Αναζήτηση
logo
Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την “προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος”

Ο Δήμαρχος Αλμυρού διακηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016, για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ», όπως αυτή περιγράφεται στην αριθ. 1/2020 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Αλμυρού,

προϋπολογισμού εκατόν πενήντα χιλιάδων   ευρώ   (150.000,00 €),

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Διακήρυξη

Περίληψη διακήρυξης

Μελέτη

Φύλλο Συμμόρφωσης

ΤΕΥΔ επεξεργάσιμο