Αναζήτηση
logo
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΤΡΙΑΞΟNΙΚΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ, ΕΝΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑ – ΦΟΡΤΩΤΗ, ΔΥΟ ΚΟΙΝΩΝ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Ο Δήμαρχος Αλμυρού

διακηρύσσει διεθνή ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27, 36 και 37 του Ν. 4412/2016, για την «Προμήθεια ενός τριαξονικού ανατρεπόμενου φορτηγού, ενός εκσκαφέα – φορτωτή, δύο κοινών μη ανατρεπόμενων φορτηγών και ενός επιβατικού οχήματος», όπως αυτά περιγράφονται στην αριθ. 29/2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Αλμυρού και στην αριθ. 6/2019 μελέτη της Δ/νσης Προγραμματισμού του Δήμου Αλμυρού, συνολικού προϋπολογισμού τριακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (345.000,00€), με Φ.Π.Α. 24%. Η προμήθεια υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

ΤΜΗΜΑ Α – Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 72957

Τριαξονικό ανατρεπόμενο φορτηγό,   προϋπολογισμού                 168.000,00€ ( με

ΦΠΑ)

ΤΜΗΜΑ Β   – Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 72958

Εκσκαφέας-Φορτωτής προϋπολογισμού 106.000,00€ ( με ΦΠΑ)

ΤΜΗΜΑ Γ   – Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 72959

Κοινά μη ανατρεπόμενα φορτηγά            προϋπολογισμού            54.000,00€ (με ΦΠΑ)

ΤΜΗΜΑ Δ   – Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 72960

Επιβατικό όχημα     προϋπολογισμού       17.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – ΜΕΛΕΤΕΣ

ΕΕΕΠ