Ημερολόγιο

Μάιος 2020
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Τελευταίες Εκδηλώσεις

Δέν υπάρχουν γεγονότα

Χρήσιμα Links

Ληξιαρχείο

Σύνταξη Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης

 

Εναρκτήριο γεγονός

Έρχεται ο πολίτης που ζητάει τη σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης (ο πατέρας ή η μητέρα).

Διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί από τον ενδιαφερόμενο:

Η πράξη θα πρέπει να συνταχθεί εντός δέκα ημερών από τη γέννηση στον τόπο γέννησης.
Αν παρέλθει η προθεσμία υπάρχει πρόστιμο, παράβολο των 4,5€. Αν επίσης παρέλθει και η δεύτερη προθεσμία των εκατό ημερών από την ημερομηνία γέννησης, υπάρχει παράβολο των 13 €.
Κατατίθενται από τον πολίτη τα απαιτούμενα δικαιολογητικά :
α) βεβαίωση γιατρού/ μαιευτήρα
β) πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης και από τους δύο γονείς (ή αγαμίας). Για αλλοδαπούς, Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ή Ληξιαρχική Πράξη Γάμου ή αγαμίας από το Προξενείο.
γ) και τις δύο ταυτότητες των γονέων ή διαβατήρια για αλλοδαπούς.
Γίνεται ο έλεγχος των στοιχείων
Στο πρώτο παιδί, αν δεν έχει γίνει προσδιορισμός επωνύμου, οι γονείς δίνουν το επώνυμο και δεν ζητείται υποχρεωτικά φωτοαντίγραφο από το βιβλίο προσδιορισμού επωνύμου.
Σε περίπτωση που το παιδί θα πάρει διπλό επώνυμο τότε υποχρεωτικά προσκομίζεται και το φωτοαντίγραφο από το βιβλίο προσδιορισμού επωνύμου (βλέπε τέλεση πολιτικού γάμου).
Συντάσσεται η πράξη στο ληξιαρχικό βιβλίο γεννήσεων. Στο πρώτο παιδί γίνεται δήλωση δημοτικότητας αν οι γονείς έχουν διαφορετική οικογενειακή μερίδα. Αν δεν γίνει δήλωση δημοτικότητας, μετά την πάροδο δέκα ημερών ακολουθεί του πατέρα. Προαιρετικά γίνεται και ονοματοδοσία. Υπογράφεται από υπάλληλο, τον/ην δηλών/ούσα και το ληξίαρχο. Συμπληρώνεται δελτίο στατιστικής.
Καταχώρηση στον υπολογιστή και έκδοση της ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως και άδεια βαπτίσεως.
Η διαδικασία είναι ίδια και για τους αλλοδαπούς.

Έγγραφα που χρειάζεται να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος

1.Επίδειξη και των δύο αστυνομικών ταυτοτήτων (και τις δύο ταυτότητες των γονέων ή διαβατήρια για αλλοδαπούς.)
2.Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης και από τους δύο γονείς (ή αγαμίας από τους αλλοδαπούς), (αν έχουν χωριστή μερίδα απαιτείται πιστοποιητικό και από τι 2 μερίδες)
3.Βεβαίωση Ιατρού ή Μαιευτήρα και Κλινικής ή Νοσοκομείου. Βεβαίωση γέννησης και Βιβλιάριο Υγείας νεογνού με την τελευταία σελίδα συμπληρωμένη από Ιατρό/Υπογραφή και σφραγίδα Ιατρού Νοσοκομείου ή Κλινικής

Σε κάποιες περιπτώσεις Ληξιαρχική πράξη γάμου (για αλλοδαπούς μεταφρασμένη).

Κόστος Υπηρεσίας:

* 0 €: αν η δήλωση γίνει εντός 10 ημερών από τη γέννηση
* 4.5 €: αν η δήλωση γίνει 10-100 ημέρες μετά τη γέννηση
* 13 €: αν η δήλωση γίνει μετά από 100 ημέρες από τη γέννηση

Δήλωση Βάπτισης


Εναρκτήριο γεγονός

Προσέρχεται ο ενδιαφερόμενος(πατέρας ή μητέρα ή ο ανάδοχος με την ταυτότητά του)

Διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί από τον ενδιαφερόμενο

Η δήλωση γίνεται είτε στον τόπο γέννησης είτε στον τόπο βάπτισης (εξαιρούνται οι όμοροι Δήμοι).
Προσκομίζεται  η βεβαίωση τέλεσης του μυστηρίου με υπογραφή από τον ιερέα και τους δύο γονείς και τον ανάδοχο.
Μέσα σε ενενήντα (90) μέρες από τη βάπτιση θα πρέπει να δηλωθεί το γεγονός. Αν παρέλθει η προθεσμία υπάρχει πρόστιμο, παράβολο των 4,5€. Αν επίσης παρέλθει και η δεύτερη προθεσμία των εκατό ογδόντα (180) ημερών από την ημερομηνία βάπτισης, υπάρχει παράβολο των 13 €.
Γίνεται καταχώρηση στο βιβλίο γεννήσεων στο περιθώριο των βαπτίσεων.
Εκδίδεται η ληξιαρχική πράξη γεννήσεως – βαπτίσεως.
Αν η καταχώρηση γίνεται στο τόπο βάπτισης τότε εκδίδεται έκθεση βαπτίσεως.
Καταχωρείται το γεγονός στο βιβλίο εκθέσεων. Το φωτοαντίγραφο της έκθεσης στέλνεται με αλληλογραφία στο δήμο όπου έχει συνταχθεί η ληξιαρχική πράξη γέννησης.

Έγγραφα που χρειάζεται να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος

1.Βεβαίωση της εκκλησίας για την τέλεση του μυστηρίου
2.Αστυνομική ταυτότητα

Κόστος Υπηρεσίας

* 0 €: αν η δήλωση γίνει εντός 90 ημερών από τη βάπτιση
* 4.5€: αν η δήλωση γίνει 90-180 ημέρες μετά τη βάπτιση
* 13€:αν η δήλωση γίνει μετά από 180 ημέρες από τη βάπτιση

 

Δήλωση Γάμου

Εναρκτήριο γεγονός

Πολίτης που προσέρχεται για να δηλώσει το γάμο του

Διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί από τον ενδιαφερόμενο

Η δήλωση γάμου πρέπει να γίνει εντός σαράντα (40) ημερών από την τέλεσή του είτε είναι θρησκευτικός είτε είναι πολιτικός από έναν από τους δύο συζύγους ή από τρίτο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
Με το πέρας της προθεσμίας υπάρχει παράβολο 4,5 € ενώ αν παρέλθει και η δεύτερη μετά από εκατόν τριάντα (130) μέρες τότε υπάρχει παράβολο των δεκατριών (13) €..
Ζητούνται και προσκομίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά :
α) βεβαίωση από ιερέα ή δήμαρχο, β) και τις δύο ταυτότητες των συζύγων, γ) προσδιορισμός επωνύμου (αν υπάρχει)
Καταχωρείται στο βιβλίο ληξιαρχικών πράξεων γάμου, στο δελτίο στατιστικής.
Εκδίδεται η ληξιαρχική πράξη γάμου.
Αποστολή φωτοαντιγράφου της πράξης για ενημέρωση της οικογενειακής μερίδας των γονέων του Δήμου στον οποίον ανήκουν.

Έγγραφα που χρειάζεται να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος

1.Επίδειξη των δύο αστυνομικών ταυτοτήτων
2.Για θρησκευτικό γάμο, βεβαίωση του Ιερέα
3.Για πολιτικό γάμο, δήλωση Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας για την τέλεση του πολιτικού γάμου
4.Διαβατήρια (για τους αλλοδαπούς)

Κόστος Υπηρεσίας

* 0 €: αν η δήλωση γίνει εντός 40 ημερών από το γάμο
* 4.5 €: αν η δήλωση γίνει 40-130 ημέρες μετά το γάμο
* 13 €:αν η δήλωση γίνει μετά από 130 ημέρες από το γάμο

Σύνταξη Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου

Εναρκτήριο γεγονός

Έρχεται ο πολίτης που κάνει τη δήλωση και ζητάει τη σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης

Διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί από τον ενδιαφερόμενο

Η δήλωση γίνεται μέσα στο πρώτο εικοσιτετράωρο από το θάνατο είτε από τον εργολάβο κηδειών είτε από συγγενή με την ταυτότητά τους.
* Η δήλωση γίνεται στον τόπο θανάτου ή στον τόπο ταφής. Σε περίπτωση που η δήλωση γίνει μετά την παρέλευση του εικοσιτετραώρου και δεν έχει γίνει η ταφή, αναγράφεται στο βιβλίο της ταφής 'μη γενομένης εισέτι '.
* Αν η ταφή γίνει σε αργία μπορεί να δηλωθεί ο θάνατος μέσα στο επόμενο διήμερο με άδεια Δημάρχου.
* Αν παρέλθει το διήμερο τότε απαιτείται  άδεια εισαγγελέως.
* Σε περιπτώσεις που περάσει μήνας και έχει γίνει η ταφή, η σύνταξη γίνεται μόνο με δικαστική απόφαση.
Γίνεται ενημέρωση για τα δικαιολογητικά :
α) βεβαίωση γιατρού,
β) ταυτότητα ή διαβατήριο του θανούντος,
γ) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Γίνεται η διασταύρωση των στοιχείων και μετά από καταχώρηση στο βιβλίο θανάτων και στο στατιστικό δελτίο.
Εκδίδεται η ληξιαρχική πράξη θανάτου καθώς και δύο άδειες ταφής, η μία για την ταφή και η άλλη για το αρχείο.

Έγγραφα που χρειάζεται να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος

1.Έγγραφη πιστοποίηση θανάτου από το νοσηλεύσαντα ιατρό και ελλείψει αυτού από ιατροδικαστή ή τον ιατρό πραγματογνώμονα που όρισε η αστυνομική ή δικαστική αρχή.
2.Αστυνομική ταυτότητα του δηλούντος.
3.Η αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριο του θανόντος  ή υπεύθυνη δήλωση απώλειάς τους.

Εξαιρέσεις από την διαδικασία

* Αν ο θάνατος συνέβη σε νοσοκομείο, φυλακή ή άλλο ίδρυμα, υποχρέωση για τη δήλωση έχει και η διεύθυνση αυτών.
* Αν ο θάνατος συμβεί κατά τη διάρκεια ταξιδιού με σιδηρόδρομο, αυτοκίνητο ή αεροσκάφος, η δήλωση γίνεται στο ληξίαρχο του τόπου αποβίβασης.
* Αν ο θάνατος συμβεί κατά τη διάρκεια ταξιδιού με πλοίο, η δήλωση γίνεται στον πλοίαρχο. Μετά τη δήλωση, ο πλοίαρχος χορηγεί πιστοποιητικό για τη σύνταξη ληξιαρχικής πράξης θανάτου.
* Αν η δήλωση γίνει μετά από 24 ώρες και ως την 30η ημέρα από τη στιγμή του θανάτου, και επιπλέον ο νεκρός έχει ταφεί, χρειάζεται παραγγελία του εισαγγελέα.
* Αν η δήλωση γίνει μετά την τριακοστή μέρα, χρειάζεται δικαστική απόφαση μονομελούς Πρωτοδικείου.

Δήλωση Διαζυγίου

Εναρκτήριο γεγονός

Προσέρχεται ο Πολίτης

Διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί από τον ενδιαφερόμενο

Για θρησκευτικό γάμο ζητείται δικαστική απόφαση και το διαζευκτήριο από την Αρχιεπισκοπή.
Για πολιτικό γάμο :
Α) με αντιδικία: α. δικαστική απόφαση, β. έκθεση επίδοσης και γ. πιστοποιητικό γραμματείας Πρωτοδικείου ότι δεν ασκήθη ένδικο μέσο κατά της απόφασης,
Β) συναινετικό : α. δικαστική απόφαση και β. βεβαίωση παραίτησης ένδικων μέσων.
Η δήλωση γίνεται από τον ενδιαφερόμενο με την επίδειξη της ταυτότητάς του, την ληξιαρχική πράξη γάμου και με αίτηση που την παραλαμβάνει από το τμήμα και ζητεί να γίνει καταχώρηση του γεγονότος.
Μέσα σε ένα μήνα από την έκδοση της αμετάκλητης δικαστικής απόφασης του διαζυγίου ή το διαζευκτήριο από την αρχιεπισκοπή πρέπει να γίνει η δήλωση στον τόπο τέλεσης του γάμου. Αν παρέλθει η προθεσμία υπάρχει πρόστιμο, παράβολο των 4,5€. Αν επίσης παρέλθει και η δεύτερη προθεσμία των ενενήντα (90) ημερών, υπάρχει παράβολο των 13 €.
Γίνεται έλεγχος των στοιχείων.
Καταχωρείται στο βιβλίο γάμων στο περιθώριο των διαζυγίων και στον υπολογιστή.
Έγγραφα που χρειάζεται να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος
1.Σε περίπτωση θρησκευτικού γάμου Ορθοδόξων Χριστιανών το διαζευκτήριο της αρμόδιας Μητρόπολης.
2.Θεωρημένο αντίγραφο δικαστικής απόφασης,που κατέστη αμετάκλητος (με τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το αμετάκλητο).
3.Για πολιτικό γάμο :
Α) με αντιδικία: α. δικαστική απόφαση, β. έκθεση επίδοσης,  γ. πιστοποιητικό γραμματείας Πρωτοδικείου για την τελεσιδικία,
Β) συναινετικό : α. δικαστική απόφαση και β. βεβαίωση παραίτησης ένδικων μέσων.
Η ακύρωση του γάμου καταχωρείται με δικαστική απόφαση.

