Αναζήτηση
logo
28.02.2024
Ρ9ΡΚΩΨ7-ΩΚ51
Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/259
28.02.2024
6ΦΛ5ΩΨ7-9Μ41
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Η υπ' αριθ. 60/2024 απόφαση Δημάρχου περί πολυετούς δαπάνης της υπηρεσίας «Υπηρεσίες Συμβούλου για Χρηματοδότηση έργων και δράσεων του Δήμου Αλμυρού»
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΤΠΕ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3680
28.02.2024
6ΡΗΡΩΨ7-Ω291
Λήψη απόφασης επί της αριθ.πρωτ. 2501/12-2-2024 Αίτησης της ΥΔΡΑΝΘΟΣ Μ.Ι.Κ.Ε
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3685
28.02.2024
6Ψ8ΡΩΨ7-6ΙΙ1
Προμήθεια κάδων καθαριότητας για τη Δ.Ε. Αλμυρού.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3623
28.02.2024
ΨΟ6ΝΩΨ7-1Ε21
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ 23/1/2024 ΕΩΣ 22/2/2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/248
27.02.2024
ΨΨΜΥΩΨ7-5ΘΗ1
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜ/ΚΟΥ ΣΥΜΒ. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/255
27.02.2024
91ΕΚΩΨ7-Δ4Β1
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΑΚΤ/ΦΩΝ ΤΟΠ.ΣΥΜΒ. ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/254
27.02.2024
6ΩΨ6ΩΨ7-0Ι71
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΑΚΤ/ΦΩΝ ΤΟΠ.ΣΥΜΒ. & ΔΗΜ/ΚΟΥ ΣΥΜΒ. ΜΟΝΙΜΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/253
27.02.2024
9ΔΣΣΩΨ7-ΗΔΚ1
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΛΗΞΙΑΡΧΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/252
27.02.2024
ΨΦΙΒΩΨ7-Ρ161
ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΟΡΙΣΜ.ΧΡ. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023 ΚΑΘΑΡ/ΤΑ & ΗΛΕΚΤΡ/ΣΜΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/251
27.02.2024
ΨΕΨΝΩΨ7-Μ981
ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023 ΚΑΘ/ΤΑ & ΗΛΕΚΤΡ/ΣΜΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/250
27.02.2024
9Η9ΗΩΨ7-ΙΛΖ1
ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023 ΚΑΘΑΡ/ΤΑ & ΗΛΕΚΤΡ/ΣΜΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/249
27.02.2024
ΨΔ7ΣΩΨ7-ΩΘΕ1
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ Μ.Κ. 25/4-30/11/2023 ΚΟΙΝ/ΚΗ ΠΟΛ/ΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/242
27.02.2024
9ΓΡΓΩΨ7-96Η1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Σ.Κ. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/241
27.02.2024
9ΠΛΚΩΨ7-Ε691
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2024 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/240
27.02.2024
6Ι3ΚΩΨ7-ΧΓΨ1
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2024 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/239
27.02.2024
6ΥΗΥΩΨ7-7ΣΨ1
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2024 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/238
27.02.2024
9ΤΨ1ΩΨ7-62Γ1
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2024 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/237
27.02.2024
9Μ63ΩΨ7-Π011
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2024 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/236
27.02.2024
6Ξ3ΣΩΨ7-ΑΨΞ1
ΠΡΟΚΑΒΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2024 ΚΑΘΑΡ/ΤΑ & ΗΛΕΚΤΡ/ΣΜΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/235
27.02.2024
6ΣΚ1ΩΨ7-ΒΣ41
ΠΡΟΚΤΑΒΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2024 ΚΟΙΝ/ΚΗ ΠΟΛ/ΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/234
27.02.2024
Ρ9Χ0ΩΨ7-Τ4Λ1
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2024 ΔΙΟΙΚ/ΚΗ & ΟΙΚ/ΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/233
27.02.2024
6Υ0ΘΩΨ7-1Μ51
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ Γ.Π. ΜΑΡΤΙΟΣ 2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/232
27.02.2024
95ΡΣΩΨ7-ΛΙ41
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/244
27.02.2024
9313ΩΨ7-ΠΨΕ1
Ενοίκιο υπάιθριου πάρκινγκ από 6-2-2024 μέχρι 5-3-2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/243
27.02.2024
993ΜΩΨ7-ΥΗΛ1
Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/246
27.02.2024
ΡΞΚΦΩΨ7-Δ0Ο1
Προμήθεια Τ.Π. & Δανείων
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/247
27.02.2024
6ΓΦ0ΩΨ7-ΝΚΝ1
Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών ΚΗΗ2968
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3597/27-2-24
27.02.2024
66Χ6ΩΨ7-1Τ71
Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών ΚΗΙ8453
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3598/27-2-24
27.02.2024
Ψ4ΤΠΩΨ7-4ΒΝ1
Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών ΜΕ104152
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3595/27-2-24
27.02.2024
9Ο4ΗΩΨ7-Ψ9Ψ1
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 3548/27/2/2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3583
27.02.2024
ΨΡΛΔΩΨ7-6Ρ11
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3554/27-02-2024
27.02.2024
ΨΕ8ΝΩΨ7-Γ051
Τροποποίηση της υπ’αριθ.198/2022 απόφασης οικονομικής επιτροπής με θέμα «Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αλμυρού και του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» ως προς το άρθρο 7 «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης».
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3561
27.02.2024
ΨΔ18ΩΨ7-ΞΓΠ1
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 58/2024 «Πρόσληψη και τοποθέτηση μακροχρόνια ανέργων με το Πρόγραμμα Απασχόλησης 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις , φορείς και οργανισμούς του δημόσιου τομέα και σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ».
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3552/27-02-2024
27.02.2024
6ΣΖΡΩΨ7-ΠΛΛ1
Λογαριασμοί σταθερής τηλεφωνίας
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/231
27.02.2024
9Ο53ΩΨ7-ΒΚΟ1
Παροχή υπηρεσιών ενίσχυσης της οργάνωσης και της επάρκειας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3520
27.02.2024
ΨΥΒΧΩΨ7-Τ8Ο1
Προμήθεια 'η αντικατάστασαη κλειδαριών - κλειδιών και λοιπών ειδών ασφάλειας εγκαταστάσεων και λοιπών χώρων. ΤΕΚΜ/ΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 3477/26/02/2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3503
27.02.2024
ΨΜΞΒΩΨ7-ΠΩΚ1
Προμήθεια ζωοτροφών για οικόσιτα ζώα ΤΕΚΜ/ΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ: 3390/23/2/2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3504
27.02.2024
Ψ0ΟΨΩΨ7-Θ0Ν1
Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων (μηχανολογικά - ηλεκτρολογικά - ελαστικά - φανοποιια κλπ) - ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ 19682/15-11-2022
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/225
27.02.2024
6Δ3ΑΩΨ7-ΩΩΛ1
Ανταλλακτικά για Επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου (μηχανολογικά - ηλεκτρολογικά - ελαστικά - υδραυλικά- φανοποιια κλπ) - ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ 13071/27-7-2023
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/226
27.02.2024
68ΒΟΩΨ7-ΗΜΠ1
Συντήρηση Επισκευή μεταφορικών μέσων (μηχανολογικά - ηλεκτρολογικά - ελαστικά - υδραυλικά- φανοποιια κλπ)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/230
27.02.2024
ΨΩ9ΒΩΨ7-ΤΤΛ1
Ανταλλακτικά για Επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου (μηχανολογικά - ηλεκτρολογικά - ελαστικά - υδραυλικά- φανοποιια κλπ) - συμφωνια πλαισιο 13071/27-7-2023
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/229
27.02.2024
6ΝΓΗΩΨ7-ΦΧΛ1
Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων (μηχανολογικά - ηλεκτρολογικά - ελαστικά - φανοποιια κλπ) - ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡ. 592/16-1-2023
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/228
27.02.2024
6Ν7ΦΩΨ7-ΦΑΝ1
Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων (μηχανολογικά - ηλεκτρολογικά - ελαστικά - υδραυλικά- φανοποιια κλπ) - ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡ. 13076/27-7-2023
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/227
26.02.2024
ΨΖΞ1ΩΨ7-2981
Προμήθεια - Μίσθωση μηχανημάτων αγροτικής οδοποιίας για την Δ.Ε. Πτελεού.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3512
26.02.2024
6Β5ΗΩΨ7-ΔΩΡ1
Εξουσιοδότηση του Ταμία του Δήμου για υποβολή αιτήματος κίνησης λογαριασμού της καταργούμενης Κοινωφελούς Επιχείρησης καθώς και υποβολή αιτήματος μετονομασίας του λογαριασμού στο όνομα του Δήμου Αλμυρού.
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3522
26.02.2024
9880ΩΨ7-Φ2Τ1
ΑΠΟΦΑΣΗ 57_2024 "Έγκριση Προγραμματισμού Εσωτερικών Ελέγχων και Εντολής Ελέγχου Περιόδου από 26 Φεβρουαρίου 2024 έως 21 Σεπτεμβρίου 2024".
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3511/26-02-2024
26.02.2024
ΡΞΒΥΩΨ7-ΡΞΙ1
Προμήθεια εξαρτημάτων Η/Υ (ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 3372/23-2-2024)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3467
26.02.2024
ΡΕΣΜΩΨ7-0ΡΨ1
Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές (Α δόση 2024 και Δ δόση 2023 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/224
26.02.2024
ΨΝΚ9ΩΨ7-ΜΦΦ1
Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές (Α δόση 2024 και Δ δόση 2023 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/223
26.02.2024
ΨΠ0ΓΩΨ7-ΤΑΙ1
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3487/26-02-2024
26.02.2024
9ΦΡΗΩΨ7-ΠΚ91
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3452/26-02-2024
26.02.2024
6ΣΡΕΩΨ7-ΕΜΛ1
Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του 1ου Επαγγελματικού Λυκείου «ΕΠΑ.Λ. Αλμυρού», στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027», στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων (μεταφερόμενα έργα)» με Κωδικό: 6 (Α/Α Πρόσκλησης Ο.Π.Σ.:1926)
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3483
26.02.2024
ΨΗ1ΩΩΨ7-Υ0Θ1
Απόφαση Δημάρχου 55/2024 «Πρόσληψη και τοποθέτηση μακροχρόνια ανέργων με το Πρόγραμμα Απασχόλησης 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του δημόσιου τομέα και σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ».
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3441/26-02-2024
26.02.2024
9ΩΒ8ΩΨ7-29Ε1
Πάγια Προκαταβολή Τ.Κ. Πλατάνου Απόφαση Δ.Ε. Αρ. 27/2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3244
26.02.2024
6ΧΞΚΩΨ7-ΚΜΣ1
Πάγια Προκαταβολή Τ.Κ. Αγ. ΙΙωάννη Βρύναινας
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3222
26.02.2024
ΨΥΖΒΩΨ7-ΖΦΙ1
Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Αγ. Τριάδας - Αποφαση Δ.Ε. Αρ. 27/2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3226
26.02.2024
678ΠΩΨ7-ΩΦΥ1
Πάγια Προκαταβολή Δ.Κ. Αλμυρού Α.Δ.Ε 27/2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3215
26.02.2024
97ΚΑΩΨ7-ΒΙ71
Πάγια Προκαταβολή Δ.Κ. Ευξεινούπολης Α.Δ.Ε 27/2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3217
26.02.2024
Ψ2ΥΨΩΨ7-ΞΕΜ1
Πάγια Προκαταβολή Τ.Κ. Αγ. Θεοδώρων Α.Δ.Ε 27/2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3220
26.02.2024
Ψ8Θ6ΩΨ7-Τ9Υ1
Πάγια Προκαταβολή Τ.Κ. Αμαλιάπολης Αποφαση Δ.Ε. Αρ. 27/2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3229
26.02.2024
ΨΚ11ΩΨ7-ΣΩΕ1
Πάγια Προκαταβολή Τ.Κ. Ανάβρας Αποφαση Δ.Ε. Αρ. 27/2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3230
26.02.2024
6ΣΡΛΩΨ7-4ΥΗ1
Πάγια Προκαταβολή Τ.Κ. Ανθοτόπου Αποφαση Δ.Ε. Αρ. 27/2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3232
26.02.2024
6ΦΗΨΩΨ7-ΔΛΕ1
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως Πολιτιστικού Συλλόγου Ευξεινούπολης για την συνδιοργάνωση του Καρναβαλιού της ομώνυμης Δημοτικής Κοινότητας και εξειδίκευση της σχετικής πίστωσης».
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3468
26.02.2024
Ψ64ΝΩΨ7-ΓΝ81
Πάγια Προκαταβολή Τ.Κ. Αχιλλείου - Απόφαση Δ.Ε. Αρ. 27/2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3233
26.02.2024
ΨΑΦΡΩΨ7-ΥΥΜ1
Πάγια Προκαταβολή Τ.Κ. Βρύναινας Απόφαση Δ.Ε. Αρ. 27/2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3236
26.02.2024
96ΜΨΩΨ7-ΔΓΒ1
Πάγια Προκαταβολή Τ.Κ. Δρυμώνας Απόφαση Δ.Ε. Αρ. 27/2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3237
26.02.2024
Ψ0ΡΖΩΨ7-7ΣΦ1
Πάγια Προκαταβολή Τ.Κ. Κοκκωτών Απόφαση Δ.Ε. Αρ. 27/2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3238
26.02.2024
9ΓΜ1ΩΨ7-76Ο1
Πάγια Προκαταβολή Τ.Κ. Κροκίου Απόφαση Δ.Ε. Αρ. 27/2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3240
26.02.2024
6ΑΗΙΩΨ7-ΒΥΛ1
Πάγια Προκαταβολή Τ.Κ. Κωφών Απόφαση Δ.Ε. Αρ. 27/2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3242
26.02.2024
ΨΛ59ΩΨ7-9Χ21
Πάγια Προκαταβολή Τ.Κ. Πτελεού Απόφαση Δ.Ε. Αρ. 27/2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3245
26.02.2024
6ΑΜ9ΩΨ7-Δ951
Πάγια Προκαταβολή Τ.Κ. Σούρπης Απόφαση Δ.Ε. Αρ. 27/2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3246
26.02.2024
9ΗΚΒΩΨ7-ΞΔ21
Πάγια Προκαταβολή Τ.Κ. Φυλάκης Απόφαση Δ.Ε. Αρ. 27/2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3247
26.02.2024
ΨΥΘΚΩΨ7-6Α41
Πάγια προκαταβολή - Δήμου Α.Δ.Ε 26/2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3211
26.02.2024
68Ξ0ΩΨ7-0ΔΩ1
Έξοδα δημοσίευσης Ανακοινώσεων( περιληψη της αρθμ. 36/2024 αποφασης του Δ.Σ. του Δήμου Αλμυρου)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/206
26.02.2024
ΨΞΦ8ΩΨ7-Λ4Θ1
Λογαριασμός κινητής τηλεφωνίας από 23-12-2023 έως 22-1-2024 (ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/205
26.02.2024
Ψ6Ξ3ΩΨ7-Υ6Α1
Απόφαση Δημάρχου Αλμυρού, 56/2024, περί αποζηµίωσης για µη χορηγηθείσα άδεια σε εργαζόµενο µε σχέση εργασίας Ι.∆.Ο.Χ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3443
26.02.2024
6ΔΤΑΩΨ7-ΒΟ11
Λογαριασμός τηλεφώνου για αριθμ. 2422026355 από 8-11-2023 έως 7-1-2024 (ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/213
26.02.2024
6Ι49ΩΨ7-Ω2Φ1
Λογαριασμός τηλεφώνου για αρ. 2422350100 από 1/1/24 - 31/1/24
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/211
26.02.2024
Ψ4ΞΟΩΨ7-0Β41
Προμήθεια 'η αντικατάστασαη κλειδαριών - κλειδιών και λοιπών ειδών ασφάλειας εγκαταστάσεων και λοιπών χώρων.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/214
26.02.2024
6ΕΞ1ΩΨ7-ΧΥΨ1
Εξοδα ΚΤΕΟ του φορτηγού του Δήμου με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 6076.Εξοδα ΚΤΕΟ του φορτηγού του Δήμου μα αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ6075
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/220
26.02.2024
ΨΚΩ9ΩΨ7-1Θ11
Έγκριση της μελέτης «Αγροτική οδοποιία περιοχών ΟΠΑΑΧ Αγ. Δημήτριος Αχιλλείου Δ.Αλμυρού (υπόλοιπο κατασκευής)».
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3444
26.02.2024
ΨΘΨ7ΩΨ7-Θ0Μ1
Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια (ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ 3190/21-02-2024)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3385
26.02.2024
659ΩΩΨ7-Ε231
Πιστοποίηση ορθής λειτουργίας ταχογράφων(Τεκμηριωμένο αίτημα 2877/14-2-2024)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3312
26.02.2024
ΨΟ6ΗΩΨ7-Θ9Ε1
Μίσθωση μηχανημάτων αγροτικής οδοποιιας Δ Ε ΑΛΜΥΡΟΥ(ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 3058/196/20-2-2024)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3261
26.02.2024
6ΕΗ6ΩΨ7-ΡΝΘ1
Καθαρισμός Δημαρχείου(ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 3250/22-2-2024)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3279
26.02.2024
ΨΛΜΥΩΨ7-0Τ61
Έπιπλα σκέυη - κ.λ.π. εξοπλισμού Δημαρχείου( ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 3185/21-2-2024)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3201
26.02.2024
Ψ5ΜΩΩΨ7-Μ651
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3179
26.02.2024
6ΥΛΡΩΨ7-ΝΣ91
Προμήθεια λιπαντικών για λοιπές ανάγκες - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/222
26.02.2024
63ΔΦΩΨ7-Κ781
Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών και Η/Υ(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΔ 137/2022)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/215
26.02.2024
6Η33ΩΨ7-ΒΜΟ1
Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων (μηχανολογικά - ηλεκτρολογικά - ελαστικά - φανοποιια κλπ) - (Συμφωνία πλαίσιο 12892/24-7-2023)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/216
26.02.2024
ΨΩΠΘΩΨ7-ΔΗ31
Ανταλλακτικά για Επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου (μηχανολογικά - ηλεκτρολογικά - ελαστικά - υδραυλικά- φανοποιια κλπ) - σύμφωνα με τη συμφωνία πλαίσιο 13069/27-7-2023
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/221
26.02.2024
ΨΘΗΜΩΨ7-ΨΝΘ1
8η Εντολή πληρωμής για τις εκτελεσθείσεις εργασίες & προμήθειες υλικών για το έργο "Ανέγερση νέου Νηπιαγωγείου Αλμυρού (ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΑ)" βάση της σύμβασης μα Α/Α 21SYMV008295262 2021-03-17
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/212
23.02.2024
9ΡΤΖΩΨ7-3ΔΦ1
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για Δ. Ε. Αλμυρού.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3426
23.02.2024
ΡΨ8ΥΩΨ7-ΩΟΖ1
Προμήθεια επίπλων σκευών και λοιπός εξοπλισμός Δημαρχείου (Κουρτίνες σκίασης γραφείων).
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3421
22.02.2024
ΡΨΩ9ΩΨ7-ΩΟ21
Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την διερεύνηση γεωτεχνικών συνθήκων σε υποδομές λιμένων Δήμου Αλμυρού.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3273
22.02.2024
Ψ5Π1ΩΨ7-67Ψ1
Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/217
22.02.2024
9ΒΧ1ΩΨ7-6ΣΥ1
Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/218
22.02.2024
92ΒΥΩΨ7-6301
Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/219
22.02.2024
9ΞΟ4ΩΨ7-Κ3Α1
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3252/22-02-2024
22.02.2024
9ΗΥΚΩΨ7-71Ν1
Α Π Ο Φ Α Σ Η 53/ 2024 «Πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων, βάσει απόφασης επιμήκυνσης επιχορηγήσεων για ένα έτος, με το Πρόγραμμα Απασχόλησης 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις , φορείς και οργανισμούς του δημόσιου τομέα και σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ».
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3234/22-02-2024
22.02.2024
6ΛΝΩΩΨ7-94Τ1
Απόφαση Δημάρχου για τη Σύσταση Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολίτικης Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) Δήμου Αλμυρού
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΤΠΕ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3253
22.02.2024
6Ω1ΣΩΨ7-ΟΟΞ1
Εντολή μετακίνησης της ΜΑΡΙΑΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, κλάδου ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός, στις 22/2/2024, ημέρα Πέμπτη, στο Βόλο και συγκεκριμένα στο ΙΚΑ Βόλου για τη Συνοδεία Ωφελούμενου Προγράμματος (Β.Σ.Σ.).
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3214
21.02.2024
ΨΡΓ7ΩΨ7-ΣΝ51
Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/210
21.02.2024
6Χ7ΔΩΨ7-Σ231
ΤΕΛΟΣ ΤΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 23196/2024 Β ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2024 ( ΠΡΟΚ/ΛΗ 5711/2017,38560/13 ΚΥΑ)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/202
21.02.2024
97ΨΛΩΨ7-ΛΙΨ1
Β ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2024 - Ετήσια εισφορά στο Τ.Π.Δ.Υ.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/203
21.02.2024
ΨΧΜ8ΩΨ7-ΖΤ31
Β ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2024 - Προμήθεια Τ.Π. & Δανείων
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/204
21.02.2024
Ψ4Λ4ΩΨ7-ΕΘΧ1
Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας κινητήρα οχήματος (άρθρο 50 Ν.3852/10
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3160/21-2-24
21.02.2024
Ψ0ΡΤΩΨ7-2ΡΑ1
Ταχυδρομικά τέλη (Μίσθωση ταχυδρομικής θυρίδας απο 1/1 έως 31/12/2024).
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/209
21.02.2024
ΨΨΚΝΩΨ7-Ρ7Χ1
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών(ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΔΙΟΔΙΩΝ)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/208
21.02.2024
9Θ9ΘΩΨ7-Υ4Μ1
Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/207
21.02.2024
ΨΛΤΖΩΨ7-62Π1
Α Π Ο Φ Α Σ Η 51 / 2024 «Αυτοδίκαιη λύση εργασιακής σχέσης προσλαμβανόμενου με το πρόγραμμα «Πρόσληψη και τοποθέτηση μακροχρόνια ανέργων με το Πρόγραμμα Απασχόλησης 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του δημόσιου τομέα και σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ».
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3128/21-02-2024
21.02.2024
ΨΚ7ΚΩΨ7-ΔΣΓ1
Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων - ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2993/20-2-2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3015
21.02.2024
ΨΚΠΧΩΨ7-ΗΟ51
Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων - ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2993/20-2-2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3013
21.02.2024
Ψ3ΚΡΩΨ7-ΜΛ01
Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων - ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2993/20-2-2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3012
21.02.2024
6ΕΝ1ΩΨ7-ΔΨΔ1
Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων - ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2993/20-2-2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3011
21.02.2024
Ψ0Β5ΩΨ7-9ΑΞ1
Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων - ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2993/20-2-2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3010
21.02.2024
Ψ2ΤΨΩΨ7-ΖΞΦ1
Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων - ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2993/20-2-2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3008
21.02.2024
62ΝΩΩΨ7-Α6Ι1
Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων - ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2993/20-2-2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3005
20.02.2024
62ΦΜΩΨ7-ΘΟΞ1
Ορισμός μελών για την σύσταση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής συγκεκριμένων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου για το έτος 2024
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3081
20.02.2024
6ΕΠΧΩΨ7-ΚΧΕ1
Ορισμός μελών για την σύσταση επιτροπής παραλαβής προμηθειών του Δήμου για το έτος 2024
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3074
20.02.2024
9ΡΞ9ΩΨ7-Π6Β1
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Ορισμός μελών για την σύσταση επιτροπής παραλαβής εργασιών και υπηρεσιών του Δήμου για το έτος 2024
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3052
20.02.2024
ΨΕ22ΩΨ7-ΥΩΑ1
Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης οχημάτων του Δήμου.
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3032
20.02.2024
6Ν5ΗΩΨ7-ΤΞΟ1
Προμήθεια - Μίσθωση μηχανημάτων αγροτικής οδοποιίας για την Δ.Ε. Πτελεού.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3003
20.02.2024
9ΝΕΤΩΨ7-ΩΜΔ1
Σύσταση πάγιας προκαταβολής των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου, για το οικονομικό έτος 2024 και ορισμός των Προέδρων, ως υπόλογοι διαχειριστές αυτών.
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3024
20.02.2024
Ψ2ΟΠΩΨ7-ΛΔ91
Σύσταση πάγιας προκαταβολής του Δήμου, για το οικονομικό έτος 2024 και ορισμός υπαλλήλου, ως υπόλογος διαχειριστής.
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3022
20.02.2024
69ΦΖΩΨ7-ΞΣΓ1
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3002/20-02-2024
20.02.2024
ΨΑΕ4ΩΨ7-0Ε41
Ορισμός μελών Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων κατά τη διαδικασία δημοπράτησης έργων του Δήμου για το έτος 2024
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3014
20.02.2024
637ΘΩΨ7-ΜΞΙ1
Α Π Ο Φ Α Σ Η 50/ 2024 «Πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων, βάσει απόφασης επιμήκυνσης επιχορηγήσεων για ένα έτος, με το Πρόγραμμα Απασχόλησης 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις , φορείς και οργανισμούς του δημόσιου τομέα και σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ».
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3001/20-02-2024
20.02.2024
ΨΧΛ6ΩΨ7-4Α31
Ορισμός μελών Επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών και αξιολόγησης προσφορών κατά τη διάρκεια του 2024
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3006
20.02.2024
Ψ2ΛΙΩΨ7-Μ5Λ1
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Απόφαση Δημάρχου, 48/2024, περί ορισμού Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου μας, από 19-2-2024, λόγω κένωσης της θέσης, τον ΠΛΑΤΗ Δημήτριο του Ευαγγέλου, κλάδου ΠΕ Μηχανικών, και ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, μόνιμο υπάλληλο, με βαθμό Α΄, επειδή πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου (άρθρο 100 παρ.1 του Ν.3584/2007, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 84 του Ν.4483/2017) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.33/οικ.39456/17.11.2017) (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.1 Πράξη 186/2014).
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2945
20.02.2024
69Χ2ΩΨ7-5Μ51
Έγκριση της έκθεσης αποτελεσμάτων του προϋπολογισμού εσόδων εξόδων του Δήμου, για το Δ΄ Τρίμηνο 2023
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2995
20.02.2024
6ΤΜΑΩΨ7-5ΘΕ1
Παροχές ειδών ατομικής προστασίας (γάλα)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/199
20.02.2024
6ΖΓ5ΩΨ7-ΟΚΣ1
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΦΟΡΤΩΤΗ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ 2951/19-2-2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2986
20.02.2024
ΨΩ5ΖΩΨ7-ΒΛΓ1
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/195
20.02.2024
97ΨΔΩΨ7-9ΓΗ1
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/194
20.02.2024
ΨΧ28ΩΨ7-ΦΦ51
Έγκριση της έκθεσης αποτελεσμάτων του προϋπολογισμού εσόδων εξόδων του Δήμου, για το Δ΄ Τρίμηνο 2023
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2994
20.02.2024
6ΨΧ3ΩΨ7-ΦΧΛ1
Έγκριση πολυετούς δαπάνης για την ασφάλιση οχημάτων και Μ.Ε.
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2990/20-2-24
20.02.2024
65ΕΔΩΨ7-Χ4Β1
Παροχές ειδών ατομικής προστασίας (γάλα)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/197
20.02.2024
ΨΖ88ΩΨ7-ΧΡΡ1
Παροχές ειδών ατομικής προστασίας προσωπικού - Γάλα
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/198
20.02.2024
60ΛΣΩΨ7-3ΡΠ1
Παροχές ειδών ατομικής προστασίας (γάλα) - συν/νη σύμβαση 2023
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/200
20.02.2024
ΨΓΙΖΩΨ7-Κ981
Μίσθωση μηχανημάτων αγροτικής οδοποιιας Δ Ε ΑΝΑΒΡΑΣ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ 2885/172/19-2-2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2933
20.02.2024
Ψ6Δ5ΩΨ7-2ΗΦ1
Μίσθωση μηχανημάτων αγροτικής οδοποιιας Δ Ε ΣΟΥΡΠΗΣ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ 2885/172/ 19-2-2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2910
20.02.2024
6ΗΟΝΩΨ7-ΖΘΜ1
Μίσθωση μηχανημάτων αγροτικής οδοποιιας Δ Ε ΣΟΥΡΠΗΣ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ 2848/166/16-2-2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2908
19.02.2024
ΡΠΩΞΩΨ7-ΛΤΚ1
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/201
19.02.2024
ΨΨΕΟΩΨ7-Σ221
Τέλη κυκλοφορίας για όχημα του Δήμου με αρ. κυκλοφορίας ΒΑΗ0151
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/196
19.02.2024
ΨΥ1ΖΩΨ7-ΡΤ31
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/193
19.02.2024
ΨΤΙΓΩΨ7-ΒΓΗ1
Απόφαση Δημάρχου 47/2024 περί:«Αυτοδίκαιη λύση εργασιακής σχέσης προσλαμβανόμενου με το πρόγραμμα «Πρόσληψη και τοποθέτηση μακροχρόνια ανέργων με το Πρόγραμμα Απασχόλησης 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις , φορείς και οργανισμούς του δημόσιου τομέα και σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ»
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2939/19-02-2024
19.02.2024
91ΡΞΩΨ7-ΞΘΟ1
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2893/19-02-2024
19.02.2024
ΨΛΘΕΩΨ7-ΟΤΖ1
Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων - Απόφαση 18/2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/184
19.02.2024
ΨΟΙΡΩΨ7-8Τ21
Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων - Δημοσίευση ανακοίνωσης
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/185
19.02.2024
ΨΓ6ΣΩΨ7-ΗΗ01
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/186
19.02.2024
Ψ8Ψ8ΩΨ7-ΓΟΒ1
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/187
19.02.2024
ΨΝΩΔΩΨ7-6161
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/188
19.02.2024
ΨΩΩΓΩΨ7-ΩΟΥ1
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/189
19.02.2024
ΨΣΞΞΩΨ7-ΜΣ01
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/190
19.02.2024
ΨΕ0ΖΩΨ7-12Ω1
Πιστοποίηση ορθής λειτουργίας ανυψωτικών μηχανισμών - ΔΑΠΑΝΗ ΗΣΣΟΝΟΣ ΑΞΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/191
19.02.2024
9ΗΙ6ΩΨ7-37Β1
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΑΜ 56678 - ΔΑΠΑΝΗ ΗΣΣΟΝΟΣ ΑΞΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/192
19.02.2024
9ΡΒΕΩΨ7-Γ201
ΑΠΟΦΑΣΗ 45.2024 ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ 2024 ΜΟΝΙΜΟΙ ΙΔΑΧ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2871-16/02/2024
19.02.2024
6Ι05ΩΨ7-ΣΦ71
Κατανομή πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλμυρού.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2896
16.02.2024
ΨΜΜ8ΩΨ7-ΖΔΝ1
Διατύπωση απόψεων για τη χορήγηση έγκρισης επέμβασης για την αδειοδότηση υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στη θέση «ΤΣΟΥΡΝΑΤΙ» Δημοτικής Κοινότητας Ανάβρας, Δήμου Αλμυρού του Γκλατζούνη Κων/νου του Ιωάννη, σε διακατεχόμενη δασική έκταση.
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2845
16.02.2024
Ψ0Ι1ΩΨ7-Σ6Ι1
Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος Ευαγγέλου Αργυροπούλου έτους 2024.
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2830
16.02.2024
6ΑΕΒΩΨ7-ΙΘΩ1
Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος Μαρίας Κυριάκου έτους 2024.
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2829
16.02.2024
9ΙΦΛΩΨ7-ΡΨΤ1
Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος Αγγελικής Τσούκα έτους 2024.
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2828
16.02.2024
9ΨΜΖΩΨ7-1ΙΛ1
Καθορισμός του τρόπου επιλογής των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας.
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2822
16.02.2024
6ΡΠ0ΩΨ7-71Ψ1
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΔΑΠΑΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2816
16.02.2024
ΨΘ8ΕΩΨ7-ΓΗ31
Ανταλλακτικά για Επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου (μηχανολογικά - ηλεκτρολογικά - ελαστικά - υδραυλικά- φανοποιια κλπ) ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ 2730/15-2-2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2777
16.02.2024
ΨΦΦΒΩΨ7-ΒΕΨ1
1η Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων του Δήμου, τρέχοντος έτους.
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2769
15.02.2024
ΕΨ81ΩΨ7-Ω0Ν1
Μίσθωση μηχανημάτων αγροτικής οδοποιιας Δ Ε ΣΟΥΡΠΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΛΑΘΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2780
15.02.2024
Ψ4ΚΔΩΨ7-ΥΘΖ1
Μίσθωση μηχανημάτων αγροτικής οδοποιιας Δ Ε ΣΟΥΡΠΗΣ - ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ - ΛΑΘΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2772
15.02.2024
Ρ1Ψ3ΩΨ7-Κ0Μ1
Μίσθωση μηχανημάτων αγροτικής οδοποιιας Δ Ε ΑΝΑΒΡΑΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ - ΛΑΘΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2774
15.02.2024
6ΚΖ3ΩΨ7-ΨΙ11
Συντήρηση Επισκευή - Ανταλλακτικά οχημάτων Δήμου ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 12181/13/7/2023
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/179
15.02.2024
ΨΕ04ΩΨ7-3891
Ανταλλακτικά για Επισκευή οχημάτων του Δήμου - ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.18905/4/11/2022
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/180
15.02.2024
ΡΕΞΝΩΨ7-Γ6Τ1
Ανταλλακτικά για Επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου (μηχανολογικά - ηλεκτρολογικά - ελαστικά - υδραυλικά- φανοποιια κλπ)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/181
15.02.2024
6ΚΨΑΩΨ7-ΦΨ41
Ταχυδρομικά τέλη Ιδιωτικών Ταχυδρομείων (Courier)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/182
15.02.2024
Ψ1ΒΣΩΨ7-Μ0Ε1
Ασφάλιστρα οχημάτων του Δήμου για το χρονικό διάστημα 14/2/2024 έως 14/8/2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/183
15.02.2024
9ΘΘΜΩΨ7-ΜΕΦ1
1η Υποχρεωτική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 του Δήμου Αλμυρού
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2768
15.02.2024
98ΟΨΩΨ7-4Ν41
Υπηρεσίες ενίσχυση της οργάνωαης και της επάρκειας της Δ/σης Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου (ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ 2687/14-2-2024)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2751
15.02.2024
9ΔΒΜΩΨ7-ΠΞΒ1
Απόφαση Δημαρχου, 44/2024, περί καταβολής αποζημίωσης στην πρώην υπάλληλο Ι.Δ.Α.Χ του Δήμου Αλμυρού, κα. Αικατερίνη Παπαθανασίου του Γεωργίου, κλάδου ΔΕ Προσωπικό Εστίασης, λόγω συνταξιοδότησής της από τον ΕΦΚΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2759
15.02.2024
9ΨΜΦΩΨ7-ΣΦΠ1
1η Υποχρεωτική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 του Δήμου Αλμυρού
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2767
15.02.2024
6ΞΑΘΩΨ7-ΩΚ51
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αριθ. 77/2022 αγωγής του Δήμου Ζαγορίου κατά του Δήμου Αλμυρού.
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2757
15.02.2024
ΨΥΣ3ΩΨ7-Ε511
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων ορισμένου χρόνου της υπηρεσίας καθαριότητας μηνός Δεκεμβρίου
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΤΠΕ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2662
15.02.2024
6Χ11ΩΨ7-ΒΩ31
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων αορίστου χρόνου της υπηρεσίας καθαριότητας μηνός Δεκεμβρίου
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΤΠΕ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2621
15.02.2024
9ΘΕΧΩΨ7-ΥΥΣ1
Εντολή μετακίνησης του ΣΑΜΑΡΑ Φώτιου του Βασιλείου, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, στις 15-2-2024, ημέρα Πέμπτη, από τον Αλμυρό στο Μοσχοχώρι Λάρισας μετ΄ επιστροφής, με το υπηρεσιακό όχημα ΚΗΗ 3145, ως οδηγού του ως άνω οχήματος και συνοδηγό τον Ξανθόπουλο Χρήστο του Αποστόλου, κλάδου ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας Εξ. Χώρων, με σκοπό την παραλαβή του οχήματος ΚΤΥ 1313 από τις εγκαταστάσεις της δωρήτριας εταιρείας «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε.», και επιστροφή στον Αλμυρό με το όχημα ΚΤΥ 1313 και οδηγό αυτού τον Ξανθόπουλο Χρήστο του Αποστόλου
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2736
15.02.2024
6ΡΟΕΩΨ7-Ψ181
Εντολή μετακίνησης του ΙΩΑΝΝΗ ΑΛΕΞΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, στις 15/2/2024, ημέρα Πέμπτη, στη Λάρισα και συγκεκριμένα στην Τράπεζα της Ελλάδος για διοικητικές ενέργειες του Ταμείου του Δήμου
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2742
15.02.2024
613ΚΩΨ7-ΕΥ01
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη Δ.Ε. Αλμυρού (ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ 2674/1988/14-2-2024)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2733
15.02.2024
Ψ6ΥΗΩΨ7-Β0Γ1
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης μονίμων υπαλλήλων της υπηρεσίας καθαριότητας μηνός Δεκεμβρίου
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΤΠΕ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2659
15.02.2024
Ψ22ΤΩΨ7-6ΦΖ1
Απόφαση Δημάρχου Αλμυρού, 43/2024, περί τοποθέτησης της Βαλκανιώτου Αθανασία του Κων/νου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού και ομοίας ειδικότητας, με βαθμό Α΄, ως Αναπληρώτρια Προϊσταμένη στο Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, και Πολιτισμού, με τα καθήκοντα του άρ. 9 του Ο.Ε.Υ(ΦΕΚ 1930/31.8.2011
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2731
15.02.2024
ΨΠ02ΩΨ7-5Κ91
Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου στο κλειστό γυμναστήριο του Δήμου Αλμυρού.
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2737
15.02.2024
Ψ0ΤΗΩΨ7-ΟΟΥ1
Έπιπλα σκέυη - κ.λ.π. εξοπλισμού Δημαρχείου τεκμηριωμενο αίτημα αριθμ. πρωτ. 2634/13/02/2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2647
14.02.2024
6Λ6ΖΩΨ7-1ΒΠ1
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Χαρτόσημο,ΟΓΑ Χαρτοσήμου ΧΕΠ: Β/1168,Β/1434,Β/1372,Β/1528,Β/1449,Β/1587,Β/1612,Β/1621,Β/1622,Β/1675,Β/1651,Β/1680,Β/1703,Β/1702,Β/1696,Β/1704,Β/1698,Β/1674,Β/1700,Β/1771,Β/1693,Β/1746,Β/1737,Β/1752,Β/1786,Β/1844,Β/1775,Β/1850,Β/1871,Β/1811,Β/1809,Β/1876,Β/1868,Β/1908,Β/1967,Β/1909,Β/1915,Β/1913,Β/1916,Β/2015,Β/1943,Β/2053,Β/2070,Β/1995,Β/2024,Β/2012,Β/2026,Β/2069,Β/2011,Β/2018,Β/2056,Β/2054,Β/2073,Β/2072
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/178
14.02.2024
ΨΩΗ9ΩΨ7-8ΗΓ1
Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/177
14.02.2024
99ΨΕΩΨ7-5ΗΓ1
Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων - τεκμηριωμένο αίτημα αριθ. πρωτ. 2678/14/2/2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2680
14.02.2024
6ΦΟΘΩΨ7-4241
Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/176
14.02.2024
ΨΜΥΑΩΨ7-8ΗΞ1
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΝΗΕΣ Δ.Ε. ΣΟΥΡΠΗΣ - ΛΕΥΚΗ Δ.Ε. ΠΤΕΛΕΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 2022ΝΑ47100033 5184902 ΣΥΝ/ΝΟ ΕΡΓΟ (αρ.πρωτ. τεκμ. αιτ. 6969/532/28-4-2023)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2607
14.02.2024
601ΗΩΨ7-Β2Γ1
Λιμενικά Έργα και Έργα Κτιριακών Υποδομών Ολοκλήρωσης Λιμένων Δήμου Αλμυρού ΣΥΝ/ΝΟ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2596
14.02.2024
ΨΩΥΥΩΨ7-5ΛΙ1
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΠΤΕΛΕΟΥ (ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΤΕΚΜ. ΑΙΤ. 10890/26-6-2023
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2593
14.02.2024
6Δ2ΗΩΨ7-ΨΘΙ1
Αποκάτασταση πρόσβασης σε Μπακλαλί και Καστράκι - ΣΥΝ/ΝΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2587
14.02.2024
ΨΞ5ΟΩΨ7-Ν2Δ1
Αποκατάσταση προσβασιμότητας σε γεωργοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ΣΥΝ/ΝΟ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2586
14.02.2024
ΨΦ00ΩΨ7-1Χ21
Αποκατάσταση εσωτερικής οδοποιίας Δήμου Αλμυρού - ΣΥΝ/ΝΟ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2583
14.02.2024
Ψ0ΞΕΩΨ7-ΩΧΕ1
Αποκατάσταση ζημιών αγροτικής οδοποιίας από θεομηνία 2020 - ΣΥΝ/ΝΟ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2582
14.02.2024
663ΨΩΨ7-ΘΛΞ1
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ ΚΩΔ. ΟΠΣΑΑ 0035990277(Υπ'αριθμ. 1267-71/23-1-2023 τεκμηριωμένο αίτημα)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2579
14.02.2024
ΨΔΗΧΩΨ7-5ΣΤ1
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΚΩΔ. ΟΠΣΑΑ 0035990291(Υπ' αριθμ. 1265-69/23-1-2023 τεκμηριωμένο αίτημα)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2577
14.02.2024
6ΓΓ4ΩΨ7-1ΝΙ1
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΕ ΑΛΜΥΡΟΥ - ΤΕΚ/ΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΑΡΙΘ. 21416/1585/9/12/2022- ΣΥΝ/ΝΟ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2576
14.02.2024
Ψ22ΖΩΨ7-7ΕΜ1
Ανέγερση 5ου Νηπιαγωγείου Αλμυρού σύμφωνα με την 21098/13-11-2020 απόφαση ΕΥΔΕ. ΥΠΕΣ - ΣΥΝ/ΝΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2575
14.02.2024
ΨΔΕ0ΩΨ7-Δ7Γ1
Επίστρωση δαπέδου στο Δημοτικό Στάδιο Αλμυρού (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣΙΙ).ΣΥΝ/ΝΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2573
14.02.2024
6ΛΝΔΩΨ7-Ω631
Αποκατάσταση ζημιών στο περιβαλλοντικό πάρκο της Κοινότητας Ανάβρας ΤΕΚΚΜ/ΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΑΡΙΘΜ. 16488/1255/30/9/2022
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2571
14.02.2024
ΨΨΩΨΩΨ7-ΙΩ51
Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Δ.Κ. Ευξεινούπολης Δ. ΑλμυρούΤΕΚ/ΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΑΡΙΘ. 21375/1578/9-12-2022
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2568
14.02.2024
ΨΝΙΓΩΨ7-6ΦΓ1
Ανάπλαση δημοτικής έκτασης με κοινόχρηστο χαρακτήρα, πλησίον κοινοτικού καταστήματοσ της Τ.Κ. Πλατάνου Δ. Αλμυρού
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2566
14.02.2024
62ΩΣΩΨ7-37Μ1
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΛΟΙΠΩΝ Δ.Ε. ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ (ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ 20199//1491/23-11-2022)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2562
14.02.2024
6ΩΘ2ΩΨ7-Ζ4Γ1
Ανάπλαση εισόδων & παρακείμενων κοινοχρήστων χώρων στα ανατολικά της πόλης του Αλμυρού ΣΥΝ/ΝΟ ΕΡΓΟ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2561
14.02.2024
ΨΩ3ΘΩΨ7-ΟΛ41
Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων ΤΕΚ/ΝΟ ΑΙΤΗΜΑ 22695/1638/28-12-2022
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2555
14.02.2024
6ΘΗΧΩΨ7-8Σ41
Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του 1ου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ΑλμυρούΤΕΚ/ΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΑΡΙΘ 22441/1633/22-12-2022
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2553
14.02.2024
Ψ9ΡΜΩΨ7-4ΨΦ1
Κατασκευή στεγασμένου χώρου λαικής αγοράς ΣΥΝ/ΝΟ ΕΡΓΟ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2552
14.02.2024
6ΣΒΗΩΨ7-ΖΡΑ1
Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών.Έλεγχος 2022. ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΑΤΑΚΤΗ 3244/21-02-2023.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2544
14.02.2024
ΨΛΝΣΩΨ7-Φ721
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ-ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ-Α.Δ. 116/2022
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2542
14.02.2024
67Η1ΩΨ7-0ΚΗ1
Μίσθωση μηχανημάτων αγροτικής οδοποιιας Δ Ε ΣΟΥΡΠΗΣ(ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ 880/7-2-2024)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2378
14.02.2024
Ψ92ΤΩΨ7-5ΡΩ1
Μίσθωση μηχανημάτων αγροτικής οδοποιιας Δ Ε ΑΝΑΒΡΑΣ(ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ 894/7-2-2024)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2377
14.02.2024
ΨΣΙΘΩΨ7-ΜΘΜ1
Μίσθωση μηχανημάτων αγροτικής οδοποιιας Δ Ε ΣΟΥΡΠΗΣ(εκμηριωμενο αιτημα 873/7-2-2024)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2376
14.02.2024
Ψ2Κ5ΩΨ7-ΖΡΔ1
Αμοιβή Παιδιάτρου για Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου (ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ 2486/12-2-2023)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2538
13.02.2024
ΡΡ14ΩΨ7-ΧΘ61
Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων (ΚΤΥ1313).
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/174
13.02.2024
ΡΡΜΝΩΨ7-ΣΨΝ1
Λογαριασμός σταθερής τηλεφωνίας
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/171
13.02.2024
6ΘΟΣΩΨ7-Ν0Ψ1
Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/175
13.02.2024
93ΧΜΩΨ7-ΗΙ11
Λογαριασμός κινητής τηλεφωνίας από 26-12-2023 έως 25-1-2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/172
13.02.2024
6Α45ΩΨ7-ΒΨ71
Εντολή μετακίνησης του ΠΛΑΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Ευαγγέλου, υπαλλήλου του Δήμου μας, κλάδου ΠΕ Μηχανικών, στον Βόλο και στη Λάρισα ώστε να έχει συναντήσεις με τη Διαχειριστική Αρχή Έργων ΠΕΠ με το ΙΧ ΒΟΙ 5892, στις 13/2/2024
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2572
13.02.2024
6ΕΖΒΩΨ7-Α0Ξ1
Προμήθεια καυσίμων - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/149
13.02.2024
6Ξ1ΦΩΨ7-Α3Χ1
Απόφαση Δημάρχου για τη Σύσταση Ομάδας Εργασίας Σύνταξης Ειδικού Σχεδίου στα πλαίσια εφαρμογής του άρθρου 23 παρ. 4 του Ν.4662/20
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΤΠΕ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2560
13.02.2024
ΨΔ1ΟΩΨ7-ΠΗΨ1
Χορήγηση έκτακτων οικονομικών ενισχύσεων σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές ΠΥΡΚΑΓΙΑ 26-27/7/2023- ΥΠΕΣ 103488/1/12/2023
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/155
12.02.2024
9Α96ΩΨ7-0ΟΡ1
Χορήγηση έκτακτων οικονομικών ενισχύσεων σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές ΠΥΡΚΑΓΙΑ 26-27/7/2023- ΥΠΕΣ 103488/1/12/2023
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/130
12.02.2024
6ΧΣΣΩΨ7-Ξ4Ζ1
ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΤΙΜ. ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ Κ.Ε. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/165
12.02.2024
ΡΨ0ΛΩΨ7-Ι6Η1
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΝΕΡΟΥ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΚΡΕΑΤΟΣ - ΤΙΜ. ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ Κ.Ε. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/166
12.02.2024
ΨΓΡΣΩΨ7-2Ρ41
Χορήγηση έκτακτων οικονομικών ενισχύσεων σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές ΠΥΡΚΑΓΙΑ 26-27/7/2023- ΥΠΕΣ 103488/1/12/2023
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/157
12.02.2024
Ρ355ΩΨ7-ΝΨ21
Χορήγηση έκτακτων οικονομικών ενισχύσεων σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές ΠΥΡΚΑΓΙΑ 26-27/7/2023- ΥΠΕΣ 103488/1/12/2023
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/158
12.02.2024
ΨΟΠΨΩΨ7-ΤΔΨ1
Χορήγηση έκτακτων οικονομικών ενισχύσεων σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές ΠΥΡΚΑΓΙΑ 26-27/7/2023- ΥΠΕΣ 103488/1/12/2023
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/151
12.02.2024
ΨΝΡΗΩΨ7-Η1Γ1
Χορήγηση έκτακτων οικονομικών ενισχύσεων σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές ΠΥΡΚΑΓΙΑ 26-27/7/2023- ΥΠΕΣ 103488/1/12/2023
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/150
12.02.2024
65ΧΠΩΨ7-2ΚΩ1
ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Η-Υ - ΤΙΜ. ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ Κ.Ε. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/170
12.02.2024
9ΥΩΙΩΨ7-4ΛΧ1
Χορήγηση έκτακτων οικονομικών ενισχύσεων σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές ΠΥΡΚΑΓΙΑ 26-27/7/2023- ΥΠΕΣ 103488/1/12/2023
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/153
12.02.2024
93Ζ9ΩΨ7-Μ491
Παραχώρηση της αίθουσας εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Κέντρου Αλμυρού, στις 13/02/2024 στην Πάνου Βασιλική για παράσταση
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2515
12.02.2024
Ψ7ΓΟΩΨ7-Ι0Π1
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΤΙΜ. ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ Κ.Ε. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/163
12.02.2024
6ΩΗΨΩΨ7-ΙΞΥ1
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΙΜ. ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ Κ.Ε. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ- ΣΥΜΒΑΣΗ ΗΣΣΟΝΟΣ ΑΞΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/162
12.02.2024
Ψ6ΕΠΩΨ7-Ξ5Μ1
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ζ. ΥΠ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1,2 ΚΑΙ 3 ΣΦΑΓΕΙΩΝ - ΤΙΜ. ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ Κ.Ε. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/161
12.02.2024
6Χ3ΡΩΨ7-Ο111
ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/169
12.02.2024
ΡΒΕΓΩΨ7-75Φ1
ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/168
12.02.2024
Ψ1ΧΖΩΨ7-6761
ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/167
12.02.2024
65ΜΓΩΨ7-ΛΟΝ1
Προμήθεια Λοιπού εξοπλισμού σφαγείων(ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2436
12.02.2024
6ΜΑΚΩΨ7-1Λ51
Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών.(ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2437
12.02.2024
9Σ2ΔΩΨ7-ΠΗΙ1
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ( ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2435
12.02.2024
ΨΑΩΘΩΨ7-ΓΒ21
Προμήθεια κάδων καθαριότητας για Δ.Ε. Αλμυρού( ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ 2429/9-2-2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2474
12.02.2024
92Η1ΩΨ7-Γ4Σ1
Μικροβιολογικοί έλεγχοι εργαλείων, μηχανών, εγκαταστάσεων & προϊόντων Δημοτικών Σφαγείων Αλμυρού (ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2433
12.02.2024
9ΛΒΗΩΨ7-ΨΥ41
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΓΕΝΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/160
12.02.2024
9ΗΑΧΩΨ7-Η6Σ1
ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/159
12.02.2024
61Δ9ΩΨ7-5ΚΔ1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/156
12.02.2024
6Ψ3ΔΩΨ7-Ν9Κ1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΙΔΟΧ ΚΟΙΝ/ΚΗ ΠΟΛ/ΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/154
12.02.2024
62ΓΤΩΨ7-ΕΑ21
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΙΔΟΧ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/152
12.02.2024
ΨΚΔΚΩΨ7-ΘΥΗ1
Κανονιστική πράξη αντιστοίχισης, με αριθμ. 29/2024, κλάδων και ειδικοτήτων των υπαλλήλων της καταργηθείσας Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αλμυρού με τους οριζόμενους στο ΠΔ85/2022 (Α 232) νέους κλάδους και ειδικότητες
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1785
09.02.2024
ΡΛ4ΕΩΨ7-7431
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡ. ΟΑΕΔ 55-67 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2024 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/148
09.02.2024
ΡΜΙ6ΩΨ7-ΒΟΤ1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡ. ΟΑΕΔ 55-67 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2024 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/147
09.02.2024
ΨΥ3ΥΩΨ7-7Σ01
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡ. ΟΑΕΔ 55-67 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2024 ΚΑΘ/ΤΑ & ΗΛΕΚΤΡ/ΣΜΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/146
09.02.2024
ΨΥ8ΨΩΨ7-Ε2Η1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΙΔΟΧ 8Μ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2024 ΔΙΟΙΚ/ΚΗ & ΟΙΚ/ΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/145
09.02.2024
Ρ7ΞΑΩΨ7-5571
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΙΔΟΧ 8Μ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2024 ΚΑΘ/ΤΑ & ΗΛΕΚΤΡ/ΣΜΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/144
09.02.2024
6ΨΠ3ΩΨ7-Ρ9Η1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΙΔΟΧ 8Μ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2024 ΚΟΙΝ/ΚΗ ΠΟΛ/ΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/143
09.02.2024
9ΓΩΘΩΨ7-12Γ1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΙΔΟΧ Α.ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/142
09.02.2024
Ψ96ΩΩΨ7-ΩΟΥ1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΙΔΟΧ ΕΠΑΛ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2024 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/141
09.02.2024
ΡΜΤΥΩΨ7-ΣΧΤ1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΙΔΟΧ ΕΠΑΛ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/140
09.02.2024
Ρ83ΑΩΨ7-ΨΩ21
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΙΔΟΧ ΕΠΑΛ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2024 ΚΟΙΝ/ΚΗ ΠΟΛ/ΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/139
09.02.2024
9ΡΩΗΩΨ7-8ΩΥ1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΙΔΟΧ ΩΔΕΙΟ (ΩΡ/ΘΙΟΙ) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/138
09.02.2024
9Ψ40ΩΨ7-Ψ091
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΙΔΟΧ ΣΧΟΛ.ΚΑΘ/ΡΙΕΣ (ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧ/ΣΗ) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/137
09.02.2024
9ΒΚ2ΩΨ7-Ε5Ε1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΙΔΟΧ ΣΧΟΛ.ΚΑΘ/ΡΙΕΣ (ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧ/ΣΗ) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/136
09.02.2024
9Ι1ΧΩΨ7-ΡΧ41
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2024 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/135
09.02.2024
ΡΧ88ΩΨ7-ΝΧ91
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2024 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/134
09.02.2024
ΡΝΞ9ΩΨ7-62Ρ1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2024 ΚΑΘΑΡ/ΤΑ & ΗΛΕΚΤΡ/ΣΜΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/133
09.02.2024
90ΕΤΩΨ7-ΛΒ81
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2024 ΚΟΙΝ/ΚΗ ΠΟΛ/ΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/132
09.02.2024
ΕΟΝΣΩΨ7-ΠΩΗ1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2024 ΚΟΙΝ/ΚΗ ΠΟΛ/ΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/131
09.02.2024
9Ε4ΥΩΨ7-1ΔΧ1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2024 ΚΟΙΝ/ΚΗ ΠΟΛ/ΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/129
09.02.2024
9ΜΓΣΩΨ7-ΚΜΦ1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2024 ΔΙΟΙΚ/ΚΗ & ΟΙΚ/ΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/128
09.02.2024
9Β3ΗΩΨ7-Π9Κ1
Σύσταση επιτροπής για την εξέταση αιτημάτων παραχώρησης περιοδικής χρήσης των δημοτικών ακινήτων, σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. 156/2015 και 213/2016 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμυρού.
