Αναζήτηση
logo
Διαγωνισμός για το έργο “ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΟΥΡΠΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΑΛΜΥΡΟΥ”

Ο Δήμαρχος Αλμυρού, διακηρύσσει την με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΟΥΡΠΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΑΛΜΥΡΟΥ» προϋπολογισμού
δημοπράτησης 9.362.760,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
3669/2008, και καλεί τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής
του ως άνω έργου.

Περίληψη Διακήρυξης Ε.Ε

Περίληψη Διακήρυξης Εφημερίδες

Διακήρυξη Ανοιχτής Δημοπρασίας

Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Τεχνική Περιγραφή

Προμέτρηση

Τεχνικές Προδιαγραφές

Τιμολόγιο Μελέτης

Προϋπολογισμός

Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας

Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας