Αναζήτηση
logo
Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Η Διεύθυνση  Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών  είναι αρμόδια για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων που αφορούν τη δημοτική κατάσταση και την καταγραφή των ληξιαρχικών γεγονότων στην περιοχή του Δήμου, για τον σχεδιασμό και τον συντονισμό εφαρμογής των πολιτικών, συστημάτων και διαδικασιών που αποσκοπούν στην ορθολογική διοίκηση / διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου και για την παροχή γενικών υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης προς τις δημοτικές υπηρεσίες. Παράλληλα η Διεύθυνση    είναι αρμόδια  για την αποτελεσματική  τήρηση των οικονομικών προγραμμάτων λειτουργίας του Δήμου, τη σωστή απεικόνιση των οικονομικών πράξεων και τη διαχείριση των εσόδων και δαπανών του, καθώς και τη διασφάλιση και αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας και την αποτελεσματική διενέργεια όλων των νόμιμων διαδικασιών που απαιτούνται για την προμήθεια υλικών, εξοπλισμού και υπηρεσιών του Δήμου.

Συγκροτείται από τα παρακάτω τμήματα:

Α. Τμήμα Υποστήριξης των Πολιτικών Οργάνων του Δήμου

Β. Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών

1. Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης.
2. Γραφείο Ληξιαρχείου.
3. Γραφείο Αλλοδαπών και Μετανάστευσης.

Γ. Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας

1. Γραφείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.
2. Γραφείο Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού.
3. Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας.

Δ. Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών

1. Γραφείο Προϋπολογισμού και Οικονομικής Πληροφόρησης.
2. Γραφείο Λογιστηρίου και Αποθηκών.
3. Γραφείο Προμηθειών Υλικών/Εξοπλισμού/Υπηρεσιών.

Ε. Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου

1. Γραφείο Εσόδων και Περιουσίας.
2. Γραφείο Ταμείου.

ΣΤ. Τμήμα ΚΕΠ