Ημερολόγιο

Άυγουστος 2020
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Τελευταίες Εκδηλώσεις

Δέν υπάρχουν γεγονότα

Χρήσιμα Links

Αδεια Καταστημάτων και Κοινόχρηστων Χώρων

Έκδοση Αδειών Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Έγγραφα που χρειάζεται να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος

1.Αίτηση
2.Τρεις (3) πρόσφατες φωτογραφίες του ενδιαφερομένου ή του νόμιμου εκπροσώπου. (Σε περίπτωση που πρόκειται για εταιρεία Ο.Ε. ή Ε.Ε. , θα υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο)
3.Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.
4.Φωτοτυπία άδειας παραμονής και άδειας εργασίας , αν ο αιτών είναι αλλοδαπός , εκτός των χωρών της Ε.Ο.Κ
5.Βιβλιάριο υγείας:
* Ένα (1) επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αυτού (πρώτη , δεύτερη σελίδα και τελευταία θεώρηση αυτού
* Το βιβλιάριο υγείας χορηγείται από την δ/νση Υγείας (ΚΑΝΑΚΑΡΗ 44) με αίτηση του ενδιαφερόμενου και πρέπει να είναι θεωρημένο για το έτος που υποβάλλεται η αίτηση για τη λειτουργία του καταστήματος.   
Χωρίς θεώρηση δεν γίνεται δεκτό.
6.Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου
7.Παράβολο (τριπλότυπο είσπραξης από το Ταμείο του Δήμου
(Σε περίπτωση που πρόκειται για εταιρία Ο.Ε ή Ε.Ε , θα υποβάλλονται τα δικαιολογητικά 4,5,6,7 από όλους τους εταίρους)
8.Τριπλότυπο είσπραξης ανταποδοτικού τέλους από το Ταμείου του Δήμου.
9.Έναρξη επαγγέλματος από Δ.Ο.Υ.
10.Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας προηγούμενου ιδιοκτήτη του κατ/τος (πρέπει να κατατεθεί για ακύρωση)
11.Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η κυριότητα ή η μίσθωση του ακινήτου , δηλαδή:
* Αν είναι μισθωμένο, γνήσιο αντίγραφο του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Μίσθωσης θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., από το οποίο να προκύπτει εκτός των άλλων και η χρήση για το συγκεκριμένο είδος καταστήματος.
* Αν είναι ιδιοκτησία του ενδιαφερομένου, τίτλους που να το αποδεικνύουν (συμβόλαια ιδιοκτησίας).
12.Αποδεικτικό ενημερότητας για οφειλές προς το Δήμο Πατρέων (Υπ. Απόφαση 45081/97(Φ.Ε.Κ. 1029/τ. Β'/24-11-97)
13.Στοιχεία νομιμότητας του κτιρίου:
* Το κτίριο ανεγέρθηκε με οικοδομική άδεια:Φωτοαντίγραφο του εντύπου της οικοδομικής άδειας και της εγκεκριμένης κάτοψης του ισογείου, θεωρημένα από την Πολεοδομία (εις απλούν)
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν στο αρχείο, σχετική βεβαίωση της Πολεοδομίας, καθώς και τ' αναφερόμενα στην παρακάτω (β) παράγραφο.
* Το κτίριο ανεγέρθηκε χωρίς οικοδομική άδεια:
Βεβαίωση της Πολεοδομίας, ότι το κτίριο υφίσταται νόμιμα, ότι το ισόγειο πληροί τους όρους χώρου κυρίας χρήσεως και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κατάστημα και ότι είναι στατικά επαρκές για τη συγκεκριμένη χρήση και λειτουργία.
Αν τυχόν υπάρχουν εσωτερικά ανοικτοί εξώστες ( πατάρια) να βεβαιώνεται ότι είναι νόμιμοι χώροι κύριας χρήσης και προορίζονται για κατάστημα.
* Για αυθαίρετα κτίσματα που έχουν ανεγερθεί μέχρι 31-3-1983 και έχουν υποβληθεί δηλώσεις σύμφωνα με το Ν. 1337/1983, απαιτείται βεβαίωση της Πολεοδομίας ότι η αυθαίρετη κατασκευή υπάγεται σε αναστολή από κατεδάφιση και ότι μετά από αυτοψία της προκύπτει η στατική επάρκεια του κτιρίου, πληρούνται οι όροι χώρου κυρίας χρήση και ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κατάστημα.
* Αν ο χώρος είναι υπόγειος,βεβαίωση της Πολεοδομίας για τον χαρακτηρισμό του υπογείου, ως χώρου κύριας χρήσης και ότι έχει προσμετρηθεί στον συντελεστή δόμησης του οικοπέδου, προκειμένου να εγκατασταθεί στον υπόγειο χώρο κατάστημα ή τμήμα αυτού.
* Αν το κατάστημα είναι σε προκατασκευασμένο κτίριο, βεβαίωση της Πολεοδομίας
14.Σχεδιαγράμματα (σε τέσσερα (4) αντίτυπα) κάτοψης των χώρων του καταστήματος. Τα σχεδιαγράμματα που θα υποβάλλονται, πρέπει να συντάσσονται από διπλωματούχο μηχανικό ή υπομηχανικό ή εργοδηγό ή σχεδιαστή, να φέρουν (το καθένα) επικολλημένο χαρτόσημο 150 Δρχ. του Δημοσίου, να έχουν σχεδιαστεί υπό κλίμακα 1:50, να φέρουν σφραγίδα, υπογραφή, ημερομηνία και ν' απεικονίζονται σ' αυτά λεπτομερώς όλοι οι χώροι του καταστήματος, ν' αναφέρονται με ακρίβεια οι διαστάσεις (μήκος, πλάτος, ύψος) και ο προορισμός του κάθε χώρου (π.χ. W.C., κουζίνα, αποθήκη, αίθουσα πελατών κ.λ.π.), το εμβαδόν κάθε χώρου χωριστά, το συνολικό εμβαδόν του καταστήματος, καθώς και ο ωφέλιμος χώρος της αίθουσας πελατών. (Ως ωφέλιμος χώρος της αίθουσας πελατών νοείται ο χώρος που προσφέρεται για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων μετά την αφαίρεση από το συνολικό εμβαδόν της αίθουσας των προθηκών, του μπουφέ, ταμείου, των ψυγείων, της μπάρας κ.λ.π.. Για τα Κέντρα Διασκέδασης αφαιρούνται επιπλέον και οι χώροι που καταλαμβάνουν η πίστα, η ορχήστρα ή α στερεοφωνικά μηχανήματα.
Για τα καταστήματα που δεν αναπτύσσουν              τραπεζοκαθίσματα, ως ωφέλιμος χώρος νοείται ο χώρος παραμονής – κίνησης των πελατών.
Ακόμη, στα πιο πάνω σχεδιαγράμματα ν' αποτυπώνονται και οι τυχόν υπαίθριοι χώροι και το εμβαδόν αυτών, εφόσον πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη τραπεζιών και καθισμάτων.
Αν υπάρχει πατάρι ή υπόγειο, να εμφανίζεται στις κατόψεις.

ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Ν' ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

* Συνολικό Εμβαδόν καταστήματος μ2 ……… Ύψος καταστήματος ……. μ.
* Καθαρό εμβαδόν καταστήματος μ2 ………
* Εμβαδόν παταριού μ2 ……… - Ύψος παταριού ……… μ.
* Εμβαδόν χώρου ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων (αίθουσας πελατών) μ2 ………
* Εμβαδόν W.C. μ2 ………
* Εμβαδόν παρασκευαστηρίου (κουζίνας) μ2 ………
* Εμβαδόν Αποθήκης μ2 ………
* Εμβαδόν Υπαίθριοι χώρου μ2 ………
* Εμβαδόν χώρου ψυγείου και πλύσεως σκευών μ2 ………
* Εμβαδόν πάγκου-μπάρας-συσκευών μ2 ………
* Εμβαδόν χώρου για Ηλεκτρονικά παιγνίδια μ2 ………
* Εμβαδόν χώρου μπιλιάρδων – άλλων ηλεκτρονικών κ.λ.π. μ2 ………
* Εμβαδόν χώρου Ταμείου-Ορχήστρας-Πίστας κ.λ.π. μ2 ………
* Για τα Καταστήματα των άρθρων 37, 38, 39 και 40 της Α1β/8577/1983 Υγειον. Διάταξης:
      α) Εμβαδόν χώρου αίθουσας πελατών για μη καπνίζοντες (καθορισμός χώρου: τουλάχιστον 50% της αίθουσας) και
      β) Εμβαδόν χώρου αίθουσας πελατών για καπνίζοντες

**** Εξαιρούνται τα καταστήματα: ΑΜΙΓΗ ΜΠΑΡ , ΑΜΙΓΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΦΕΝΕΙΑ, ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ
Από ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, ΟΣΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ Ν' ΑΠΟΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΨΗ.

Ειδικά προκειμένου για Υπεραγορές τροφίμων (SUPER MARKETS) και μικτά καταστήματα τροφίμων, στα σχεδιαγράμματα θα σημειώνονται και οι νοητώς καθορισμένοι χώροι, που προορίζονται για την εγκατάσταση του κάθε τμήματος τούτων, για δε τα παντοπωλεία και τις αποθήκες τροφίμων χονδρικού εμπορίου, θα σημειώνονται οι νοητώς καθορισμένοι χώροι τοποθετήσεως ειδών καθαρισμού, εντομοκτόνων και άλλων ειδών άσχετων με τα τρόφιμα επιτρεπόμενων όμως να πωλούνται στα καταστήματα αυτά.
Στην περίπτωση των Υπεραγορών Τροφίμων (SUPER MARKETS) θα πρέπει στην αίτηση που υποβάλλεται, ν' αναγράφονται και τα τμήματα από τα οποία αποτελούνται (π.χ. τμήμα κρεοπωλείου, καλλυντικών, κατεψυγμένων προϊόντων, αρτοποιείου, αλλαντικών, απορρυπαντικών, κάβας κ.λ.π.)

15. Αν αναπτυχθούν τραπεζοκαθίσματα σε εξωτερικό χώρο του καταστήματος, που είναι ιδιόκτητος και δεν φαίνεται στο Ιδιωτικό Συμφωνητικό, υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη με θεωρημένο νόμιμα το γνήσιο της υπογραφής του, που ν' αναφέρει ότι επιτρέπει στον ενοικιαστή ν' αναπτύξει τραπεζοκαθίσματα στον ιδιόκτητο χώρο.
16. Αν υπάρχει πατάρι ή υπόγειο, που δεν θα χρησιμοποιηθούν ως χώροι κύριας χρήσης, υπεύθυνη δήλωση του καταστηματάρχη (με θεωρημένο νόμιμα το γνήσιο της υπογραφής του) που να το αναφέρει.
17. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του διαχειριστή της πολυκατοικίας ή σε περίπτωση ανυπαρξίας ή αρνήσεως αυτού, του ιδιοκτήτη του χώρου, στην οποία θα αναφέρεται ότι ο Κανονισμός της πολυκατοικίας ή σε έλλειψη αυτού η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των κατοικιών δεν απαγορεύει τη λειτουργία του εν λόγω καταστήματος.

Κόστος Υπηρεσίας

1. 450 €: Θέατρα και κινηματογράφοι
2. 880 €: Κέντρα διασκέδασης με περισσότερες από 200 θέσεις
3. 675 €: Κέντρα διασκέδασης με λιγότερες από 200 Θέσεις
4. 146 €: Υπεραγορές τροφίμων (SUPER MARKET) μέχρι 1.000 τ.μ.
5. 200 €: Υπεραγορές τροφίμων (SUPER MARKET) πάνω από  1.000 τ.μ. και μέχρι 5.000 τ.μ.
6. 300 €: Υπεραγορές τροφίμων (SUPER MARKET) πάνω από  5.000 τ.μ.
7. 450 €: Μεγάλοι σταυλισμοί
8. 300 €: Μεσαίοι σταυλισμοί
9. 146 €: Μικροί σταυλισμοί
10. 150 €: Λοιπά καταστήματα
11. 58,69 €: Άδεια λειτουργίας μουσικής

Κατάληψη Κοινόχρηστων Χώρων με Τραπεζοκαθίσματα

Έγγραφα που χρειάζεται να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος

1.Αίτηση συμπληρωμένη από τον καταστηματάρχη και με αποδεικτικό ενημερότητας από το ταμείο του Δήμου αν οφείλει ή όχι.
2.Φωτοτυπία της άδειας λειτουργίας του καταστήματος που να προβλέπει εξωτερικό (πλατεία – πεζοδρόμιο κ.λ.π)
3.Απόδειξη από την ταμειακή μηχανή του συγκεκριμένου καταστήματος.
4.Για τα καταστήματα που έχουν προβολή σε πλατεία , αν η άδεια λειτουργίας τους προβλέπει επιπλέον τ.μ. εξωτερικού χώρου(εφόσον αυτά υπάρχουν),τότε μπορούν να πάρουν μέρος στη δημοπρασία Κοινόχρηστων Χώρων που ορίζεται από την Δημαρχιακή Επιτροπή.
5.Για τα καταστήματα που είναι σε πεζόδρομο δικαιούντα την προβολή τους  και το ανάλογο πλάτος που ορίζει η απόφαση του  Δημοτικού  Συμβουλίου.

