Αναζήτηση
logo
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Ο Δήμαρχος Αλμυρού διακηρύσσει ανοικτό διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27, 36 και 37 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει, για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων του Δήμου Αλμυρού και των Νομικών του Προσώπων», όπως αυτή περιγράφεται στην αριθ. 3/2022 μελέτη της Δ/νσης Προγραμματισμού του Δήμου Αλμυρού, προϋπολογισμού πεντακοσίων πέντε χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτών (505.948,89€), με Φ.Π.Α. 24%.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ

ΕΕΕΣ

ΕΕΕΣ σε επεξεργάσιμη μορφή

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