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2438
09.02.2024
9Ψ6ΑΩΨ7-4ΧΔ1
Λήψη απόφασης για υποβολή μηνυτήριας αναφοράς κατ’ αγνώστων και κατά παντός υπευθύνου για παράνομη υλοτομία στις δασικές περιοχές των Κοκκωτών, Ανάβρας (διακατεχόμενο), Βρύναινα (διακατεχόμενο), Κωφών.
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2412
09.02.2024
660ΜΩΨ7-Ω5Θ1
Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων (ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ). - Δημοσίευση προκυρήξεων (ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ -ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ).
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/125
09.02.2024
9ΦΩΠΩΨ7-Ζ751
Δημοσίευση προκυρήξεων (ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ).
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/126
09.02.2024
ΨΩΧΞΩΨ7-Δ4Ω1
Δημοσίευση προκυρήξεων (Πρόσληψη ειδικού συμβούλου).
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/127
08.02.2024
6Λ7ΝΩΨ7-ΔΨ81
Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/124
08.02.2024
6Ρ7ΒΩΨ7-ΕΤ41
Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/123
08.02.2024
Ψ8Ε4ΩΨ7-ΛΗΜ1
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 2023 ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΕΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/122
08.02.2024
6ΙΣ6ΩΨ7-ΟΣΡ1
Εργοδοτικές εισφορές σχολικών καθαριστριών ΙΔΟΧ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2335
08.02.2024
9ΜΣΛΩΨ7-Π5Κ1
Έγκριση εξόδων μετακίνησης αιρετών οργάνων και Γενικής Γραμματέας του Δήμου στη Θεσσαλονίκη, για την συμμετοχή τους στο 32ο Balkans Money Show, Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης»
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2333
08.02.2024
ΨΕΓΚΩΨ7-ΜΛΤ1
Ανακοίνωση Δήμου Αλμυρού περί πρόθεσης να προσλάβει έναν (1) Ειδικό Σύμβουλο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης για την επικουρία του Δημάρχου κατά την άσκηση των καθηκόντων του, παρέχοντας συμβουλές και διατυπώνοντας εξειδικευμένες γνώσεις, γραπτά ή προφορικά για την απρόσκοπτη υλοποίηση των αναπτυξιακών προγραμμάτων και έργων του Δήμου
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2310
08.02.2024
9Λ8ΤΩΨ7-ΞΞΗ1
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΠΡΑΚΤ/ΦΩΝ ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤ. ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2313
08.02.2024
Ψ208ΩΨ7-1Φ51
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΠΡΑΚΤ/ΦΩΝ ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤ. & ΔΗΜ/ΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2311
08.02.2024
6Η1ΦΩΨ7-7ΘΛ1
Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (οκτάμηνο) της υπηρεσίας καθαριότητας για τον μήνα Φεβρουάριο
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΤΠΕ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2301
08.02.2024
66ΥΩΩΨ7-40Ο1
ΑΜΟΙΒΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/106
08.02.2024
69ΣΛΩΨ7-Ξ661
Προμήθεια ειδών διατροφής για Παιδικούς Σταθμούς
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/101
08.02.2024
ΨΕΜΙΩΨ7-41Ρ1
Ενοίκιο υπάιθριου πάρκινγκ - περίοδος από Δεκ. 2023/ Ιαν. 2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/108
08.02.2024
Ψ2ΨΧΩΨ7-ΕΚ41
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/104
08.02.2024
Ψ92ΥΩΨ7-Θ4Γ1
Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης - Λογιστική τακτοποίηση
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/113
08.02.2024
6ΕΠΒΩΨ7-9ΟΛ1
Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων αορίστου χρόνου της υπηρεσίας πρασίνου για τον μήνα Φεβρουάριο
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΤΠΕ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1912
08.02.2024
69ΜΩΩΨ7-31Λ1
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ( ΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΑΡΘΜ. 796/ 5-2-2024)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2238
08.02.2024
Ψ1Ι4ΩΨ7-ΡΕ41
Μίσθωση μηχανημάτων αγροτικής οδοποιιας Δ Ε ΠΤΕΛΕΟΥ (ΤΕΚΜΗΡΙΒΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΑΡΙΘΜ. 845/6-2-2024)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2239
08.02.2024
Ψ4ΚΟΩΨ7-ΝΛ01
Μίσθωση μηχανημάτων αγροτικής οδοποιιας Δ Ε ΠΤΕΛΕΟΥ(ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΑΡΙΘΜ. 842/6-2-2024)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2240
08.02.2024
6ΦΘΘΩΨ7-ΞΨ91
Μεταφορές εν γένει(ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΑΡΘΜ. 2087-5-2-2024)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2241
07.02.2024
9ΘΟΡΩΨ7-9ΛΙ1
Λοιποί φόροι και τέλη-τέλη άδειας οχήματος ΡΡΕ 3536
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/120
07.02.2024
9ΨΙΥΩΨ7-ΧΥΕ1
Λοιποί φόροι και τέλη ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΡΡΕ 3536 ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/121
07.02.2024
9ΚΛΖΩΨ7-ΙΓΕ1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Γ.Π. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/118
07.02.2024
997ΠΩΨ7-3ΤΗ1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2024 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/112
07.02.2024
6Γ99ΩΨ7-72Β1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2024 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/111
07.02.2024
6Ρ59ΩΨ7-0ΥΧ1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2024 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/110
07.02.2024
ΨΘ8ΟΩΨ7-ΧΛΙ1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2024 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/109
07.02.2024
9Β2ΓΩΨ7-Ε5Τ1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2024 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/107
07.02.2024
6ΔΔΗΩΨ7-4Θ71
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2024 ΚΑΘΑΡ/ΤΑ & ΗΛΕΚΤΡ/ΣΜΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/105
07.02.2024
9ΡΦ5ΩΨ7-6ΛΝ1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2024 ΚΟΙΝ/ΚΗ ΠΟΛ/ΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/103
07.02.2024
6Ν50ΩΨ7-Ξ2Ρ1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2024 ΔΙΟΙΚ/ΚΗ & ΟΙΚ/ΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/102
07.02.2024
9ΚΖ9ΩΨ7-0ΞΓ1
Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης μονίμων υπαλλήλων της υπηρεσίας πρασίνου για τον μήνα Φεβρουάριο
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΤΠΕ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1910
07.02.2024
6ΖΤΝΩΨ7-Ω2Ξ1
Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/119
07.02.2024
6Ψ6ΤΩΨ7-ΧΓΚ1
Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων ορισμένου χρόνου της υπηρεσίας καθαριότητας για τον μήνα Φεβρουάριο
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΤΠΕ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1909
07.02.2024
ΨΕ7ΡΩΨ7-4Ι11
Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων αορίστου χρόνου της υπηρεσίας καθαριότητας για τον μήνα Φεβρουάριο
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΤΠΕ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1906
07.02.2024
6Θ9ΕΩΨ7-ΝΕΦ1
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ 2023 ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΕΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/114
07.02.2024
ΨΜ5ΘΩΨ7-0ΣΦ1
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ 2023 ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΕΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/117
07.02.2024
9ΒΓΠΩΨ7-Ξ3Υ1
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 2023 ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΕΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/116
07.02.2024
96ΣΔΩΨ7-ΒΞΠ1
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΦΟΡΩΝ 1%,4%,8%,20% 2023 ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΕΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/115
07.02.2024
91Η6ΩΨ7-Σ3Φ1
Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης μονίμων υπαλλήλων της υπηρεσίας καθαριότητας για τον μήνα Φεβρουάριο
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΤΠΕ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1905
07.02.2024
ΨΡ0ΙΩΨ7-ΖΦΚ1
Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών ΜΕ104153
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2243/7-2-24
07.02.2024
9Ψ3ΓΩΨ7-ΨΓΡ1
Προμήθεια ειδών διατροφής για Παιδικούς Σταθμούς
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/98
06.02.2024
Ψ3ΨΠΩΨ7-ΜΝ31
Συγκρότηση της Επιτροπής Καταγραφής και Απογραφής των περιουσιακών στοιχείων της λυθείσας κοινωφελούς επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αλμυρού
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2158
06.02.2024
69Φ7ΩΨ7-5ΣΨ1
Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών ΚΗΙ8482
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2200/6-2-24
06.02.2024
9Π9ΛΩΨ7-3291
Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών ΚΗΗ3050
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2201/6-2-24
06.02.2024
ΨΞΖΔΩΨ7-10Τ1
Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών ΚΗΙ8453
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2199/6-2-24
06.02.2024
6Φ7ΣΩΨ7-Κ6Π1
Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών ΚΗΙ8482
