Στοιχεία Θέματος Συνεδρίασης 00020 / 2005 Επιστροφή

AAΈτοςΗμερομήνια 
000082006 03/04/2006 Επιλογή
000072006 30/03/2006 Επιλογή
000062006 13/03/2006 Επιλογή
000052006 08/03/2006 Επιλογή
000042006 03/03/2006 Επιλογή
000032006 13/02/2006 Επιλογή
000022006 25/01/2006 Επιλογή
000012006 11/01/2006 Επιλογή
000312005 29/12/2005 Επιλογή
000302005 21/12/2005 Επιλογή
000292005 15/12/2005 Επιλογή
000282005 13/12/2005 Επιλογή
000272005 12/12/2005 Επιλογή
000262005 30/11/2005 Επιλογή
000252005 16/11/2005 Επιλογή
000242005 17/10/2005 Επιλογή
000232005 03/10/2005 Επιλογή
000212005 08/09/2005 Επιλογή
000202005 23/08/2005 Επιλογή
000222005 19/08/2005 Επιλογή
000192005 10/08/2005 Επιλογή
000182005 28/07/2005 Επιλογή
000172005 11/07/2005 Επιλογή
000162005 04/07/2005 Επιλογή
000152005 22/06/2005 Επιλογή
|< << 7 8 9 10 11 12 13 14 >> >|
Σελίδα 12 από 14


A/A: 00382 Ημερήσια Διάταξη: ΕΝΤΟΣ Εισηγητής: Ράππος Σπύρος Δήμαρχος
Κατηγορία: Περιγραφή:
ΓΕΝΙΚΑ Αποδοχή όρων για τη λήψη τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Περίληψη:

