Ημερολόγιο

Οκτώβριος 2020
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Τελευταίες Εκδηλώσεις

Δέν υπάρχουν γεγονότα

Χρήσιμα Links

ΤΣΟΥΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΛΩΣΗ

περιουσιακής κατάστασης έτους 2010

κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003

(ΦΕΚ309/Α/31-12-2003)

Παραλήπτης της δήλωσης: Επιτροπή Ελέγχου Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (άρθρο 3 παρ. 2 του ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α'), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθ. 4 του ν. 3327/2005 (ΦΕΚ 70/Ά')

1. Στοιχεία του υπόχρεου

ΑΦΜ.: 051425548, Αρμόδια ΔΟΥ: Αλμυρού    Επώνυμο: ΤΣΟΥΤΣΑΣ   κύριο όνομα    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,  όνομα Πατέρα:  Γεώργιος,  ιδιότητα με την οποία υποβάλλεται η δήλωση: Αντιδήμαρχος Αλμυρού, επάγγελμα:   Δημ. Υπάλληλος, δ/νση επαγγέλματος: Ιωλκού-Αναλήψεως Βόλος, τηλ.: 24223-50215, δ/νση κατοικίας: 17η Αυγούστου 7, Αλμυρός,   τηλ.:  24223-50216, χρόνος ανάληψης καθηκόντων για πρώτη φορά (ημέρα/μήνας/έτος):  07/1/2011

 

2.  Στοιχεία του ή της συζύγου

ΑΦΜ: 06649294, Αρμόδια ΔΟΥ: Αλμυρού ,επώνυμο: Γεωργαντζή, κύριο όνομα:  Μαρία, όνομα πατέρα: Γεώργιος, επάγγελμα: Ιδιωτ. Υπάλληλος, διεύθυνση επαγγέλματος Αλεξάνδρας 55, τηλ 24210-30626

διεύθυνση κατοικίας: 17η Αυγούστου 7, Αλμυρός,  αριθ. ταυτ.: Π 205666

3.   Στοιχεία των ανήλικων παιδιών

3.1.      Επώνυμο Τσούτσας, κύριο όνομα: Γεώργιος,   έτος γεννήσεως: 2004

3.2 Επώνυμο Τσούτσακύριο όνομα: θήλυ-αβάπτιστο, έτος γεννήσεως : 2010

4. Στοιχεία των κατά το άρθρο 13 εδ. β' Π.Κ. οικείων (συγγενείς εξ αίματος και εξ αγχιστείας σε ευθεία γραμμή, θετοί γονείς, θετά τέκνα, μεμνηστευμένοι, αδελφοί και σύζυγοι αυτών καθώς και μνηστήρες αδελφών)

4.1               επώνυμο : Τσούτσας,      κύριο όνομα: Γεώργιος                                                         

4.2               επώνυμο : Τσούτσα,       κύριο όνομα: Ξανθή                                                              

4.3               επώνυμο : Κοντογιάννη,    κύριο όνομα: Βασιλική                                                                 

4.4               επώνυμο : Κοντογιάννης,  κύριο όνομα: Ευστάθιος                                                 

4.5               επώνυμο : Μακρή,         κύριο όνομα: Πολυξένη                                                            

 

 

 

 

 

 


Α. Κατάσταση που περιέχει λεπτομερώς τα υφιστάμενα κατά το χρόνο υποβολής περιουσιακά στοιχεία

ΑΙ. Περουσιακά στοιχεία ελεγχόμενου.

 

 

ΑΙ .Ια Έσοδα από κάθε πηγή κατά τα τρία (3) προηγούμενα οικονομικά έτη

 

 

 

 

 

 

Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥ

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΠΗΓΗ (ΣΕ €)

ΕΤΟΣ 2008

ΕΤΟΣ 2009

ΕΤΟΣ 2010

1

2

2

2

 1

0

25.533,27

29.090,59

29.692,12

 2

1

825,86

994,84

775,51

-

 

 

 

       Α. Κατάσταση που περιέχει λεπτομερώς τα υφιστάμενα κατά το χρόνο υποβολής περιουσιακά στοιχεία

       ΑΙ. Περιουσιακά στοιχεία ελεγχόμενου.

ΑΙ.Ιβ Έσοδα από κάθε πηγή κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος.

 

Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥ

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ

ΛΟΙΠΑ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΕΣΟΔΑ (ΟΙΚΟΝ. ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ, ΔΑΝΕΙΑ, ΔΩΡΕΕΣ Κ.Λ.Π.)

1

2

3

4

1

0

27.513,89

2.178,23

2

1

742,40

33,11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α 1.2 Ακίνητα καθώς και εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΝΟΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ Ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΚΤΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΕ m2

ΕΚΤΑΣΗ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ m2

ΕΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

% ΔΙΚΑΙΩΜΑ

ΤΡΟΠΟΣ ΚΤΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ  Ή ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝ ΤΙΜΗΜΑ (ΣΕ € )

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 1

0

0

Μαγνησίας

Αλμυρού

17η Αυγούστου 7

Οικία

338

107,20

1995

Ψιλή κυριότητα

 

Γονική Παρο-χή

 

Γονική Παροχή

8.697

 2

0

0

Μαγνησίας

Αλμυρού

17η Αυγούστου 7

Αποθήκη

338

51,11

1995

Ψιλή κυριότητα

 

Γονική Παρο-χή

 

Γονική Παροχή

8.697

 3

0

1

Μαγνησίας

Αλμυρού

Αμαλίας

Οικόπεδο

493,45

-

2008

Πλήρης κυριότητα

100

Αγορά

59.000,00

Δανεισμός

13.544

 4

0

0

Μαγνησίας

Βόλου

Μακρυνίτσης 78

Διαμέρι-σμα

1.666,5

96,00

2002

Πλήρης κυριότητα

100

Αγορά

59.000,00

Συνδυασμός ( 1+3+5)

11.514

 5

0

0

Μαγνησίας

Βόλου

Μακρυνίτσης 55

Διαμέρι-σμα

444,28

28,06

2005

Πλήρης κυριότητα

100

Αγορά

20.567,98

Πώληση περ/κού στοιχείου

34.511

 6

0

0

Μαγνησίας

Βόλου

Γαμβέτα 4

Διαμέρι-σμα

557,10

61,50

1998

Πλήρης κυριότητα

100

Αγορά

30.573,73

Συνδυασμός (1+3+4)

10.012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ΑΙ .3 Μετοχές ημεδαπών και αλλοδαπών εταιριών, ομόλογα, και κάθε είδους ομολογίες, αμοιβαία κεφάλαια, παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα,

 

Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΕΙΔΟΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΡΟΠΟΣ

ΚΤΗΣΗΣ

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ Ή ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ (ΣΕ €)

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ

ΑΞΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

1

2

3

4

5

6

.

           ΑΙ.4 Καταθέσεις σε Τράπεζες, ταμιευτήρια και άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά πιστωτικά Ιδρύματα.

 

Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥ

ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

1

2

3

4

5

6

0

1

5.000,00

Τράπεζα Πειραιώς

Μισθοδοσία, ενοίκια ακινήτων

0

1

1.500,00

Eurobank

Μισθοδοσία

1

1

1.000,00

Εθνική Τράπεζα

Αποταμιεύσεις

        Α 1.5 Πλωτά και εναέρια μεταφορικά μέσα, καθώς και τα κάθε χρήσης οχήματα.

 

Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΟΛΟΓΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ -ΚΥΒΙΣΜΟΣ

ΛΙΜΕΝΑΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΙΔ1ΟΚΤΗΣ1ΑΣ

ΕΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΚΤΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ    Ή ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝ ΤΙΜΗΜΑ

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0

0

Επιβατικό

ΙΖΧ 4606

1.800

100%

2009

αγορά

19.000,00

Συνδυασμός (1,2,5)

                  

 

 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΕΙ. Φωτοτυπία της δήλωσης φόρου εισοδήματος του ελεγχόμενου έτους ή των τριών (3) προηγούμενων οικονομικών ετών προκειμένου περί αρχικής υποβολής της δήλωσης. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που η σχετική δήλωση έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά ή μέσω ταχυδρομείου να προσκομιστεί αντίγραφο και του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος, εφόσον τούτο έχει εκδοθεί.

Ε2. Φωτοτυπίες όλων των τίτλων κτήσης περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν ή εκποιήθηκαν, κατά την προαναφερόμενη παράγραφο Α. Στην περίπτωση που η δήλωση υποβάλλεται για δεύτερη, τρίτη κ.λ.π. φορά, προσκομίζονται μόνον οι τίτλοι κτήσεως ή εκποιήσεως ακινήτων που έλαβαν χώρα κατά το ελεγχόμενο έτος.

