Αναζήτηση
logo
Εγκριση απολογιστικών στοιχείων Β΄ Τριμήνου 2013

Εγκριση απολογιστικών στοιχείων  Β΄ Τριμήνου 2013

Εγκρίνει την τριμηνιαία έκθεση Β΄ Τριμήνου 2013 ως προς τα αποτελέσματα
εκτέλεσης του πρ/σμού του Δήμου έτους 2013, σύμφωνα με την αριθμ.
103/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής