι του ποσού ΕΥΡΩ:239.302,09 για τους ανωτέρω σκοπούς,η οποία θα καλύπτει την τακτική εξυπηρέτηση των δανείων μέχρι την πλήρη εδξόφλησή τους κατά κεφάλαιο,πάσης φύσεως τόκους και έξοδα που προκύπτουν από τήνδανειακή σύμβαση. Για το σκοποό αυτό ο Δήμος Αλμυρού: α)εκχωρεί από τώρα και μεταβιβάζει λόγω ενεχύρου στο Ταμείο από όλα τα δυνάμενα να εκχωρηθούν έσοδά του,τακτικά και έκτακτα,από οποιαδήποτε πηγή και αιτία,παρόντα και μέλλοντα,το ανάλογο ποσό που θα καθοριστεί στο δανειστικό και παρέχει από τώρα την ανέκκλητη και ανεπιφύλακτη εντολή του τόσο στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και σόποιοδήποτε είναι διαχειριστής των εσόδων αυτών ή τηρεί λογαριασμό του ή ενεργεί τις εισπράξεις του,να παρακρατεί οίκοθεν το Ταμείο ή να κατατίθεται σ άυτό το ως άνω ποσό για την τακτική εξυπηρέτηση των δανείων,ευθυνόμενος αλληλέγγυα,αδιαίρετα και είς ολόκληρο μαζί με την Επιχείρηση παραιτούμενος των ευεργετημάτων της διαιρέσεως και διζήσεως και β)εξουσιοδοτεί τον νόμιμο εκπρόσωπό του Σπύρο Ράππο Δήμαρχο Αλμυρού για τήνσυνυπογραφή του δανειστικού συμβολαίου και την παροχή της κτά τα΄ανωτέρω εγγύησης. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Χρ.Καρακώστας,Δ.Μαντζωρογιώργος,Ιωάν.Τετριμίδας,Λ.Τζιοβάρας,Αν.Μπιντέλας Ν.Κοτινοπούλου,Στ.Κοντογεωργάκης του Παν.,Ευμ.Γκίνη,Γ.Πριάκος,Νικ.Ξύστρας Στερ.Κοντογεωρεγάκης του Ευσταθ και Αλ.Καραμπάσης ψήφισαν ΝΑΙ στην παροχή εγγύησης του Δήμου Αλμυρού για τη δανειοδότηση της ΔΕΥΑ Αλμυρού. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Κων.Καραγεώργος,Αθ.Σαρρής,Δημ.Βαζούρας,Ευάγ.Χατζηκυριάκος,Ελ.Ματίκα,Σάβ.Τσόγκας,Χρ.Σπαθής και Κων.Βέργας ψήφισαν ΌΧΙ.
Πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το ανωτέρω θέμα που δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος ζήτησε από το Συμβούλιο να κρίνει αν το θέμα είναι κατεπείγον και να συζητήσει και να λάβει για το θέμα αυτό σχετική απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 97, 108 παρ. 5 και 119 του Π.Δ. 410/95. Ο κ. Δήμαρχος δήλωσε ότι συναινεί για τη συζήτηση του θέματος πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης διότι εάν δεν συζητηθεί σήμερα ο εργολάβος θα διακόψει τις εργασίες για τις συνδέσεις των ακαθάρτων με αποτέλεσμα να καθυστερήσει η ολοκλήρωση του έργου. Στη συνέχεια έγινε ψηφοφορία για το κατεπείγον του θέματος και το Δημοτικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία ενέκρινε ως κατεπείγον το θέμα, με ψήφους 12 ΝΑΙ και 9 ΌΧΙ και προχώρησε στη συζήτησή του. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Χρ. Καρακώστας, Δημ. Μαντζωρογεώργος, Ιωαν. Τετριμίδας, Λ. Τζιοβάρας, Αναστ. Μπιντέλας, Νικ. Κοτινοπούλου Στ. Κοντογεωργάκης του Παν., Ευμ. Γκίνη, Μ. Μπάρδα, Γ. Πριάκος, Νικ. Ξύστρας και Στ. Κοντογεωργάκης ψήφισαν ΝΑΙ. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Κων/νος Καραγεώργος, Αθ. Σαρρής, Δημ. Βαζούρας, Ευαγ. Χατζηκυριάκος, Ελ. Ματίκα, Σαβ. Τσόγκας, Αλεξ. Καραμπάσης, Χρ. Σπαθής και Κων/νος Βέργας ψήφισαν ΌΧΙ. Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα έδωσε τον λόγο στον Αντιπρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α Αλμυρού κ.Ιωάν.Τετριμίδα ο οποίοςανακοίνωση στο ΔημοτικόΣυμβούλιο τους όρους που έθεσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στην 3042/15-6-2005 συνεδρίασή του,κατά την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση τριών (3) δανείων συνολικού ποσού 239.302,09 Ευρώ και συγκεκριμένα: Α) Δάνειο ποσού Ευρώ:88.448,00 για την εκτέλεση του έργου "Κατασκευή Ιδιωτικών Συνδέσεων Ακαθάρτων" Το παρόν δάνειο αντιπροσωπε'υει το 80% του κόστους της σύμβασης ανάθεσης εκτέλεσης του έργου συνολικού ποσού ΕΥΡΩ:110.560,01. Β)Δάνειο ποσού Ευρώ:97.172,73 για την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών του έργου "Δίκτυο ομβρίων και ακαθάρτων Δήμου Αλμυρού-Ευξεινούπολης Τομέας Β΄. (Ευξεινούπολη)". Το παρόν δάνειο αντιπροσωπεύει το 80% του κόστους της σύμβασης ανάθεσης εκτέλεσης του έργου συνολικού ποσδού ΕΥΡΩ:121.464,91. Γ)Δάνειο ποσού Ευρώ:53.681,36 για την εκτέλεση του έργου "Κατασκευή-Αντικατάσταση παροχών μετά των φρεατίων Δ.Δ.ΑΛΜΥΡΟΎ (Β ΦΑΣΗ). Το παρόν δάνειο αντιπροσωπεύει το 80% του κόστους της σύμβασης ανάθεσης του έργου συνολικού ποσού ΕΥΡΩ:67.101,70. Το Συμβούλιο άκουσε τον κ.Αντιπρόεδρο της ΔΕΥΑΑΛ.Κατά την διαλογική συζήτηση ο Δημ.Σύμβουλος κ.Ευάγ.Χατζηκυριάκος είπε ότι η ΔΕΥΑΑΛ .δεν έχει χρήματα και ο Δήμος δεν αντέχει άλλα δάνεια και δεν μπορεί να πληρώσει τα ανωτέρω δάνεια και είναι αντίθετος στη σύναψη των δανείων. Η Δημοτική Σύμβουλος κ.Ελ.Ματίκα είπε ότι είναι αντίθετη με την σύναψη των δανείων διότι δεν μπορεί τις παραλείψεις και τις υπερβάσεις να τις πληρώνεια χρόνια ο λαός του Αλμυρού. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Στ.Κοντογεωργάκης είπε ότι ο δανεισμός είναι απαρίτητος για το νέο έργο των συνδέσεων. Μετά ταύτα.
Πατήστε αποθήκευση για να αποθηκευτεί το αρχείο που θα σας ανοίξει.

Download...