Αθήνα                                   200      

Ο ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ                                                                       Ο/Η ΣΥΖΥΓΟΣ

 

      (υπογραφή)                                                                                                                   (υπογραφή)

(καθένας χωριστά για τα προσωπικά του περιουσιακά στοιχεία και από κοινού για τα περιουσιακά στοιχεία των ανηλίκων παιδιών)

 

 

ΔΗΛΩΣΗ

περιουσιακής κατάστασης έτους 2010

κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003

(ΦΕΚ309/Α/31-12-2003)

Παραλήπτης της δήλωσης: Επιτροπή Ελέγχου Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (άρθρο 3 παρ. 2 του ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α'), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθ. 4 του ν. 3327/2005 (ΦΕΚ 70/Ά')

1. Στοιχεία του υπόχρεου

ΑΦΜ.: 051425548, Αρμόδια ΔΟΥ: Αλμυρού    Επώνυμο: ΤΣΟΥΤΣΑΣ   κύριο όνομα    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,  όνομα Πατέρα:  Γεώργιος,  ιδιότητα με την οποία υποβάλλεται η δήλωση: Αντιδήμαρχος Αλμυρού, επάγγελμα:   Δημ. Υπάλληλος, δ/νση επαγγέλματος: Ιωλκού-Αναλήψεως Βόλος, τηλ.: 24223-50215, δ/νση κατοικίας: 17η Αυγούστου 7, Αλμυρός,   τηλ.:  24223-50216, χρόνος ανάληψης καθηκόντων για πρώτη φορά (ημέρα/μήνας/έτος):  07/1/2011

 

2.  Στοιχεία του ή της συζύγου

ΑΦΜ: 06649294, Αρμόδια ΔΟΥ: Αλμυρού ,επώνυμο: Γεωργαντζή, κύριο όνομα:  Μαρία, όνομα πατέρα: Γεώργιος, επάγγελμα: Ιδιωτ. Υπάλληλος, διεύθυνση επαγγέλματος Αλεξάνδρας 55, τηλ 24210-30626

διεύθυνση κατοικίας: 17η Αυγούστου 7, Αλμυρός,  αριθ. ταυτ.: Π 205666

3.   Στοιχεία των ανήλικων παιδιών

3.1.      Επώνυμο Τσούτσας, κύριο όνομα: Γεώργιος,   έτος γεννήσεως: 2004

3.2 Επώνυμο Τσούτσακύριο όνομα: θήλυ-αβάπτιστο, έτος γεννήσεως : 2010

4. Στοιχεία των κατά το άρθρο 13 εδ. β' Π.Κ. οικείων (συγγενείς εξ αίματος και εξ αγχιστείας σε ευθεία γραμμή, θετοί γονείς, θετά τέκνα, μεμνηστευμένοι, αδελφοί και σύζυγοι αυτών καθώς και μνηστήρες αδελφών)

4.1               επώνυμο : Τσούτσας,      κύριο όνομα: Γεώργιος                                                         

4.2               επώνυμο : Τσούτσα,       κύριο όνομα: Ξανθή                                                              

4.3               επώνυμο : Κοντογιάννη,    κύριο όνομα: Βασιλική                                                                 

4.4               επώνυμο : Κοντογιάννης,  κύριο όνομα: Ευστάθιος                                                 

4.5               επώνυμο : Μακρή,         κύριο όνομα: Πολυξένη                                                            

 

 

 

 

 

 


Α. Κατάσταση που περιέχει λεπτομερώς τα υφιστάμενα κατά το χρόνο υποβολής περιουσιακά στοιχεία

ΑΙ. Περουσιακά στοιχεία ελεγχόμενου.

 

 

ΑΙ .Ια Έσοδα από κάθε πηγή κατά τα τρία (3) προηγούμενα οικονομικά έτη

 

 

 

 

 

 

Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥ

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΠΗΓΗ (ΣΕ €)

ΕΤΟΣ 2008

ΕΤΟΣ 2009

ΕΤΟΣ 2010

1

2

2

2

 1

0

25.533,27

29.090,59

29.692,12

 2

1

825,86

994,84

775,51

-

 

 

 

 

 

 

 

       Α. Κατάσταση που περιέχει λεπτομερώς τα υφιστάμενα κατά το χρόνο υποβολής περιουσιακά στοιχεία

 

       ΑΙ. Περιουσιακά στοιχεία ελεγχόμενου.

 

ΑΙ.Ιβ Έσοδα από κάθε πηγή κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος.

 

 

 

Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥ

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ

ΛΟΙΠΑ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΕΣΟΔΑ (ΟΙΚΟΝ. ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ, ΔΑΝΕΙΑ, ΔΩΡΕΕΣ Κ.Λ.Π.)

