Αναζήτηση
logo
Εγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού του Δήμου για τον μήνα Μάρτιο 2017

Εγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού του Δήμου για τον μήνα Μάρτιο 2017

Στον Αλμυρό σήμερα την 24η του μηνός Απριλίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10.30΄ π.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή