Αναζήτηση
logo
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΥΦΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ»

Ο Δήμος Αλμυρού προκηρύσσει ανοικτό, διεθνή ηλεκτρονικό, διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΥΦΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ»

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΕΕΕΣ
Συγγραφή υποχρεώσεων
Τεχνική Περιγραφή
Τεχνικές Προδιαγραφές
Πρϋπολογισμός
Έντυπα τεχνικής προσφοράς
Έντυπα οικονομικής προσφοράς