Άδεια Λειτουργίας Επιχείρησης Προσφοράς Υπηρεσιών Διαδικτύου

Έγγραφα που χρειάζεται να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος

1.Αίτηση
2.Τρεις (3) πρόσφατες φωτογραφίες
3.Εάν πρόκειται για πολυκατοικία: Αντίγραφο του κανονισμού της πολυκατοικίας  από τον οποίο προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται η λειτουργία καταστήματος ή αίθουσας προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου.
Προκείμενου περί οικημάτων, στα οποίες στεγάζονται έως δύο κατοικίες, κατατίθεται όμοια Υπεύθυνη Δήλωση , από τους ή τον ιδιοκτήτη των κατοικιών ανάλογα.
4.Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου σχετικού εγγράφου από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του Ν. 1599/86
5.Αντίγραφο ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης πρόσφατο (όχι πέραν τριμήνου), που εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου και διαβιβάζεται μέσω της αρμόδιας δικαστικής αρχής στον Δήμο στον οποίο υπεβληθήκανε λοιπά δικαιολογητικά.  
6.Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η κυριότητα ή η μίσθωση του καταστήματος , της αίθουσας ή του χώρου , από τον αιτούντα (θεωρημένο από την εφορία).
7.Δύο (2) σχεδιαγράμματα κατόψεις του καταστήματος της αίθουσας ή του χώρου , υπό κλίμακα 1:50 , συνταχθέν από διπλωματούχο μηχανικό ή υπομηχανικό.
8.Βεβαίωση της πολεοδομίας , από την οποία προκύπτει ότι το κατάστημα , η αίθουσα ή ο χώρος  για τον οποίο πρόκειται να εκδοθεί η άδεια είναι χώρος κύριας χρήσης προοριζόμενος για κατάστημα.
9.Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας
10.Βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ περί έναρξης άσκησης επιτηδεύματος ή μεταβολής.
11.Γνωμάτευση Υγειονομικής Υπηρεσίας ότι πληρούνται οι υγειονομικοί όροι λειτουργίας.
12.Αντίγραφο του εγκριθέντος και δημοσιευθέντος (Φ.Ε.Κ.) καταστατικού προκειμένου περί Εταιρίας ή Σωματείου.
13.Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία να δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν του έχει αφαιρεθεί ''ΟΡΙΣΤΙΚΑ'' κατά το παρελθόν εκδοθείσα επ'ονοματί του άδεια λειτουργίας επιχείρησης παροχής Υπηρεσιών Διαδικτύου ή εάν του έχει αφαιρεθεί ''ΟΡΙΣΤΙΚΑ'' , 'ότι έχουν παρέλθει τρία (3) έτη από την ημερομηνία έναρξης της ποινής αυτής.                                                                      


ΣΗΜ. : Για μικτά καταστήματα που έχουν εφοδιαστεί με άδεια λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος , για τη χορήγηση της άδειας λειτουργιάς επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου , ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ η υποβολή των υπ' αριθμών: 6,7,8,9,10 και 11 παραπάνω δικαιολογητικών.
Ειδικοί όροι για τους αιτούμενους

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΟΥ ΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ.

Ο χώρος για τον οποίο απαιτείται η άδεια λειτουργιάς επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου πρέπει:
1.Να βρίσκονται σε ισόγειο χώρο.
2.Εφόσον διαθέτει περισσότερες από μία αίθουσες, να επικοινωνούν  αυτές (αίθουσες) μεταξύ τους ελεύθερα και να μην μπορούν να απομονωθούν με οποιονδήποτε τρόπο , προκειμένου να είναι επιτηρητές.
3.Η κύρια είσοδος του χώρου , να είναι και η έξοδος του , να βρίσκεται επί δημοσίας οδού και να μην υπάρχει άλλη είσοδος ή έξοδος , που να οδηγεί σε άλλο ανεξάρτητο ιδιωτικό ή δημόσιο χώρο , πλην εξόδου κινδύνου.
4.Εφόσον πρόκειται για ΑΜΙΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ , αυτή να παρέχει αμιγώς υπηρεσίες διαδικτύου και να είναι σε περιοχή στην οποία δεν απαγορεύεται η συγκεκριμένη χρήση γης.
5.Στην κύρια είσοδο των επιχειρήσεων αυτών να αναρτάται υποχρεωτικά πινακίδα με την ένδειξη  «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» , καθώς και με ταυτόσημη ένδειξη ξενόγλωσση , εφόσον το επιθυμεί ο επιχειρηματίας.
6.Εντός των αιθουσών των επιχειρήσεων αυτών να είναι αναρτημένες σε εμφανή σημεία δύο (2) τουλάχιστον πινακίδες , διαστάσεων 0,30χ0,60m και με ευδιάκριτα κεφαλαία γράμματα με ένδειξη «ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΙΓΝΙΟΥ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ»
7.(Στα μικτά καταστήματα όπου αιτείται η ως άνω άδεια πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 37 της ΑΙΒ/8577/83 Υγειονομικής Διάταξης καταστημάτων , όπως ισχύει σήμερα δηλαδή πρέπει να έχουν άδεια λειτουργίας καταστήματος : ΜΠΑΡ-ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΚΥΛΙΚΕΙΟ & OPEN ΜΠΑΡ.