Αναζήτηση
logo
Διορθώσεις του Μητρώου Αρρένων

 

Διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί από τον ενδιαφερόμενο

1.Αίτημα του πολίτη για διόρθωση στοιχείων του μητρώου
 αρρένων

2.Ενημέρωση του πολίτη για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

3.Συμπλήρωση της αίτησης από τον ενδιαφερόμενο

4.Η αίτηση πηγαίνει στο πρωτόκολλο για πρωτοκόλληση

5.Ο πολίτης προσκομίζει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

6.Γίνεται η διόρθωση των στοιχείων του μητρώου αρρένων

Έγγραφα που χρειάζεται να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος

Απαραίτητα δικαιολογητικά για τη διόρθωση στοιχείων, ανάλογα τις περιπτώσεις:

Α) Διαγραφή από τα Μητρώα Αρρένων λόγω θανάτου ή αφάνειας

1.Ληξιαρχική πράξη Θανάτου από τον αρμόδιο Δήμαρχο ή Πρόεδρο Κοινότητας γι αυτόν που απεβίωσε. Εκδίδεται από τον αρμόδιο Δήμο ή Κοινότητα

2.Αντίγραφο της τελεσίδικης Δικαστικής Απόφασης για όσους κηρύσσονται σε Αφάνεια.

3.Αίτηση του ενδιαφερόμενου

Β) Διαγραφή από τα Μητρώα Αρρένων Πολλαπλώς Εγγεγραμμένων

1.Αίτηση

2.Αστυνομική Ταυτότητα

3.Πιστοποιητικό Μ. Αρρένων από εκεί που είναι εγγεγραμμένος σε β’ εγγραφή

4.Πιστοποιητικό Δημοτολογίου

5.Υπεύθυνη Δήλωση

Γ) Διόρθωση στοιχείων Επωνύμου και Πατρωνύμου

1.Πιστοποιητικό εγγραφής μητρώου αρρένων του πατέρα του

2.Διορθωμένη ληξιαρχική πράξη γέννησής του

3.Αίτηση του ενδιαφερόμενου ή του κηδεμόνα του αν πρόκειται για ανήλικο

Δ) Διόρθωση στοιχείων Μητρωνύμου

1.Πιστοποιητικό γεννήσεως της μητέρας του

2.Διορθωμένη ληξιαρχική πράξη γέννησής του

3.Αίτηση του ενδιαφερόμενου ή του κηδεμόνα του αν πρόκειται για ανήλικο

Ε) Διόρθωση κύριου ονόματος ή προσθήκη δεύτερου κύριου ονόματος

1.Ληξιαρχική πράξη γέννησης – βάπτισης

2.Βαπτιστικό

3.Αίτηση του ενδιαφερόμενου ή του κηδεμόνα του αν πρόκειται για ανήλικο

Δ) Διόρθωση ληξιαρχικών στοιχείων, θρησκεύματος, προσθήκη ή διόρθωση τόπου γέννησης

1.Ληξιαρχική πράξη γέννησης – βάπτισης

2.Βαπτιστικό, αν πρόκειται για θρήσκευμα

3.Αίτηση του ενδιαφερόμενου ή του κηδεμόνα του αν πρόκειται για ανήλικο

Αποτέλεσμα Διαδικασίας   

Διόρθωση στοιχείων του μητρώου αρρένων

Σημεία Υποβολής Αίτησης   

    Δημαρχείο
    Δημοτικά Διαμερίσματα
    On-line

Σημεία Παραλαβής Πιστοποιητικού   

    Δημαρχείο
    Δημοτικά Διαμερίσματα