Κόστος Υπηρεσίας

* 0 €: αν η δήλωση γίνει εντός 30 ημερών
* 4.5€: αν η δήλωση γίνει σε 30-90 ημέρες
* 13€:αν η δήλωση γίνει μετά από 90 ημέρες

Δήλωση Ονοματοδοσίας

Εναρκτήριο γεγονός

Προσέρχονται οι Πολίτες (και οι δυο γονείς)

Διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί από τον ενδιαφερόμενο

Σε περίπτωση προσέλευσης του ενός μόνο γονέα, απαιτείται εξουσιοδότηση από τον άλλο, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής (από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα), όπου θα αναφέρονται η ημερομηνία γεννήσεως του παιδιού και το όνομα το οποίο θα δοθεί (για αλλοδαπούς το όνομα να είναι γραμμένο με ελληνικούς χαρακτήρες).

Έγγραφα που χρειάζεται να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος

1.Ταυτότητες ή διαβατήρια και των δύο γονέων
2.Σε περίπτωση προσέλευσης του ενός μόνο γονέα, απαιτείται:
εξουσιοδότηση από τον άλλο, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής (από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα), όπου θα αναφέρονται η ημερομηνία γεννήσεως του παιδιού και το όνομα το οποίο θα δοθεί
3.Για αλλοδαπούς το όνομα να είναι γραμμένο με ελληνικούς χαρακτήρες

Αναγνώριση Τέκνου

Εναρκτήριο γεγονός

Προσέρχονται πολίτες για να δηλώσουν αναγνώριση (πατέρας και μητέρα).

Διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί από τον ενδιαφερόμενο

Παραλαμβάνεται αίτηση από το τμήμα κατά την οποία ζητείται η καταχώρηση του γεγονότος. Δηλώνεται και από τους δύο γονείς με τις ταυτότητές τους.
Η δήλωση γίνεται είτε στον τόπο γέννησης είτε στον τόπο της έδρας του συμβολαιογράφου όπου γίνεται η αναγνώριση οπότε σε αυτή την περίπτωση συντάσσεται και ληξιαρχική πράξη εκθέσεως. (βλέπε βάπτιση).
Μέσα σε ένα μήνα από την αναγνώριση – είτε συμβολαιογραφική πράξη είτε έκδοσης δικαστικής απόφασης - θα πρέπει να γίνει η δήλωση. Αν παρέλθει η προθεσμία υπάρχει πρόστιμο, παράβολο των 4,5€. Αν επίσης παρέλθει και η δεύτερη προθεσμία των ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία αναγνώρισης, υπάρχει παράβολο των 13 €.
Προσκομίζεται βεβαίωση συμβολαιογράφου για το γεγονός ή δικαστική απόφαση αναγνώρισης.
Γίνεται η καταχώρηση στο βιβλίο γεννήσεων και στον υπολογιστή και εκδίδεται η ληξιαρχική πράξη γεννήσεως με τα νέα στοιχεία. Ενημέρωση Δημοτολογίου με έγγραφο.

Έγγραφα που χρειάζεται να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος

1.Βεβαίωση συμβολαιογράφου για το γεγονός ή δικαστική απόφαση αναγνώρισης.
2.Τις ταυτότητες και των δύο γονέων

Κόστος Υπηρεσίας

* 0 €: αν η δήλωση γίνει εντός 30 ημερών
* 4.5€: αν η δήλωση γίνει σε 30-90 ημέρες
* 13€:αν η δήλωση γίνει μετά από 90 ημέρες

Υιοθεσία Ανήλικου

Εναρκτήριο γεγονός

Προσέρχεται πολίτης για να δηλώσει υιοθεσία (πατέρας ή μητέρα)

Διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί από τον ενδιαφερόμενο

Μέσα σε ένα μήνα από την τελεσιδικία της απόφασης θα πρέπει να γίνει η δήλωση.
Αν παρέλθει η προθεσμία υπάρχει πρόστιμο, παράβολο των 4,5€. Αν επίσης παρέλθει και η δεύτερη προθεσμία των ενενήντα (90) ημερών, υπάρχει παράβολο των 13 €.
Ακολουθείται διαδικασία σύνταξης νέας ληξιαρχικής πράξης γέννησης.
Η καταχώρηση γίνεται σε ξεχωριστό βιβλίο γεννήσεων στο περιθώριο υιοθεσιών όπου δηλώνονται περισσότερα στοιχεία.
Στέλνεται έγγραφο στον αντίστοιχο δήμο για διαγραφή της αρχικής ληξιαρχικής πράξης γέννησης με τους φυσικούς γονείς.

Έγγραφα που χρειάζεται να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος

1.Δικαστική απόφαση,
2.Έκθεση επίδοσης,
3.Πιστοποιητικό γραμματείας Πρωτοδικείου ότι έχει τελεσιδικήσει η δικαστική απόφαση,
4.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των θετών γονέων,
5.Και τις δύο ταυτότητες των θετών γονέων,
6.Αρχική ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού και
7.Αίτηση

Κόστος Υπηρεσίας

* 0 €: αν η δήλωση γίνει εντός 30 ημερών
* 4.5€: αν η δήλωση γίνει σε 30-90 ημέρες
* 13€:αν η δήλωση γίνει μετά από 90 ημέρες

Υιοθεσία Ενήλικου

Εναρκτήριο γεγονός

Προσέρχεται πολίτης για να δηλώσει υιοθεσία (πατέρας ή μητέρα)

Διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί από τον ενδιαφερόμενο

Μέσα σε ένα μήνα από την τελεσιδικία της απόφασης θα πρέπει να γίνει η δήλωση.
Γίνεται έλεγχος και καταχωρείται στο βιβλίο ληξιαρχικής πράξης γέννησης στο περιθώριο της υπάρχουσας.
Καταχωρείται στον υπολογιστή και εκδίδεται η ληξιαρχική πράξη γέννησης με τα νέα στοιχεία.
Ο αστικός κώδικας παρέχει τη δυνατότητα στον υιοθετούμενο να κρατήσει το επώνυμο των φυσικών του γονέων.
Η καταχώρηση γίνεται ως μεταβολή.

Έγγραφα που χρειάζεται να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος

1.τις ταυτότητες των θετών γονέων και του ιδίου,
2.την δικαστική απόφαση της υιοθεσίας
3.έκθεση επίδοσης
4.πιστοποιητικό γραμματείας Πρωτοδικών ότι έχει τελεσιδικήσει η απόφαση
5.μία αίτηση που παραλαμβάνεται από το τμήμα
6.πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Κόστος Υπηρεσίας

* 0 €: αν η δήλωση γίνει εντός 30 ημερών
* 4.5€: αν η δήλωση γίνει σε 30-90 ημέρες
* 13€:αν η δήλωση γίνει μετά από 90 ημέρες

Άδεια Πολιτικoύ Γάμου

Εναρκτήριο γεγονός
Προσέρχεται ο πολίτης που ζητάει την έκδοση άδειας πολιτικού γάμου

Διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί από τον ενδιαφερόμενο

Γίνεται και από τους δύο ενδιαφερόμενους.
Δικαίωμα για έκδοση άδειας πολιτικού γάμου έχουν οι Έλληνες στον τόπο κατοικίας τους εφ'όσον είναι ενήλικοι.
Δικαίωμα για έκδοση άδειας πολιτικού γάμου έχουν και οι αλλοδαποί που βρίσκονται στην Ελλάδα και έχουν άδεια παραμονής ή τουριστική βίζα (σύμφωνα με τον ν 1975/91 άρθρο 31)
Γίνεται ενημέρωση για τα δικαιολογητικά.
Συμπληρώνεται η αντίστοιχη αίτηση στον τόπο κατοικίας.
Γίνεται έλεγχος των στοιχείων και οι ενδιαφερόμενοι παίρνουν τον «φάκελό» τους και παίρνουν αριθμό από το κεντρικό πρωτόκολλο και μετά τα καταθέτουν στο Ληξιαρχείο. Οι άδειες γάμου εκδίδονται μετά από εφτά (7) μέρες και έχουν εξάμηνη ισχύ.
Τότε και οι δύο ενδιαφερόμενοι προσέρχονται στο τμήμα και κάνουν αίτηση προσδιορισμού ημερομηνίας τέλεσης πολιτικού γάμου. Τα στοιχεία πάνω στην αίτηση είναι τα τελικά και δεν αλλάζουν ενώ η πρωτότυπη αίτηση παίρνει αριθμό κεντρικού πρωτοκόλλου.
Την ημέρα τέλεσης του γάμου οι μελλόνυμφοι προσέρχονται με τις ταυτότητές τους ή τα διαβατήρια ομοίως και οι ενήλικοι μάρτυρες.
Υπογράφουν στο βιβλίο πολιτικών γάμων και δηλώνουν το επώνυμο των τέκνων που θα γεννηθούν στο βιβλίο προσδιορισμού επωνύμου.
Το επώνυμο μπορεί να είναι του συζύγου ή της συζύγου ή και των δύο, όχι πάνω όμως από δύο επώνυμα. Ομοίως και στα φωτοαντίγραφα τα οποία και κρατούν για την έκδοση της ληξιαρχικής πράξης γάμου και της ληξιαρχικής πράξης γέννησης αντίστοιχα.
Τελείται ο γάμος. Οι γάμοι γίνονται κάθε Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα.

Έγγραφα που χρειάζεται να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος

1.Αίτηση, παραλαμβάνεται από το ληξιαρχείο,

2.Ληξιαρχική πράξη γέννησης των ενδιαφερόμενων από τον τόπο γέννησης (μεταφρασμένο και επικυρωμένο όπου χρειάζεται),

3.Δημοσίευση του γάμου σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα – από ένα έντυπο για κάθε ενδιαφερόμενο, με τα ονόματα στην ελληνική γραφή και τον τόπο κατοικίας ,

4.Παράβολο χαρτοσήμου 15 € για κάθε ενδιαφερόμενο – από Δ.Ο.Υ.- ,

5.Αποδεικτικό στοιχείο κατοικίας – λογαριασμός ΔΕΗ ή εκκαθαριστικό εφορίας ή βεβαίωση μονίμου κατοικίας,

6.Την άδεια παραμονής από χώρες που απαιτείται,

7.Υπεύθυνη δήλωση του ν 1499/86 που συμπληρώνεται στο ληξιαρχείο με την προσκόμιση των παραπάνω δικαιολογητικών, όπου δηλώνεται ο τόπος κατοικίας και ο βαθμό γάμου και

8.Διαζευκτήριο ή ληξιαρχική πράξη θανάτου, εφόσον συντρέχουν λόγοι, μεταφρασμένο και επικυρωμένο.

Εξαιρέσεις από την διαδικασία

Για ανήλικους κάτω των 18 ετών χρειάζεται επιπλέον δικαστική άδεια.
Για Σύριους εκτός των παραπάνω, χρειάζεται και ειδική έγκριση από το Υπουργείο εσωτερικών της Συρίας και της εδώ Πρεσβείας. Κατά την τέλεση του γάμου, αν ο μάρτυρας είναι αλλοδαπός θα πρέπει να είναι νόμιμος στην Ελλάδα. Υπάρχει περίπτωση να φέρουν την άδεια γάμου από τη χώρα τους, υποχρεωτικά όμως μεταφρασμένη από την Πρεσβεία τους και το Υπουργείο Εξωτερικών.

Κόστος Υπηρεσίας

* 30 € (2 παράβολο χαρτοσήμου των 15 €)
* 70 € Ανταποδοτικό Τέλος (στο Ταμείο Δήμου)