1

2

3

4

1

0

27.513,89

2.178,23

2

1

742,40

33,11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α 1.2 Ακίνητα καθώς και εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΝΟΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ Ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΚΤΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΕ m2

ΕΚΤΑΣΗ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ m2

ΕΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

% ΔΙΚΑΙΩΜΑ

ΤΡΟΠΟΣ ΚΤΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ  Ή ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝ ΤΙΜΗΜΑ (ΣΕ € )

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 1

0

0

Μαγνησίας

Αλμυρού

17η Αυγούστου 7

Οικία

338

107,20

1995

Ψιλή κυριότητα

 

Γονική Παρο-χή

 

Γονική Παροχή

8.697

 2

0

0

Μαγνησίας

Αλμυρού

17η Αυγούστου 7

Αποθήκη

338

51,11

1995

Ψιλή κυριότητα

 

Γονική Παρο-χή

 

Γονική Παροχή

8.697

 3

0

1

Μαγνησίας

Αλμυρού

Αμαλίας

Οικόπεδο

493,45

-

2008

Πλήρης κυριότητα

100

Αγορά

59.000,00

Δανεισμός

13.544

 4

0

0

Μαγνησίας

Βόλου

Μακρυνίτσης 78

Διαμέρι-σμα

1.666,5

96,00

2002

Πλήρης κυριότητα

100

Αγορά

59.000,00

Συνδυασμός ( 1+3+5)

11.514

 5

0

0

Μαγνησίας

Βόλου

Μακρυνίτσης 55

Διαμέρι-σμα

444,28

28,06

2005

Πλήρης κυριότητα

100

Αγορά

20.567,98

Πώληση περ/κού στοιχείου

34.511

 6

0

0

Μαγνησίας

Βόλου

Γαμβέτα 4

Διαμέρι-σμα

557,10

61,50

1998

Πλήρης κυριότητα

100

Αγορά

30.573,73

Συνδυασμός (1+3+4)

10.012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ΑΙ .3 Μετοχές ημεδαπών και αλλοδαπών εταιριών, ομόλογα, και κάθε είδους ομολογίες, αμοιβαία κεφάλαια, παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα,

 

 

 

Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΕΙΔΟΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΡΟΠΟΣ

ΚΤΗΣΗΣ

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ Ή ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ (ΣΕ €)

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ

ΑΞΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

1

2

3

4

5

6

.

 

           ΑΙ.4 Καταθέσεις σε Τράπεζες, ταμιευτήρια και άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά πιστωτικά Ιδρύματα.

 

 

 

Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥ

ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

1

2

3

4

5

6

0

1

5.000,00

Τράπεζα Πειραιώς

Μισθοδοσία, ενοίκια ακινήτων

0

1

1.500,00

Eurobank

Μισθοδοσία

1

1

1.000,00

Εθνική Τράπεζα

Αποταμιεύσεις

 

        Α 1.5 Πλωτά και εναέρια μεταφορικά μέσα, καθώς και τα κάθε χρήσης οχήματα.

 

 

 

Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΟΛΟΓΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ -ΚΥΒΙΣΜΟΣ

ΛΙΜΕΝΑΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΙΔ1ΟΚΤΗΣ1ΑΣ

ΕΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΚΤΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ    Ή ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝ ΤΙΜΗΜΑ

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0

0

Επιβατικό

ΙΖΧ 4606

1.800

100%

2009

αγορά

19.000,00

Συνδυασμός (1,2,5)

 

                  

 

 

 

 

 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

ΕΙ. Φωτοτυπία της δήλωσης φόρου εισοδήματος του ελεγχόμενου έτους ή των τριών (3) προηγούμενων οικονομικών ετών προκειμένου περί αρχικής υποβολής της δήλωσης. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που η σχετική δήλωση έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά ή μέσω ταχυδρομείου να προσκομιστεί αντίγραφο και του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος, εφόσον τούτο έχει εκδοθεί.

 

Ε2. Φωτοτυπίες όλων των τίτλων κτήσης περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν ή εκποιήθηκαν, κατά την προαναφερόμενη παράγραφο Α. Στην περίπτωση που η δήλωση υποβάλλεται για δεύτερη, τρίτη κ.λ.π. φορά, προσκομίζονται μόνον οι τίτλοι κτήσεως ή εκποιήσεως ακινήτων που έλαβαν χώρα κατά το ελεγχόμενο έτος.

 

Αθήνα                                   200      

 

Ο ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ                                                                       Ο/Η ΣΥΖΥΓΟΣ

 

 

 

      (υπογραφή)                                                                                                                   (υπογραφή)

 

(καθένας χωριστά για τα προσωπικά του περιουσιακά στοιχεία και από κοινού για τα περιουσιακά στοιχεία των ανηλίκων παιδιών)