Αναζήτηση
logo
Δημοπράτηση της μελέτης για την κατασκευή Λιμνοδεξαμενής Ξεριά Αλμυρού Ν. Μαγνησίας

Η Δηµοτική Αρχή χαιρετίζει µε µεγάλη ικανοποίηση τη Δηµοπράτηση του Υποέργου 2 µε τίτλο «Κατασκευή Αγωγού Μεταφοράς νερού από Λιµνοδεξαµενή Ξεριά Αλµυρού Ν. Μαγνησίας» της Πράξης «Κατασκευή Λιµνοδεξαµενής Ξεριά Αλµυρού Ν. Μαγνησίας» εκ µέρους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε προθεσµία παραλαβής των προσφορών την 23/02/2023.

Υπενθυµίζεται ότι το έργο κατασκευής της Λιµνοδεξαµενής Ξεριά Αλµυρού Νοµού Μαγνησίας εντάχθηκε στο Μέτρο 125Α 1 του ΠΑΑ 2007- 2013,
συνολικού προϋπολογισµού 16.279.035,69€ (κωδικός ΣΑΕ 2009ΣΕ8180018), επί δηµαρχίας Ευάγγελου Χατζηκυριάκου. Ακολούθησε απόφαση συνέχισης πράξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων µε δικαιούχο τη Διεύθυνση Τεχνικών Μελετών Κατασκευών και Τοπογραφικής του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης. Ένα από τα υποέργα της πράξης είναι η Κατασκευή Αγωγού Μεταφοράς Νερού από τη Λιµνοδεξαµενή Ξεριά Αλµυρού Ν. Μαγνησίας προϋπολογισµού 3.332.000,00€.

Η κατασκευή του Αγωγού αποτελεί ένα έργο πνοής για τους αγρότες της περιοχής µας καθώς πρόκειται να εξυπηρετήσει αρδευτικές ανάγκες σε µία έκταση 6.400 στρεµµάτων. Η αξιοποίηση των επιφανειακών υδάτων για άρδευση θα περιορίσει την παρατεταµένη χρήση των γεωτρήσεων που ευθύνονται για
την πτώση του υπόγειου υδροφορέα λόγω υπεραντλήσεων µε αποτέλεσµα την εισχώρηση αλµυρού νερού από τον Παγασητικό Κόλπο. Στη σηµερινή εποχή γινόµαστε καθηµερινά θεατές αλλά και αποδέκτες των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής, η οποία εξελίσσεται σε κλιµατική κρίση. Τα ακραία καιρικά και επικίνδυνα κλιµατικά φαινόµενα όπως ο καύσωνας, οι πληµµύρες και η ξηρασία εκδηλώνονται περισσότερο συχνά και µε µεγαλύτερη ένταση µε δυσµενείς επιπτώσεις στα οικοσυστήµατα, στον οικονοµία, στην ανθρώπινηυγεία και ευηµερία. Η κατασκευή κι άλλων έργων διαχείρισης των επιφανειακών υδάτων, σε συνδυασµό µε την λειτουργία του φράγµατος Μαυροµάτη και της Λιµνοδεξαµενής Ξεριά Αλµυρού, θα δώσουν την δυνατότητα στον Δήµο Αλµυρού να συγκρατεί το µεγαλύτερο µέρος των επιφανειακών υδατικών απορροών της ανατολικής πλευράς του όρους Όθρυς.

Αποστολή µας, η εξασφάλιση ποιοτικής ζωής στους δηµότες µας, είτε σε προσωπικό είτε σε επαγγελµατικό επίπεδο. Η αλλαγή απαιτεί χρόνο, όµως µε προγραµµατισµό, υποµονή, επιµονή και σχέδιο, οι στόχοι επιτυγχάνονται και η πόλη µας θα γίνεται κάθε µέρα περισσότερο δυνατή στα πρότυπα της Βιώσιµης Ανάπτυξης και της Κυκλικής Οικονοµίας.

Υπό αυτό το πρίσµα, η Δηµοτική Αρχή πίστεψε, από την πρώτη στιγµή, στο έργο της Λιµνοδεξαµενής Ξεριά, γι’ αυτό και ο Δήµαρχος, κος Ευάγγελος Χατζηκυριάκος, δεν σταµάτησε να διεκδικεί την υλοποίησή του. Επιµένοντας στην ολοκλήρωση του έργου, η Μελέτη του Έργου πραγµατοποιήθηκε µε δαπάνες του Δήµου και στην συνέχεια παραδόθηκε από τον Δήµο µας στη Διεύθυνση Τεχνικών Μελετών, Κατασκευών και Τοπογραφικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για υπογραφή και θεώρηση.

Είµαστε ευγνώµονες για την άριστη συνεργασία των εµπλεκόµενων φορέων, ήτοι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, της Περιφέρειας Θεσσαλίας αλλά και των Υπουργών της Κυβέρνησης και Βουλευτών της ΝΔ του Νοµού µας. Η συνεργασία του Δηµάρχου τόσο µε τον Υπουργό όσο και µε τους Γενικούς Γραµµατείς αλλά και τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου υπήρξε αδιάλειπτη και οδήγησε σε ουσιαστικά αποτελέσµατα. Δηλώνουµε την µεγάλη µας ικανοποίηση για το γεγονός ότι ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, κος Γεώργιος Γεωργαντάς, πίστεψε, όσο και εµείς το εγχείρηµα αυτό, θέτοντας το σε προτεραιότητα από την πρώτη στιγµή ανάληψης των καθηκόντων του. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει ανάγκη να συνεργάζεται µε ανθρώπους που κατανοούν τα ζητήµατα της καθηµερινότητας και προσφέρουν ουσιαστικά και αποτελεσµατικά στην επίλυση τους.

Οι στοχευµένες ενέργειές µας για την υποστήριξη του τόπου µας, την αναβάθµισή των υποδοµών του και την ανάδειξή του δε σταµατούν. Συνεχίζουµε µε πρόγραµµα, σταθερότητα, µε το βλέµµα µας στραµµένο στις διαρκείς κοινωνικοοικονοµικοπολιτικές συνθήκες και µε αγαστή συνεργασία µε όλους τους φορείς τόσο σε κρατικό όσο και σε αυτοδιοικητικό επίπεδο. Επικοινωνούµε µε τους πολίτες µας µέσα από τις πράξεις µας και όχι τα λόγια µας. Είµαστε παρόντες.

Δύο ακόµη αιτήµατα έχουν υποβληθεί στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων. Το ένα αφορά τον εκσυγχρονισµό του Αρδευτικού Συστήµατος Τ.Κ. Πλατάνου & Κροκίου και είναι στο στάδιο αξιολόγησης από το Υπουργείο Ανάπτυξης, ενώ το δεύτερο αφορά «Βελτίωση Πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις.» το οποίο έχει ήδη ενταχθεί και δηµοπρατηθεί από τον Δήµο Αλµυρού.