Αναζήτηση
logo
Δήλωση Γάμου

Εναρκτήριο γεγονός

Πολίτης που προσέρχεται για να δηλώσει το γάμο του

Διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί από τον ενδιαφερόμενο

Η δήλωση γάμου πρέπει να γίνει εντός σαράντα (40) ημερών από την τέλεσή του είτε είναι θρησκευτικός είτε είναι πολιτικός από έναν από τους δύο συζύγους ή από τρίτο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
Με το πέρας της προθεσμίας υπάρχει παράβολο 4,5 € ενώ αν παρέλθει και η δεύτερη μετά από εκατόν τριάντα (130) μέρες τότε υπάρχει παράβολο των δεκατριών (13) €..
Ζητούνται και προσκομίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά :
α) βεβαίωση από ιερέα ή δήμαρχο, β) και τις δύο ταυτότητες των συζύγων, γ) προσδιορισμός επωνύμου (αν υπάρχει)
Καταχωρείται στο βιβλίο ληξιαρχικών πράξεων γάμου, στο δελτίο στατιστικής.
Εκδίδεται η ληξιαρχική πράξη γάμου.
Αποστολή φωτοαντιγράφου της πράξης για ενημέρωση της οικογενειακής μερίδας των γονέων του Δήμου στον οποίον ανήκουν.

Έγγραφα που χρειάζεται να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος

1.Επίδειξη των δύο αστυνομικών ταυτοτήτων
2.Για θρησκευτικό γάμο, βεβαίωση του Ιερέα
3.Για πολιτικό γάμο, δήλωση Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας για την τέλεση του πολιτικού γάμου
4.Διαβατήρια (για τους αλλοδαπούς)

Κόστος Υπηρεσίας

* 0 €: αν η δήλωση γίνει εντός 40 ημερών από το γάμο
* 4.5 €: αν η δήλωση γίνει 40-130 ημέρες μετά το γάμο
* 13 €:αν η δήλωση γίνει μετά από 130 ημέρες από το γάμο