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2198/6-2-23
06.02.2024
62ΞΧΩΨ7-Α4Μ1
Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών ΚΗΗ6075
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2197/6-2-23
06.02.2024
ΨΓΚ0ΩΨ7-8Γ11
2η Εντολή πληρωμής "Ανέγερση 5ου Νηπιαγωγείου Αλμυρού σύμφωνα με την 21098/13-11-2020 απόφαση ΕΥΔΕ. ΥΠΕΣ"
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/100
06.02.2024
9ΒΩΣΩΨ7-Μ4Ο1
Συντήρηση Επισκευή - Ανταλλακτικά οχημάτων Δήμου ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 12184/13/7/2023
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/89
06.02.2024
6ΨΥ1ΩΨ7-Χ1Η1
Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων (μηχανολογικά - ηλεκτρολογικά - ελαστικά - φανοποιια κλπ) - (Συμφωνία πλαίσιο 12892/24-7-2023)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/87
06.02.2024
9ΤΞΚΩΨ7-Χ9Γ1
Συντήρηση Επισκευή - Ανταλλακτικά οχημάτων Δήμου ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 12184/13/7/2023
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/88
06.02.2024
ΨΨΣΛΩΨ7-ΛΓΙ1
Ανταλλακτικά και Επισκευή οχημάτων του Δήμου - Σύμφωνα με την Συμφωνία Πλαίσιο 13094/27-07-2023
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/92
06.02.2024
902ΦΩΨ7-ΕΝΚ1
Συντήρηση Επισκευή - Ανταλλακτικά οχημάτων Δήμου ( ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 20822/27-11-2023
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/91
06.02.2024
9Ω2ΖΩΨ7-ΚΨΣ1
Συντήρηση Επισκευή - Ανταλλακτικά οχημάτων Δήμου ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 13030/26/7/2023
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/90
06.02.2024
99Α6ΩΨ7-Σ5Ψ1
Ανταλλακτικά χλοοκοπτικών και λοιπών μηχανημάτων
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/97
06.02.2024
Ψ2ΚΕΩΨ7-ΕΥΑ1
Ταχυδρομικά τέλη Ιδιωτικών Ταχυδρομείων (Courier) - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/99
06.02.2024
Ψ29ΛΩΨ7-ΨΞ21
Υλικά - Σκυρόδεμα
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/96
06.02.2024
6ΞΞΑΩΨ7-6ΗΛ1
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων-χλοοκοπτικών
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/95
06.02.2024
Ψ22ΛΩΨ7-7Κ21
ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Δ.Ε. ΑΛΜΥΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/94
06.02.2024
ΨΥΓΤΩΨ7-Σ5Η1
Λοιπές συντ/σεις - πλύσιμο οχημάτων
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/93
05.02.2024
ΨΟΤ7ΩΨ7-ΟΧΩ1
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2131
05.02.2024
60ΑΗΩΨ7-ΤΘΛ1
Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2129
05.02.2024
6Υ6ΕΩΨ7-ΤΓΕ1
Προμήθεια γραφικής ύλης
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/77
05.02.2024
6ΛΗΟΩΨ7-Φ0Β1
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ ΕΛΑΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/68
05.02.2024
6ΑΗΣΩΨ7-ΛΗ61
Προμήθεια τροφίμων για τους άπορους Δημότες
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/73
05.02.2024
6029ΩΨ7-ΞΟΟ1
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 35/2024 "Τροποποίηση της αριθμ. 43/2021 (ΑΔΑ:9ΥΨΔΩΨ7-ΞΒΗ) απόφαση του Δημάρχου Αλμυρού αντικατάστασης εισηγητή εκκαθάρισης δαπανών στην εφαρμογή e-ΠΔΕ"
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2078/5-2-2024
05.02.2024
ΨΡΧΒΩΨ7-ΚΕ51
ΑΠΟΦΑΣΗ 34 - Τοποθέτηση προσωπικού στο Δήμο Αλμυρού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 5056/2023
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2075/05-02-2024
05.02.2024
9ΥΓΤΩΨ7-ΩΛΙ1
ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Δ.Ε. ΑΛΜΥΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/72
05.02.2024
9ΗΔΦΩΨ7-4ΟΝ1
Προμήθεια παιχνιδιών για χρήση Παιδικών Σταθμών
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/61
05.02.2024
6ΛΙ1ΩΨ7-ΠΛΠ1
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ,ΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜ,ΤΕΚΑ ΕΡΓΟΔ.,ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΦΚΑ,ΤΥΔΚΥ εργοδότη,ΤΥΔΚΥ εργαζομένου,ΤΕΑΔΥ (υπαλλήλων) εργοδότη),ΤΕΑΔΥ (υπαλληλων) εργαζομένου,Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων,Ειδική εισφορά αλληλεγγύης,08-24 ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ),ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΤΑ,ΤΠΔΥ (ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ) εργαζομένου,Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών,Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο,Μ.Τ.Π.Υ.,ΚΥΤ ΕΡΓΟΔΟΤΗ,ΚΥΤ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ,Επικουρικό εργοδότη,Επικουρικό εργαζομένου,ΤΣΜΕΔΕ 13,33% Εργοδ...
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/83
02.02.2024
ΡΗΚΤΩΨ7-ΑΝΕ1
Μεταφορές εν γένει( Υπηρεσίες ήσσονος αξίας)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/67
02.02.2024
6Χ27ΩΨ7-ΠΚ21
Καταβολή ποσού για την Προγραμματική σύμβαση με Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας << Έρευνα -Ανασκαφές αρχαιολογικού χώρου Μαγούλα Πλατάνου Αρχαία Άλος>> Α.Δ.Σ 177/2023 ΑΔΑ. ΨΣΝΧΩΨ7-ΦΘΧ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/71
02.02.2024
Ψ8ΡΧΩΨ7-ΝΕ61
Έξοδα ΚΤΕΟ ΚΗΗ 2957 και του ΚΗΙ 4576
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/84
02.02.2024
ΨΞΟΘΩΨ7-9ΜΒ1
Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στο Δίκτυο Πόλεων «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ».
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1977
02.02.2024
ΨΩΥΦΩΨ7-3ΜΞ1
Προμήθεια Υπηρεσιών Ψηφιακής Αναβάθμισης Δήμου Αλμυρού
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/76
02.02.2024
ΨΗ51ΩΨ7-Γ9Τ1
Λοιπές συντηρήσεις και συγκολλήσεις
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/75
02.02.2024
6Η8ΤΩΨ7-4901
Επανατοποθέτηση ράμπας ΑΜΕΑ στην παραλία του Αλμυρου και απεγκατάσταση.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/74
02.02.2024
63ΩΠΩΨ7-ΝΧ11
ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ Δ.Ε. ΣΟΥΡΠΗΣ, Δ.Ε. ΠΤΕΛΕΟΥ, ΚΑΙ Δ.Ε. ΑΝΑΒΡΑΣ - Σύμφωνα με την αρ.268/2023 απόφαση Ο.Ε.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/70
02.02.2024
Ψ7ΩΨΩΨ7-ΜΞΗ1
Τεχνικός Ασφαλείας 12/2023
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/60
02.02.2024
ΨΒΞΕΩΨ7-2ΧΟ1
Έπιπλα σκέυη - κ.λ.π. εξοπλισμού Δημαρχείου
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/58
02.02.2024
ΨΩΠΣΩΨ7-ΨΤΥ1
Παροχές ειδών ατομικής προστασίας προσωπικού - Γάλα
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/31
02.02.2024
ΨΗΣΙΩΨ7-3Θ01
Παροχές ειδών ατομικής προστασίαςπροσωπικού (γάλα)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/30
01.02.2024
68Ω4ΩΨ7-ΞΨΩ1
ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΑΠΟ 23/12/2023 ΜΕΧΡΙ 22/1/2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/79
01.02.2024
9ΠΠΕΩΨ7-7Α11
Αμοιβές δικαστικών επιμελητών (ΑΟΕ 244/23-10/2023) και (ΑΟΕ 265/17-11-2023)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/56
01.02.2024
6ΜΜΡΩΨ7-92Ο1
Υποβολή πρότασης στο «ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών» Άξονα προτεραιότητας 2.4 «Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων» με τίτλο: «Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών για τους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού_ V» με τίτλο "Αποκατάσταση υποδομών στο Δήμο Αλμυρού από πλημμυρικά φαινόμενα (Daniel)"
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1963
01.02.2024
9ΡΦΜΩΨ7-0Ψ41
Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών - κρατήσεις POS, για κλείσιμο ταμείου από 1/1/2024 έως 31/1/2024
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/81
01.02.2024
9Ι55ΩΨ7-ΡΟ31
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση του κυλικείου στο κλειστό γυμναστήριο του Δήμου Αλμυρού.
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1933
01.02.2024
6Μ49ΩΨ7-ΓΨΝ1
Έγκριση κίνησης οχήματος εκτός της περιφερειακής ενότητας.
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1936
01.02.2024
ΨΜΦΗΩΨ7-ΚΘΞ1
Ορισμός μελών και των αναπληρωτών τους για συγκρότηση Επιτροπής για τη διενέργεια δημοπρασιών για την αγορά, εκποίηση ή εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου (άρθρο 1 παρ. 1 και άρθρο 3 παρ. 3 Π.Δ. 270/1981)
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1919
01.02.2024
6ΗΦΞΩΨ7-ΜΛΥ1
Εκκίνηση διαδικασίας εκμίσθωσης κυλικείου στο κλειστό γυμναστήριο του Δήμου Αλμυρού.
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1908
01.02.2024
900ΦΩΨ7-41Α1
Παροχές ειδών ατομικής προστασίας (γάλα)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/33
01.02.2024
9Ξ2ΗΩΨ7-Η3Ι1
Κινητή Τηλεφωνία από 26-11-2023 έως 25/12/2023
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/19
01.02.2024
6Ι9ΞΩΨ7-ΑΓΜ1
Κατανάλωση φυσικού αερίου για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Αλμυρού από 1-12-2023 έως 31-12-2023
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/28
01.02.2024
696ΜΩΨ7-0ΒΤ1
Υλικά - ΣκυρόδεμαΥλικά - Σκυρόδεμα (ΤΕΚ/ΝΟ ΑΙΤΗΜΑ 11340/864/3-7-2023, ΑΠΟΦ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ90/17-7-2023 ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΜ/ΣΗ).
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1891
01.02.2024
Ψ7Ω7ΩΨ7-ΚΟ21
Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Αλμυρού.
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1874
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2024