Αναζήτηση
logo
Αυτοτελές Γραφείο Διοίκησης, Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων, Προγραμματισμού & Οργάνωσης

Το Γραφείο Διοίκησης παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου. Για παράδειγμα, οργανώνει τις συνεδριάσεις, τηρεί τα πρακτικά και τηρεί αρχείο των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσωπού.

Επίσης, προγραμματίζει, οργανώνει και ρυθμίζει τις συναντήσεις του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, υποστηρίζει την οργάνωση και την υλοποίηση κάθε είδους εκδηλώσεων του Νομικού Προσώπου, αλλά και σχεδιάζει και εισηγείται τη επικοινωνιακή πολιτική για την προώθηση της αποστολής και των στόχων του, κ.ά.