Αναζήτηση
logo
Διευκρινίσεις για δικαιούχους αποζημίωσης επιχειρήσεων και αγροτικών εκμεταλλεύσεων λόγω Ιανού

 ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή του άρθρου 36 του ν.2459/1997

Σχετ.: Η υπό στοιχεία 20725/Β.979/10.05.2011 (Β’1207) απόφαση με θέμα «Καθορισμός διαδικασιών για την εφαρμογή
των διατάξεων του άρθρου 36 του ν.2459/97», όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Γ.Δ.Ο.Π. 0000811ΕΞ2017/24.05.2017
(Β’1927) και 107541ΕΞ2020/25.09.2020 (Β’4181) αποφάσεις.            

Με την έκδοση της υπ’αριθ.π. 116525/14.10.2020 Εγκυκλίου της Γεν. Δ/νσης Οικον. Πολιτικής
(ΑΔΑ: ΥΠΟΙΚ 14/10/2020) διευκρινίζεται μεταξύ άλλων ότι στους Δικαιούχους για την αποζημίωση των
επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από θεομηνίες, συμπεριλαμβάνονται αγροτικές εκμεταλλεύσεις οι
οποίες ορίζονται ως οι γεωργικές ή κτηνοτροφικές μονάδες (επιχειρήσεις) που ανήκουν σε ένα ή
περισσότερα φυσικά πρόσωπα ή και σε νομικά πρόσωπα. Επίσης δικαιούχοι επιχορήγησης δύναται
να είναι και οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, όσοι δηλαδή έχουν δικαίωμα εγγραφής στο μητρώο
αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Διευκρινίζεται, επιπρόσθετα ότι η επιχορήγηση χορηγείται για:
1. Κτιριακές εγκαταστάσεις (συμπεριλαμβάνονται αποθήκες και βοηθητικοί χώροι)

2. Μηχανολογικές εξοπλισμός (για αγρότες: τρακτέρ, μηχανήματα συγκομιδής, αντλιοστάσια, θερμοκήπια,
πομόνες κλπ) στον μηχανολογικό εξοπλισμό συγκαταλέγονται επίσης και σκάφη εφόσον αποτελούν
παραγωγικό μέσο για τη δραστηριότητα της επιχείρησης.

3. Εμπορεύματα

4. Πρώτες ύλες (π.χ. σε μια αγροτική εκμετάλλευση ως πρώτες ύλες νοούνται τα λιπάσματα, οι ζωοτροφές
κλπ)

5. Φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης

*Για περισσότερες διευκρινίσεις καθώς και για υποβολή σχετικών αιτημάτων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να απευθύνονται (μέχρι 18/12) στη Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, Επιτροπή
Καταγραφής και Εκτίμησης ζημιών (Τηλ. Επικοινωνίας 2421352472 και 2421352654).