Αναζήτηση
logo
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας είναι αρμόδια για τη μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων του Δήμου, με στόχο την έγκαιρη, οικονομική και άριστη από επιστημονικής απόψεως πραγματοποίησής τους. Συγχρόνως η Διεύθυνση είναι αρμόδια για την εξασφάλιση βελτιωμένων συνθηκών ασφαλούς μετακίνησης και κυκλοφορίας των δημοτών και των οχημάτων τους, καθώς και για τον έλεγχο εγκαταστάσεων, την έκδοση αδειών εγκαταστάσεων και εγκαταστατών κυρίως στον τομέα των μεταφορών. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Στην Διεύθυνση υπάγονται διοικητικά, και ειδικότερα στο Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών, τα αποκεντρωμένα Γραφεία Συντήρησης Υποδομών σε επιμέρους δημοτικές ενότητες. Παράλληλα η Διεύθυνση είναι αρμόδια για την εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδιασμού, την έκδοση και έλεγχο εφαρμογής των οικοδομικών αδειών και τον έλεγχο των κατασκευών.

Συγκροτείται από τα παρακάτω Τμήματα και Γραφεία:

Α. Τμήμα Πολεοδομίας

1. Γραφείο Έκδοσης Οικονομικών Αδειών
2. Γραφείο Πολεοδομικών Εφαρμογών
3. Γραφείο Ελέγχου Κατασκευών

Β. Τμήμα Τεχνικών Έργων

1. Γραφείο Μελέτης κι Εκτέλεσης Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων
2. Γραφείο Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας
3. Γραφείο Εγκαταστάσεων και Αδειοδοτήσεων
4. Γραφείο Ύδρευσης – Αποχέτευσης