Αναζήτηση
logo
ΔΕΥΑΑ ΑΛΜΥΡΟΥ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ
ΔΕΥΑ ΑΛΜΥΡΟΥ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ 2 ΤΕΧΝΙΤΩΝ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΔΕ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.
394/29-3-2022 ΣΟΧ 1/2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