Στοιχεία Απόφασης

A/A: 00000 Έτος: 2005 Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας: ΟΜΟΦΩΝΙΑ
Περίληψη Απόφασης Κείμενο Απόφασης Σκεπτικό Απόφασης Download Απόσπασμα Απόφασης
Αποδοχή όρων για τη λήψη τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Α. Εγκρίνει ως κατεπείγουσα την παρούσα συνεδρίαση. Β. Εγκρίνει ως κατεπείγον το παρόν θέμα. Γ.Αποδέχεται όλους τους όρους που έθεσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στη 305/17-8-2005 συνεδρίαση του για τη χορήγηση δανείου ποσού 357.000 ευρώ σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών μας, και συγκεκριμένα προς ιδιώτες – δικαιούχους των αναλυτικών καταστάσεων της έγκρισης ως εξής: Μελέτες 7.000 ευρώ Έργα 350.000 ευρώ οι οποίοι έχουν ως εξής: 1 .Διάρκεια εξόφλησης του δανείου σε δέκα (10) χρόνια με έναρξη εξυπηρέτησης από την 1/1 του επομένου έτους της συνομολόγησης. 2. Επιτόκιο χορήγησης (αρχικό):4,85% (4,35% β’ εξάμηνο 2003 + 0,5%) ορίζεται με βάση το μέσο όρο του επιτοκίου του δευτέρου εξαμήνου του 2003 (αποδόσεις) των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου δεκαετούς διάρκειας προσαυξημένο κατά 0,5% και υπολογίστηκε από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.Δ.Η.Χ.), σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 65/14-1-2004 έγγραφό του. Το επιτόκιο θα αναπροσαρμόζεται υποχρεωτικά με απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Π.& Δανείων την1/1 και 1/7 κάθε έτους, με βάση το μέσο όρο του επιτοκίου του προηγηθέντος εξαμήνου των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου δεκαετούς διάρκειας προσαυξημένο κατά 0,5% και θα υπολογίζεται κάθε φορά από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών (Δ/νση Δημοσίου Χρέους) ή τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.Δ.Η.Χ.). 3. Η τοκοχρεολυτική δόση είναι ετήσια, θα υπολογίζεται με το σύστημα της σύνθετης χρεολυσίας και θα διαμορφώνεται ανάλογα του επιτοκίου την1/1 και 1/7 κάθε έτους. 4. Η καταβολή της τοκοχρεολυτικής δόσης θα γίνεται μέσα στους έντεκα (11) πρώτους μήνες του χρόνου. 5. Για την ασφάλεια του δανείου ο Δήμος μας: α) εκχωρεί από τώρα και μεταβιβάζει στο Ταμείο Παρ/κων και Δανείων, από τα δυνάμενα να εκχωρηθούν έσοδα του, τακτικά και έκτακτα παρόντα και μέλλοντα, και από τις προς αυτόν χρηματικές παροχές και επιχορηγήσεις εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου ή τρίτων, ανάλογο ποσό, ώστε από τα έσοδα αυτά, σε όλη τη διάρκεια του δανείου και μέχρι την ολοσχερή εξόφλησή του, να παρακρατείται οίκοθεν από το Ταμείο Παρ/κών και Δανείων, ή να αποδίδεται σ’ αυτό το ποσό της τοκοχρεολυτικής δόσης, και κάθε άλλο ποσό που οφείλεται από και εξ αιτίας του δανείου, παρέχει δε για το σκοπό αυτό από τώρα και προς εκτέλεση των ανωτέρω, την ανέκκλητη και ανεπιφύλακτη εντολή του προς το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων όσο και προς οποιονδήποτε τηρεί λογαριασμό ή ενεργεί ή θα ενεργεί τις εισπράξεις του. β) Επίσης ο Δήμος μας εκχωρεί από τα δυνάμενα να εκχωρηθούν έσοδά του καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου ανάλογο ποσό για την ομαλή εξυπηρέτηση του δανείου και ειδικότερα: - Από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) 6 α) Ο Δήμος μας καθίσταται υπερήμερος αν δεν εξοφλήσει την οφειλόμενη ετήσια τοκοχρεολυτική δόση κατά την ημέρα της λήξης της και τα τυχόν κάθε μορφής έξοδα και κάθε είδους τόκους και λοιπές απαιτήσεις στις χρονολογίες που θα καθορισθούν στο δανειστικό συμβόλαιο. β) Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο κατά τη διάρκεια της εξυπηρέτησης του δανείου η ασφάλεια που χορηγήθηκε δεν είναι πλέον επαρκής ο Δήμος μας έχει την υποχρέωση να τη αναπληρώσει. 7. Ο Δήμος μας οφείλει να αναγράφει στον προϋπολογισμό του και μέχρι την απόσβεση του δανείου, το σχετικό τοκοχρεολύσιο. 8. α) Το προϊόν του δανείου θα εγγράφεται στον προϋπολογισμό του δανειζομένου ως έσοδο της κατηγορίας 12 «έσοδα από δάνεια», στο κωδικό με αριθμό 121.5 «δάνειο του νόμου 3242/04 για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών» και ως δαπάνες στους αντίστοιχους κωδικούς δαπανών, όπως προβλέπεται από το σχέδιο προϋπολογισμού όπως ισχύει σήμερα. β) Θα αποδίδεται στο δανειζόμενο για εξόφληση αποκλειστικά και μόνο των υποχρεώσεων του προς τους δικαιούχους ιδιώτες, που αναφέρονται στις υποβληθείσες αναλυτικές καταστάσεις και υπάγονται στις διατάξεις του Νόμου. γ) Απαγορεύεται η πληρωμή οποιουδήποτε ποσού του δανείου για άλλο σκοπό και ο δημοτικός ταμίας υποχρεούται να μην εκτελεί οποιοδήποτε ένταλμα που αφορά εξόφληση υποχρέωσης του Δήμου άλλης προς το σκοπό χορήγησης του δανείου. δ) Η εκταμίευση θα γίνεται εφ άπαξ ή τμηματικά. Το προϊόν του δανείου θα αποδίδεται κατόπιν προσκομίσεως των παρακάτω: - Έγγραφο του Δήμου αν έχει μειωθεί οποιαδήποτε οφειλή της έγκρισης. - Έγγραφο του Δήμου για την εκταμίευση του προϊόντος του δανείου. - Δυο επικυρωμένων αντιγράφων του δανειστικού συμβολαίου και του σχεδίου αυτού. - Τυχόν επιπλέον απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αποπληρωμή των οφειλών. Από κάθε ποσό του δανείου που θα αναλαμβάνεται ως ανωτέρω και για το χρονικό διάστημα από κάθε ανάληψη και μέχρι της έναρξης της διάρκειας του δανείου, θα υπολογίζεται από το Ταμείο ο απλός τόκος που αντιστοιχεί σε κάθε αναλαμβανόμενο ποσό και το ποσό αυτό θα καταβάλλεται στις 31/12 του έτους εντός του οποίου συνομολογείται το δάνειο. 