Αναζήτηση
logo
Ανοιχτός μειοδοτικός διαγωνισμός για την δημόσια σύμβαση «Προμήθεια κάδων αποκομιδής»

Ο Δήμαρχος Αλμυρού διακηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27, 36 και 37 του Ν. 4412/2016, για την δημόσια σύμβαση «Προμήθεια κάδων αποκομιδής», όπως αυτή περιγράφεται στην αριθ. 5/2020 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Αλμυρού, προϋπολογισμού εβδομήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ (78.678,00 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

24%. Η δαπάνη για την προμήθεια θα βαρύνει τον ΚΑ: 64-7135.001 του προϋπολογισμού δαπανών του Δήμου Αλμυρού έτους 2020 και θα καλυφθεί από επιχορήγηση του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» (αρ. πρωτ. 30292/19-4-2019

Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