Αναζήτηση
logo
Διεύθυνση Προγραμματισμού-Οργάνωσης και Πληροφορικής-Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής

Η Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου είναι αρμόδια για την υποστήριξη των οργάνων διοίκησης, των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του Δήμου κατά τις διαδικασίες σύνταξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των περιοδικών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης, την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και απόδοσης των υπηρεσιών του Δήμου κατά την επίτευξη των περιοδικών στόχων του και τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής των εσωτερικών οργανωτικών συστημάτων του Δήμου υπό συνθήκες διασφάλισης του επιθυμητού επιπέδου ποιότητας των παρεχομένων κάθε είδους υπηρεσιών. Επίσης, είναι αρμόδια για τη διασφάλιση της ένταξης των πολιτικών ισότητας των φύλων στις τοπικές πολιτικές.

Η Διεύθυνση Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής, Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου είναι ακόμη αρμόδια για την προστασία και αναβάθμιση του τοπικού φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, για την εξασφάλιση της αποκομιδής και της μεταφοράς των απορριμμάτων, της χωριστής αποκομιδής και μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών, την εξασφάλιση της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων, καθώς και για τη συντήρηση των χώρων πρασίνου. Η Διεύθυνση είναι αρμόδια για την ενεργειακή διαχείριση, τη λειτουργία των Κοιμητηρίων καθώς και για την Πολιτική Προστασία στο επίπεδο του Δήμου.

Συγκροτείται από τα παρακάτω γραφεία:

Α. Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής

1.Γραφείο Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης.
2.Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Β. Τμήμα Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας

1.Γραφείο Διαχείρησης Κοιμητηρίων.
2.Γραφείο Πολιτικής Προστασίας.
3.Γραφείο Εξοικονόμησης Ενέργειας.

Γ. Τμήμα Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

1.Γραφείο Σχεδιασμού και Εποπτείας.
2.Γραφείο Αποκομιδής και Ανακυκλώσιμων Υλικών.
3.Γραφείο Διαχείρησης και Συντήρησης Οχημάτων.

Δ. Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου