Αναζήτηση
logo
Ανοικτός διεθνής μειοδοτικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Αλμυρού και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2020»

Ο Δήμαρχος Αλμυρού διακηρύσσει ανοικτό διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27, 36 και 37 του Ν.4412/2016, για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Αλμυρού και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2020», όπως αυτή περιγράφεται στην αριθ. 9/2019 μελέτη της Δ/νσης Προγραμματισμού του Δήμου Αλμυρού, προϋπολογισμού τριακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων δέκα επτά ευρώ και δέκα εννέα λεπτών (372.517,19€), με Φ.Π.Α. 24%.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ 9/2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΕΕΣ σε μορφή pdf

ΕΕΕΣ σε μορφή doc

ΕΕΕΣ σε μορφή xml

Εντυπα οικονομικής προσφοράς