9 α) Το ποσό του δανείου θα πρέπει να αναληφθεί εντός των νομίμων προθεσμιών. Σε περίπτωση που το σύνολο ή μέρος του δανείου δεν έχει αποδοθεί στους δικαιούχους, επιστρέφεται στο Τ.Π.και Δανείων σε ισόποση απόσβεση του δανείου. β) Εάν το εκταμιευθέν ποσό υπολείπεται εκείνου του συνομολογημένου δανείου το ποσό της μείωσης θα άγεται σε έκτακτη απόσβεση του δανείου. 10. Το δάνειο μπορεί να εξοφληθεί και πριν τη λήξη του είτε στο σύνολο του είτε μερικώς. 11. Το δάνειο είναι αδιαίρετο, οσοιδήποτε και οποιοιδήποτε είναι οι γενικοί, ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοί του. 12. Όλα γενικά τα έξοδα, φόροι, δικαιώματα υπέρ του Ταμείου και τρίτων για την αξιολόγηση οικονομικών στοιχείων και λοιπά έξοδα επιβαρύνσεις σε ποσοστό 0,50% επί του ποσού του δανείου με κατώτερο ποσό των 60 ΕΥΡΩ, σύμφωνα με τις 2291/1992 & 2850/2001 αποφάσεις του Δ.Σ. του Ταμείου και τυχόν επιβαρύνσεις που αφορούν την συνομολόγηση, εξυπηρέτηση και εξόφληση του δανείου και γενικά κάθε είδους έξοδα που θα δημιουργηθούν σε όλη τη διάρκεια του δανείου, βαρύνουν εξ’ ολοκλήρου και αποκλειστικά το Δήμο μας. Τα δικαιώματα υπέρ του Τ.Π.& Δανείων θα υπολογίζονται την ημέρα της εκταμίευσης του δανείου και θα παρακρατούνται από το ποσό του δανείου. 13. Για την περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης, προς εκδίκαση οποιασδήποτε από το δάνειο διαφοράς, αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια Αθηνών. 14. Ο Δήμος μας εξουσιοδοτεί το νόμιμο εκπρόσωπό του (ονοματεπώνυμο) για την υπογραφή του δανειστικού συμβολαίου, την ανάληψη του προϊόντος του δανείου κ.λ.π. 15. Ο Δήμος μας αποδέχεται την τοκοδοσία των τόκων υπέρ του Ταμείου Παρ/κών και Δανείων. 16. Ο Δήμος μας οφείλει να χρησιμοποιήσει το δάνειο μόνο για τον σκοπό για το οποίο χορηγείται. 17. Η από τον Δήμο μας παράβαση και ενός από τους όρους του παρόντος παρέχει στο Ταμείο το δικαίωμα να κηρύξει ληξιπρόθεσμο και απαιτητό το δάνειο και πριν από τη λήξη του. 18. Ο Δήμος μας υποχρεούται να επιτρέπει την διενέργεια κάθε νόμιμου ελέγχου. Οι ανωτέρω ειδικότεροι όροι καθώς και οι συνήθεις θα διατυπωθούν εκτενέστερα στο σχετικό δανειστικό συμβόλαιο. Δ. Αποδέχεται το δάνειο του ταμείου παρακαταθηκών και Δανείων ποσού 357.000 € για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Στυλιανού Λασκαράκη ……….. Ε. Αναμορφώνει τον πρ/σμό των εσόδων και εξόδων του Δήμου οικον. έτους 2005 ως ακολούθιως: Ως προς τα ΄'εσοδα Δημιουργεί Κ.Α. 0121.001 με τίτλο "Δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων" και εγγράφει σε αυτόν πίστωση ποσού 357.000 € . Μεταφέρει στο Αποθεματικό κεφάλαιο Κ.Α. 9111 πίστωση ποσού 357.000 € για ενίσχυση αυτού. Ως προς τα έξοδα Από το Αποθεματικό Κεφάλαιο Κ.Α. 9111 μεταφέρει πίστωση ποσού 357.000 € στους παρακάτω Κ.Α. για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Στυλιανο΄'υ λασκαράκη από την εκτέλεση έργων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος RESIDER: 1)Στον Κ.Α. 30/731-005 μεταφέρει πίστωση ποσού 232.309,31 € για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών του έργου "ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ-ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΧΩΡΟΥ" 2)Στον Κ.Α. 30/7336.002 μεταφέρει πίστωση ποσού 83.929,62 € για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών του έργου "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ-ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ". 3)Στον Κ.Α. 30/7413.003 μεταφέρει πίστωση ποσού 7.000 € για την εξόφληση ληξιπρόθεσμωβν οφειλών του έργου "ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣΗ ΧΑΛΥΒΑ".
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος είπε στο Συμβούλιο ότι η Συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε κατεπείγουσα διότι από την αναβολή της συζήτησης του ανωτέρω θέματος και τη λήψη σχετικής απόφασης κινδυνεύουν άμεσα και σπουδαία τα συ6μφέροντα του Δήμου. Το Δημοτικό Συμβούλιο έκρινε ΟΜΟΦΩΝΑ ότι η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης και έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο ο οποίος εξέθεσε στο Συμβούλιο τα ακόλουθα: Με την αριθμ. 212/2005 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είχαμε εγκρίνει τη σύναψη δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Στυλιανού Λασκαράκη από την εκτέλεση των έργων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος RESIDER II. Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με το αριθμ. 135061/18-8-2005 έγγραφό του μας πληροφορεί ότι εγκρίθηκε στο Δήμο μας η χορήγηση δανείου ποσού 357.000 € για τον παραπάνω σκοπό και μας κάνει γνωστούς τους όρους σύναψης του δανείου τους οποίους και θέτω υπόψη του Συμβουλίου. Τελειώνοντας ο κ. Δήμαρχος είπε ότι για να συνομολογηθεί το δάνειο απαιτείται η αποδοχή των όρων του δανείου από το Δημοτικό Συμβούλιο και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Συμβούλιο άκουσε την εισήγηση του κ. Δημάρψχου, είδε το αριθμ. 135061/2005 έγραφο του Ταμείου παρακαταθηκών και Δανείων, μελέτησε τους όρους του δανείου και μετά από διαλογική συζήτηση.
Πατήστε αποθήκευση για να αποθηκευτεί το αρχείο που θα σας ανοίξει.

Download...