Αναζήτηση
logo
Ανοιχτός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “Εκσυγχρονισμός -Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης πολεοδομικού συγκροτήματος Αλμυρού-Ευξεινούπολης”

Ανοιχτός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “Εκσυγχρονισμός -Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης πολεοδομικού συγκροτήματος Αλμυρού-Ευξεινούπολης”

Διακήρυξη

Τεύχος Προκήρυξης

Τεχνική Περιγραφή

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών

Προϋπολογισμός

Τιμολόγιο

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας

Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας

Σχέδια Εξωτερικού δικτύου

ΤΕΥΔ

ΤΕΥΔ επεξεργάσιμο