Αναζήτηση
logo
ΔΕΥΑΑ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αλμυρού σαν επιχείρηση του Δήμου έκανε έναρξη εργασιών στην εφορία το 1995. Η σύσταση της επιχείρησης επισημοποιήθηκε με το ΦΕΚ 147/18-7-1995. Άρχισε όμως να εκδίδει λογαριασμούς από το 3ο τρίμηνο του 2006 οπότε και λειτούργησε επίσημα. Η επιχείρηση λειτουργεί βάσει ΟΕΥ (Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας), οποίος συστάθηκε με το ΦΕΚ 2013/Τ.Β/15-11-1999.

Αυτή τη στιγμή απασχολεί 13 άτομα μόνιμο προσωπικό (διοικητικό και εργατοτεχνικό προσωπικό). Κατά τη θερινή περίοδο που οι ανάγκες της επιχείρησης αυξάνονται προσλαμβάνεται εποχιακό προσωπικό με 8μηνη σύμβαση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης όταν ξεκίνησε το 1996 ήταν 5μελές. Αργότερα, το 1998 με τον Καποδίστρια, όπου έγινε η συνένωση του Δήμου με τα Δημοτικά Διαμερίσματα, έγινε μετατροπή του Διοικητικού Συμβουλίου από 5μελές σε 7μελές. Από τα 7 μέλη που απαρτίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο, οι 3 είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου εκ των οποίων ο 1 προέρχεται από τη μειοψηφία. Το 4ο μέλος είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής και τα υπόλοιπα 3 μέλη είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου που διαθέτουν πείρα και γνώσεις σχετικά με το αντικείμενο της ΔΕΥΑΛ.

Εργα τελευταίων 5 χρόνων:

Υδρευση

  1. Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου όλων των δημοτικών διαμερισμάτων με σωλήνες PVC αντί αμιάντου που υπήρχε ως τώρα.
  2. Στον Αλμυρό έχει αντικατασταθεί το 50% του εσωτερικού δικτύου με σωλήνες PE (πολυαιθυλένιο)
  3. Στην Ευξεινούπολη διασπάστηκε το δίκτυο ύδρευσης σε δύο ανεξάρτητα κυκλώματα λόγω προβλήματος πιέσεως που υπήρχε και επιπλέον αντικαταστάθηκε μέρος του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης με σωλήνες PE (πολυαιθυλένιο).

Αποχέτευση

Είναι έργο που αφορά τα Δημοτικά διαμερίσματα Αλμυρού και Ευξεινούπολης. Επιμερίζεται σε δίκτυο Ομβρίων και δίκτυο Ακαθάρτων:

Δίκτυο Ομβρίων

Το δίκτυο καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του συνόλου της περιοχής του Αλμυρού – Υπάρχει βέβαια ένα μικρό μέρος ακάλυπτο και αφορά την οδό Βασ. Γεωργίου.

Η περιοχή της Ευξεινούπολης καλύπτεται στο σύνολό της. Η απορροή των ομβρίων γίνεται στον Ξηριά. Το δίκτυο χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Συνοχής.

Δίκτυο Ακαθάρτων

Το δίκτυο καλύπτει το 100% της Ευξεινούπολης και το 80% του Αλμυρού – ήδη έχει εκπονηθεί μελέτη για το υπόλοιπο Αλμυρού και προβλέπεται να ξεκινήσει η κατασκευή του -. Επίσης έχουν εκπονηθεί ήδη οι μελέτες για Κρόκιο και Πλάτανο.

Ακάθαρτα λύματα των δικτύων καταλήγουν στο Βιολογικό, ο οποίος βρίσκεται στο νοτιοανατολικό τμήμα της πόλης του Αλμυρού κοντά στο χείμαρρο Ξηριά. Τα επεξεργασμένα λύματα του βιολογικού καταλήγουν με αγωγό στον Παγασητικό κόλπο.

Διαδικασία σύνδεσης στο δίκτυο Αποχέτευσης:

Η σύνδεση είναι υποχρεωτική βάσει της κείμενης νομοθεσίας, όπου υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης.

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το ποσό της σύνδεσης στην αποχέτευση έχει οριστεί στα 750€ συν ΦΠΑ, το οποίο αν καταβληθεί εφάπαξ έχει 10% έκπτωση, ειδάλλως για κάθε διακεκριμένη ιδιοκτησία καθορίζεται ποσό 119€ ως προκαταβολή και 10 6νημιαίες δόσεις των 77€. Επίσης ποσό που χρεώνεται σε όλους τους καταναλωτές που βρίσκονται εντός δικτύου αποχέτευσης είναι το τέλος υπονόμου το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 0,37€/cm3 και χρεώνεται στον λογαριασμό ύδρευσης/ τρίμηνο.

Βιολογικός

Ο βιολογικός βρίσκεται σε Δημοτική έκταση 20 στρεμμάτων η οποία παραχωρήθηκε από το Δήμο στη ΔΕΥΑ. Η επεξεργασία που γίνεται είναι δευτεροβάθμια με απομάκρυνση P και N.

Εχουν κατασκευαστεί δύο ανεξάρτητες γραμμές επεξεργασίας, οι οποίες μπορούν να εξυπηρετούν 18 χιλιάδες κατοίκους και υπάρχει προοπτική για τρίτη γραμμή με την οποία θα εξυπηρετούνται επιπλέον 9.000 χιλιάδες κάτοικοι. Εχει συνδεθεί περίπου το 50% των καταναλωτών και η σύνδεση γίνεται σταδιακά.

Επεξεργασμένα λύματα πηγαίνουν στον Παγασητικό κατόπιν αδειοδοτήσεως και εκτός αυτού γίνονται μετρήσεις κάθε εβδομάδα. Επιπλέον τηρούνται οι προδιαγραφές που έχουν τεθεί σύμφωνα με την οδηγία 91/271 της ΕΟΚ., τηρούνται τα όρια για τα υγρά απόβλητα  και οι οδηγίες της 787/1999 απόφασης του Γ.Γ.Περιφέρειας Θεσσαλίας περί έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των εγκαταστάσεων του βιολογικού του Δήμου Αλμυρού.

Τα έργα των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης του Αλμυρού και της Ευξεινούπολης καθώς και το έργο του Βιολογικού είναι έργα που έχουν χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Συνοχής συνολικού προϋπολογισμού 11.181.391€ απ’ τα οποία 75% χρηματοδοτείται από την Ε.Ε., 18,75% από δημόσιες επενδύσεις και 16,25% ίδια συμμετοχή της ΔΕΥΑΛ.