Αναζήτηση
logo
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ-ΖΕΡΕΛΙΑ

O Δήμαρχος Αλμυρού προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για τη σύναψη σύμβασης εκπόνησης μελέτης, κατά τον ν.4412/2016 (προεκτιμώμενη αμοιβή κάτω του ορίου του άρθρου 117 του ν. 4412/2016) “Κατασκευή γέφυρας στην οδό σύνδεσης Ευξεινούπολη – Ζερέλια” προϋπολογισμού 46.953,74 € (πλέον Φ.Π.Α. 11.268,90 €)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΥΔ