Αναζήτηση
logo
Δήλωση Βάπτισης

Εναρκτήριο γεγονός

Προσέρχεται ο ενδιαφερόμενος(πατέρας ή μητέρα ή ο ανάδοχος με την ταυτότητά του)

Διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί από τον ενδιαφερόμενο

Η δήλωση γίνεται είτε στον τόπο γέννησης είτε στον τόπο βάπτισης (εξαιρούνται οι όμοροι Δήμοι).
Προσκομίζεται  η βεβαίωση τέλεσης του μυστηρίου με υπογραφή από τον ιερέα και τους δύο γονείς και τον ανάδοχο.
Μέσα σε ενενήντα (90) μέρες από τη βάπτιση θα πρέπει να δηλωθεί το γεγονός. Αν παρέλθει η προθεσμία υπάρχει πρόστιμο, παράβολο των 4,5€. Αν επίσης παρέλθει και η δεύτερη προθεσμία των εκατό ογδόντα (180) ημερών από την ημερομηνία βάπτισης, υπάρχει παράβολο των 13 €.
Γίνεται καταχώρηση στο βιβλίο γεννήσεων στο περιθώριο των βαπτίσεων.
Εκδίδεται η ληξιαρχική πράξη γεννήσεως – βαπτίσεως.
Αν η καταχώρηση γίνεται στο τόπο βάπτισης τότε εκδίδεται έκθεση βαπτίσεως.
Καταχωρείται το γεγονός στο βιβλίο εκθέσεων. Το φωτοαντίγραφο της έκθεσης στέλνεται με αλληλογραφία στο δήμο όπου έχει συνταχθεί η ληξιαρχική πράξη γέννησης.

Έγγραφα που χρειάζεται να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος

1.Βεβαίωση της εκκλησίας για την τέλεση του μυστηρίου
2.Αστυνομική ταυτότητα

Κόστος Υπηρεσίας

* 0 €: αν η δήλωση γίνει εντός 90 ημερών από τη βάπτιση
* 4.5€: αν η δήλωση γίνει 90-180 ημέρες μετά τη βάπτιση
* 13€:αν η δήλωση γίνει μετά από 180 ημέρες από τη βάπτιση